Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Charakteristika JSDHO

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce ( dále jen JSDHO ):

 

JSDHO obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 29

  1. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požáru a záchranné práce při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu. 

§ 68
Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho působnosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Činnost člena v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu ve smyslu zákoníku práce. Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se mohou do této jednotky zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání.
Jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.

JSDHO - je to organizační složka, jejíž zřizovatelem je obec nebo město. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky JE MAJETKEM OBCE! Činnost této jednotky je čistě REPRESIVNÍ!

Ze strany obce je vhodné vytvářet vhodné podmínky a zázemí pro činnost JSDHO:
·            udržovat pravidelný kontakt s velitelem JSDH

·            ustanovit do funkce velitele JSDH, který splňuje odbornou způsobilost velitele JSDH, má u členů autoritu a aktivně plní povinnosti velitele JSDH. Nepřipustit, aby JSDH zůstala bez velitele,

·            zajistit, aby se velitel JSDH zúčastnil v celém rozsahu odborné přípravy velitelů JSDH, organizované HZS kraje, ve spolupráci se sdružením občanů působících na úseku PO,

·            zajistit odbornou přípravu vybraných členů JSDH s velitelskou odborností pro možné zastupování velitele JSDH, případně velitele družstva,

·            zajistit pravidelné lékařské prohlídky členů JSDH,

·            na zasedáních obecní rady  dvakrát ročně, zprávy o stavu JSDH, předkládané velitelem JSDH,

·            zajistit funkčnost - svolávacího systému členů JSDH pro potřeby vyhlášení požárního poplachu,  (siréna, pagery, popř. jiné svolávací prostředky),

                            - ohlašoven požáru obce,

                            - požární techniky a jiných věcných prostředků PO,

                            - vodních zdrojů,

                            - jiných prostředků, předaných do užívání JSDH,

podle ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 247 / 2001 Sb. "K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární vody, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se nejméně jednou ročně vyhlašuje prověřovací cvičení", jehož provedení musí být předem ohlášeno Hasičskému záchrannému sboru kraje (na operační středisko a informační středisko) 

Prostřednictvím velitele JSDHO zajistit:

a) Zpracování plánu odborné přípravy  členů JSDH - vybrat témata podle Základního zaměření odborné přípravy, vydaného generálním ředitelstvím HZS ČR pro příslušný rok, minimálně jednou ročně provést školení o bezpečnosti práce při zásahu. Odbornou přípravu členů  JSDH se doporučuje provádět alespoň jednou měsíčně v délce dvou hodin.

b) Pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH provádět v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy. Provádět praktický výcvik s vlastní požární technikou, nácvik požárního útoku, výcvik v užívaní osobní výstroje, výzbroje a ochranných  pracovních prostředků k získání potřebných návyků při zásahu.

c)   U nositelů dýchací techniky zabezpečit pravidelný výcvik (minimálně 1x za 3 měsíce)

d)   Odbornou přípravu strojníků JSDH, jejíž součástí je:

·            pravidelné absolvování povinného školení řidičů,

·            odborná příprava strojníků, pravidelné kondiční jízdy v délce nejméně 10 km u řidičů, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo jiný automobil stejné nebo vyšší hmotnostní kategorie (podle § 37 odst.2 písm.d) vyhlášky č.247 / 2001 Sb.) , pokud strojník uskutečnil v daném měsíci výjezd k zásahu nebo cvičení, není nutno kondiční jízdu realizovat.

e)  Odbornou přípravu členů JSDH, užívajících speciální požární techniku a jiné věcné prostředky, na jejichž používání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik, (např. dýchací technika, motorové pily, vyprošťovací hydraulické zařízení apod.).

f)    Jedenkrát týdně pravidelnou kontrolu a údržbu požární techniky a ve stanovených lhůtách údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a zařízení PO.

g)   Jedenkrát ročně provedení inventury prostředků svěřených JSDH.

h)  Aby se zásahu nebo výcviku neúčastnili členové JSDH, kteří jsou momentálně nezpůsobilí k činnosti v JSDH (nemoc, alkohol apod.) a aby samostatně nevykonávali službu při zdolávání požáru členové JSDH, kteří neabsolvovali základní odbornou přípravu.

i)  Účast členů na lékařských prohlídkách . U členů, jejichž  zdravotní stav je hodnocen jako "neschopen", navrhnout obci ukončení členství v JSDH.

j)  Vedení dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě (§ 19 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.) a vedení dokumentace o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena. 

