Hlavní strana / Jednotka dobrovolných hasičů

Jednotka dobrovolných hasičů

 

znakJSDHO Jílové - Modrá

Úplný název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá
Adresa:

Městský úřad Jílové
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové

Sídlo požární stanice: Jílové (část obce Modrá), ul.Teplická 152 (stanice)
                                              ul.Teplická 177  (garáže)
   

 Zřizovatel jednotky:

Město Jilové, Mírové náměstí 280,  407 01 Jílové 

tel. 412 557 711

fax.412 550 203

IČ: 00261408

 

Velitel jednotky:

 

Mošner Pavel      

tel. 412 557 739

mobil (pracovní číslo): 778 772 948

mobil (krizové číslo):   606 531 538

e-mail: has@mujilove.cz

http://www.mujilove.cz/sdh/  

  

 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO):

 

JSDHO obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 29

  1. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požáru a záchranné práce při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu. 

§ 68
Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho působnosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Činnost člena v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu ve smyslu zákoníku práce. Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se mohou do této jednotky zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání.
Jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.

 Ze strany obce je vhodné vytvářet vhodné podmínky a zázemí pro činnost JSDHO:

 Prostřednictvím velitele JSDH zajistit:

  1.  Zpracování plánu odborné přípravy  členů JSDH - vybrat témata podle Základního zaměření odborné přípravy, vydaného generálním ředitelstvím HZS ČR pro příslušný rok, minimálně jednou ročně provést školení o bezpečnosti práce při zásahu. Odbornou přípravu členů  JSDH se doporučuje provádět alespoň jednou měsíčně v délce dvou hodin.
  2. Pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH provádět v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy. Provádět praktický výcvik s vlastní požární technikou, nácvik požárního útoku, výcvik v užívaní osobní výstroje, výzbroje a ochranných  pracovních prostředků k získání potřebných návyků při zásahu.
  3.  U nositelů dýchací techniky zabezpečit pravidelný výcvik (minimálně 1x za 3 měsíce)
  4. Odbornou přípravu strojníků JSDH, jejíž součástí je:

    5.  Jedenkrát týdně pravidelnou kontrolu a údržbu požární techniky a ve stanovených lhůtách údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a        zařízení PO.

 

    6.  Jedenkrát ročně provedení inventury prostředků svěřených JSDH.

    7. Aby se zásahu nebo výcviku neúčastnili členové JSDH, kteří jsou momentálně nezpůsobilí k činnosti v JSDH (nemoc, alkohol apod.) a aby samostatně nevykonávali službu při zdolávání požáru členové JSDH, kteří neabsolvovali základní odbornou přípravu.

    8. Účast členů na lékařských prohlídkách . U členů, jejichž  zdravotní stav je hodnocen jako "neschopen", navrhnout obci ukončení členství v JSDH.

  10.  Vedení dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě (§ 19 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.) a vedení dokumentace o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.