Vyhledat

Přehled událostí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Služby > Nakládání s odpady > Obecní systém OH není určen pro podnikatele

Obecní systém OH není určen pro podnikateleVe sběrném dvoře v Jílovém mohou odevzdávat vyprodukované odpady (objemné, nebezpečné, stavební, bioodpad apod.) pouze fyzické osoby přihlášené k místnímu poplatku za systém odpadového hospodářství, nikoliv podnikatelé. Totéž platí pro odkládání vytříděného odpadu do barevných kontejnerů a směsného odpadu do černých kontejnerů rozmístěných po městě.

Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou původci odpadů dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění. Podle uvedeného zákona má původce mimo jiné následující povinnosti:

  • soustřeďovat odpady odděleně (tedy třídit odpady),
  • zařadit odpad podle druhu (Katalog odpadu) a podle kategorie (nebezpečný, ostatní odpad),
  • prokázat orgánům provádějícím kontrolu, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu se zákonem, tedy např. odpadové firmě nebo zařízení určenému pro nakládání s odpady,
  • v případě komunálního odpadu, stavebního a demoličního odpadu mít jejich předání zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem,
  • vést průběžnou evidenci, která se vede samostatně za každý druh odpadu a za každou provozovnu, kde odpad vzniká. Způsob, četnost a rozsah vedení této evidence stanoví vyhláška č. 372/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Evidence se archivuje po dobu 5 let,
  • původce, který vyprodukoval nebo nakládal v uplynulém kalendářním roce s více než 600 kg nebezpečných odpadů nebo s více než 100 t ostatních odpadů, je povinen zaslat hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence do 28. února prostřednictvím ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí).

V Jílovém není umožněno podnikatelům využívat systém odpadového hospodářství zavedeného obcí. Původci tedy musí svůj odpad předávat odpadové firmě, která má povolení příslušného krajského úřadu, nebo přímo zařízení určenému pro nakládání s odpady. Dodavatele služeb odpadového hospodářství si původce zvolí sám. Nejbližší odpadovou firmou je společnost Technické služby Děčín a.s.

Z uvedených informací vyplývá, že podnikatelé nesmí využívat barevné kontejnery na tříděný odpad rozmístěné po městě, ani sběrný dvůr. Jedinou výjimku tvoří elektrozařízení (monitor, lednice, rychlovarná konvice, tiskárna, počítač, kalkulačka, mobil, apod.), které se ve sběrném dvoře přebírá od všech, tzn. fyzických osob i podnikatelů.

Plnění povinností původců odpadů mohou kontrolovat pověření zaměstnanci obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a České inspekce životního prostředí. Obecní úřady kontrolují především, zda původce neoprávněně nevyužívá obecní systém a zda má zajištěno předání odpadu v souladu se zákonem. Horní hranice pokut, které mohou příslušné orgány uložit za porušení povinností, se pohybují v řádech milionů.

V případě dotazů k nakládání s odpady lze kontaktovat Městský úřad Jílové, odbor správy majetku a životního prostředí, p. Petru Drugovou, tel. 412 557 727, 771 274 679, e-mail: odp@mujilove.cz.