Doporučená struktura JSDHO:

Základní početní stav členů jednotek sborů dobrovolných hasičů a jejich minimální vybavení vybranou požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jsou uvedeny v příloze č.3 vyhlášky MV č.247/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o požární ochraně. Do vybavení jednotek PO může být zařazena požární technika a jiné věcné prostředky PO, pokud byly určeny k používání Ministerstvem vnitra.

Charakteristika JSDHO: 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové – Modrá (dále jen „JSDHO Jílové – Modrá) je v rámci Požárně poplachového plánu Ústeckého kraje (dále jen „PPP Ústeckého kraje“) v kategorii jednotky požární ochrany III (dále jen „ JPOIII“), a to na základě nařízení kraje, kterým se stanoví podmínky plošného pokrytí kraje JPO. Z daného nařízení vyplývá, že JSDHO Jílové – Modrá je povinna zabezpečit nepřetržitou pracovní pohotovost vykonávanou mimo pracoviště (požární stanici) v počtu nejméně jednoho družstva o sníženém početním stavu tj. 1+3. Výjezd JPO kategorie JPO III v daném počtu musí být proveden nejpozději v desáté minutě od vyhlášení poplachu krajským operačním a informačním střediskem Ústí nad Labem. Hasiči našeho města zabezpečují podle PPP Ústeckého kraje hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech i mimo svůj územní (hasební) obvod. Mimo jiné je JSDHO Jílové – Modrá předurčena v případě vyhlášení vyššího stupně poplachu k zásahům na dálnici a dálničních tunelech D8. 

 


Zde naleznete PPP Ústeckého kraje:

- obce a města na Děčínsku  PPP ÚK-Dc

- obce a města na Ústecku   PPP ÚK-Úl

 

Síly a prostředky JSDHO Jílové - Modrá (poslední aktualizace 13.6.2017):

Seznam čelnů:  

Počet čl.

Funkce

Jméno

Příjmení

1

Velitel jednotky

Pavel

Mošner

2

Zástupce velitele

Milan

Ehl

3 VD_strojník Martin Klabík

4

Strojník - technik

Jiří

Hendl

5

Strojník

Milan

Markovič

6

Strojník

Tomáš Mysliveček

7

Strojník

Domink

Mošner

8

Hasič

Jiří

Hendl

9

Hasič

Alios

Šanovec

10

Hasič

Jan

Ondrušek

11

Hasič

Tomáš

Koudelka

12 Hasič Milan Lysák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prostředky strojní služby:


a.     Mobilní požární technika


- Cisternová automobilová stříkačka CAS 24 Renault Midlum 220.14 4x4   

- Dopravní automobil DA 8 L1Z Iveco Daily C15 V                                     

- Automobilový žebřík IFA W 50 L / DL 30    

- Velitelský automobil  VEA-1/VW Transportér                                           

- Přívěs nákladní valníkový STEMA K ST 750 HOBBY                                

 

b.     Pomocná technika (agregáty) 

 

- Vyprošťovací zařízení NARIMEX 

- Přenosná motorová stříkačka (12)                                                        

- Plovoucí čerpadlo HONDA GXV 160                                                

- Plovoucí čerpadlo AMPHIBOI 1500/GXV390                                    

- Plovoucí čerpadlo AQUAFAST-Kawasaki 4,5 k                               

- Kalové čerpadlo HERON EMPH 80W-1300l/min.                             

- Elektrické ponorné kalové čerpadlo TSURUMI LSC 1. 4S 2" AG      

- Elektrocentrála HERON EGM 60 AVR-3, 600W, 13 HP                   

- Přetlakový ventilátor PAPIN 508 PVP 56/GX 160                              

- Přetlakový ventilátor HURRICANE MT 224                                     

- Benzínové dmychadlo MAKITA BHX-2500                                       

- Ruční řetězová motorová pily STIHL MS 361                                    

- Ruční řetězová motorová pily STIHL MS 260                                     

- Ruční řetězová motorová pily STIHL MS 192 T                                  

- Ruční řetězová motorová pily STIHL MS 201 T                                  

- Ruční vyvětvovací pila STIHL HT 101                                                         

- Rozbrušovací pila STIHL T 420 D                                                        

- Rozbrušovací pila Sachs Dolmar 309                                                    

- Tlakový mycí stroj                                                                                

- Tlaková myčka REPW 100 SET, Riwall-pro                                    

                                        

 

  Prostředky spojové služby :

- svolávací systém PELING v 1.3 H

 - vozidlová radiostanice Motorola GM 360

 - vozidlová radiostanice TPM700

- přenosná (kapesní ) radiostanice TPH700  

 - přenosná (kapesní ) radiostanice Motorola GM P040                          

 - přenosná (kapesní ) radiostanice Motorola GP 3400                            

 - přenosná (kapesní ) radiostanice Motorola GP 340                              

 - přenosná (kapesní ) radiostanice Motorola DP 3600

 

  Prostředky chemické služby:

 

- izolační dýchací přístroj Dräger Safety PA 90 B,                                                 

 -  izolační dýchací přístroj Dräger Safety PSS 3000                               

 - záložní tlakové lahve (Dräger ocel 6L)                                                 

 -  izolační dýchací přístroje Saturn S 5                                                   

 - záložní tlakové lahve (S_7l)

 - záchranná vyváděcí kukla Dräger hood PSS                                        

 - vyváděcí maska S-CAP v kartónovém obalu                                       

 - filtrační přístroje komplety (maska CM5)                                             

 - kombinovaný filtr A2B2E2K2-P3

 - pěnidlo Sthanex 5% (hasivo) – 600 litrů

 - pěnotvorný nástavec na těžkou pěnu

 - požární vak ERMAK                                                                            

 - přenosný hasící přístroj Práškový P6                                                    

 - přenosný hasící přístroj Práškový P2                                                    

 - přenosný hasící přístroj VODNÍ (9l)                                                    

 - přenosný hasící přístroj CO2

 - sorbent sypký DN2 Absodan                                                               

 - sorbent sypký ŐL-Ex celoroční (komunikace)

- sorbent sypký ŐL-Ex 82-OE4 (vodní hladina)

- sorbční had OSM 830 - 8 x 300 cm(vodní hladina)

 - sorbent textilní (rohože OLP 5040

 - úkapová vanička PLN 3765

 - posypový vozík - 20 l - PV 22CB                                                        

 - havarijní tmel Eu SORB Plung N“Dike                                               

 - plastový sud na nebezpečné látky PLS(150litrů)
      

 

Prostředky technické služby:

 

- nářadí na otvírání uzavřených prostorů

- vylamovač zámků Locksmith, MPS Special Lock Cracker

- záchranný otvírač plastových oken RESCOP-W

- dvojité přísavky AL (k záchrannému otvírači plastových oken RESCOP-W)

- ruční vyprošťovací kladkostroj 4t  - 10.17-VR-4000

- ruční čerpadlo NARIMEX RH 1-32

- řezač skel GLAS-MASTER, Holmatro

- podkládací posuvné klíny (blok pro stabilizaci automobilů a jiných břemen)

- kufr s elektronástroji

- halogenový reflektor FLAC BEAM HQI stříbrnošedá 230V G12 70W 20° IP65

- BUBEN 50m - naviják prodlužovacího přívodu -4 zásuvky

- kufr s nástroji                                                                                         

- záchranářské nosítka SPENCER TOTAL

- záchranářské nosítka (textil-dřevo)                                                        

- vakuové nosítka Standard 80x204, vč. tašky (2ks)

- pumpa k vakuové matraci

- páteřní deska oranžová 7B2

- zachytávač airbagů OCTOPUS (OA-strana řidiče)

- páteřní dlaha SPENCER SED-fixační vyprošťovací korzet

- sada vakuových dlah SPENCER Res-Q-Splint    

- záchranářský batoh Pro EDT červený- vybavený, PROFIREMAN     

- lékárnička III-batoh BEXAMED vybavený, rozšířený dle vyhlášky 53/2010-1

- lékárnička III.-kufr EK/10/HZS/III.

- resuscitační set

- Prestan KPR-AED figurína dospělého člověka

- pulsoxymetr

- záchranný kyslíkový přístroj SATURN OXY - oživovací                    

- megafon ER 226

- fotoaparát PANASONIC Lumix DMC-FTX

- plně vybavený lezecký vak                                                                    

- hydrantový nástavec

 - ejektor stojací

-  rozdělovač

- přetlakový ventil

- přenosný kulový uzávěr

- požární tlaková hadice B75x20m (25 ks)

- požární tlaková hadice C52x20m(31 ks)

- požární tlaková hadice C52x30m(2 ks)

- požární proudnice s uzávěrem C52(AL/PVC)

- proudnice mlhová C 52

- proudnice clonová C 52

- proudnice Turbosupon aj. 

- proudnice B 75

- vysokotlaká proudnice AWG

- proudnice C52 - přímá s uzávěrem ( celokovová)

- clonová proudnice (deflektor)

- přenosná lafetová proudnice (monitor) 

- pěnotvorný nástavec k vysokotlaké proudnice –THT+AWG

- pěnotvorná proudnice P3

- proudnice na střední pěnu SP20

- proudnice na lehkou pěnu P350

- přenosný přiměšovač AWG se savičkou

- sací požární hadice ( 110 x 2500 mm, 110 x 1600 mm)

- sací koš TURBO aj.                                                                               

- kanálový krtek (C/D)                                                                             

- vazák hadicový                                                                                      

- polohovací pás FIREMAN

- žebřík teleskopický EXTOL PREMIUM 3,2 m                                    

- žebřík 4-dílný nastavovací (Al)                                                             

- trhací hák 2-dílny (Al)                                                                           

- střihač svorníků

- kleště betonářské 600mm24" MAR-POL

- kominický strojek provlékací                                                                 

- dopravní kužel s led diodou (skládací)

- ruční svítilna EXPERT LED-P2304

- svítilna Survivor

- halogenový hledací světlomet

- stativ s halogenovým světlem

- stavěcí terč (světelný)

- stavěcí terč LED (4 x červená/zelená)

- ruční hasičská sekera

- hasičský universální klíč                                                                        

- klička na výtahy

- universální klička k uzávěrům                                                                

- hasičský universální klíč

- zásahový oděv GoodPRO FR2 FireSnake-komplet

- ochranný oblek pro hasiče FIREMAN

- ochranný oblek pro hasiče TIGER Plus

- ochranný oblek pro hasiče PATRIOT Plus pro FOK-komplet              

- reflexní protipožární oblek SPO 2D                                                      

- reflexní oděv pro hašení ohně (protitepelný ochranný oděv)                

- pracovní stejnokroj                                                                                

- kombinéza LEZEC II.

- ochranný oblek proti bodavému hmyzu SRŠEŇ

- zásahová přilba Gallet F1

- zásahová přilba Dräger HPS 7000 PRO H1_signální žlutá

- přilba MSA Gallet F1 XF, žlutá fluorescenční (zátylník Nomex) 

- přilba Dräger HPS 3100-set pro práci s RŘMP

- přilba těžařská STIHL                                                                           

- zásahová kukla NOMEX

- kukla nehořlavá DEVOLD SPIRIT, dvouvrstvá (EN13911)               

- zásahové rukavice SYDNEY

- rukavice pro záchranáře LESLEY Plus                  

- rukavice se zvýšenou tepelnou odolností do 500 st.C-EN407

- zásahová obuv Völkl Primus

- pracovní obuv PANDA ERGON ALFA S1 SRC

-výstražná vesta HZS (VZ, hasiči)

 

 

Prostředky pro práci ve výškách nad volnou hloubkou- lezecké vybavení

 

 

-          vak transportní

-          přilba Silver Star Work – CAMP

-          statické lano

-          dinamické lano

-          celotělový postroj

-          osma

-          karabina

-          blokant

-          stupadlo

-          oko dvojité 60 cm

-          oko dvojité 120 cm

-          sling for positioning

-          GriGri

-          simple pulley CAMP

-          rukavice

-          nůž

-          spelet-pravý

-          spelet-levý

-          lanyard

-          petzl RIG

-          CAMP DOUBLE ROLLER

-          petzl Paw M

-          stupačky DISTEL Alu Black

 

 

 

        

 

zpracoval: Mošner Pavel