Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Jednotka dobrovolných hasičů

 

znakJSDHO Jílové - Modrá

Úplný název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá
Adresa:

Městský úřad Jílové
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové

Sídlo požární stanice: Jílové (část obce Modrá), ul.Teplická 152 (stanice)
                                              ul.Teplická 177  (garáže)
   

 Zřizovatel jednotky:

Město Jilové, Mírové náměstí 280,  407 01 Jílové 

tel. 412 557 711

fax.412 550 203

IČ: 00261408

 

Velitel jednotky:

 

Mošner Pavel      

tel. 412 557 739

mobil (pracovní číslo): 778 772 948

mobil (krizové číslo):   606 531 538

e-mail: has@mujilove.cz

http://www.mujilove.cz/sdh/  

  

 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO):

 

JSDHO obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 29

 1. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požáru a záchranné práce při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu. 

§ 68
Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho působnosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Činnost člena v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu ve smyslu zákoníku práce. Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se mohou do této jednotky zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání.
Jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.

 Ze strany obce je vhodné vytvářet vhodné podmínky a zázemí pro činnost JSDHO:

 • udržovat pravidelný kontakt s velitelem JSDH
 • ustanovit do funkce velitele JSDH, který splňuje odbornou způsobilost velitele JSDH, má u členů autoritu a aktivně plní povinnosti velitele JSDH. Nepřipustit, aby JSDH zůstala bez velitele,
 • zajistit, aby se velitel JSDH zúčastnil v celém rozsahu odborné přípravy velitelů JSDH, organizované HZS kraje,
 • zajistit odbornou přípravu vybraných členů JSDH s velitelskou odborností pro možné zastupování velitele JSDH, případně velitele družstva,
 • zajistit pravidelné lékařské prohlídky členů JSDH,
 • na zasedáních obecní rady  dvakrát ročně, zprávy o stavu JSDH, předkládané velitelem JSDH,
 • zajistit funkčnost - svolávacího systému členů JSDH pro potřeby vyhlášení požárního poplachu,  (siréna, pagery, popř. jiné svolávací prostředky),
 • ohlašoven požáru obce,
 • požární techniky a jiných věcných prostředků PO,
 • vodních zdrojů,
 • jiných prostředků, předaných do užívání JSDH,
 • podle ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 247 / 2001 Sb. "K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární vody, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se nejméně jednou ročně vyhlašuje prověřovací cvičení", jehož provedení musí být předem ohlášeno Hasičskému záchrannému sboru kraje (na operační středisko a informační středisko) 

 Prostřednictvím velitele JSDH zajistit:

 1.  Zpracování plánu odborné přípravy  členů JSDH - vybrat témata podle Základního zaměření odborné přípravy, vydaného generálním ředitelstvím HZS ČR pro příslušný rok, minimálně jednou ročně provést školení o bezpečnosti práce při zásahu. Odbornou přípravu členů  JSDH se doporučuje provádět alespoň jednou měsíčně v délce dvou hodin.
 2. Pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH provádět v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy. Provádět praktický výcvik s vlastní požární technikou, nácvik požárního útoku, výcvik v užívaní osobní výstroje, výzbroje a ochranných  pracovních prostředků k získání potřebných návyků při zásahu.
 3.  U nositelů dýchací techniky zabezpečit pravidelný výcvik (minimálně 1x za 3 měsíce)
 4. Odbornou přípravu strojníků JSDH, jejíž součástí je:
 •  pravidelné absolvování povinného školení řidičů,
 • odborná příprava strojníků, pravidelné kondiční jízdy v délce nejméně 10 km u řidičů, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo jiný automobil stejné nebo vyšší hmotnostní kategorie (podle § 37 odst.2 písm.d) vyhlášky č.247 / 2001 Sb.) , pokud strojník uskutečnil v daném měsíci výjezd k zásahu nebo cvičení, není nutno kondiční jízdu realizovat. Odbornou přípravu členů JSDH, užívajících speciální požární techniku a jiné věcné prostředky, na jejichž používání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik, (např. dýchací technika, motorové pily, vyprošťovací hydraulické zařízení apod.).

    5.  Jedenkrát týdně pravidelnou kontrolu a údržbu požární techniky a ve stanovených lhůtách údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a        zařízení PO.

 

    6.  Jedenkrát ročně provedení inventury prostředků svěřených JSDH.

    7. Aby se zásahu nebo výcviku neúčastnili členové JSDH, kteří jsou momentálně nezpůsobilí k činnosti v JSDH (nemoc, alkohol apod.) a aby samostatně nevykonávali službu při zdolávání požáru členové JSDH, kteří neabsolvovali základní odbornou přípravu.

    8. Účast členů na lékařských prohlídkách . U členů, jejichž  zdravotní stav je hodnocen jako "neschopen", navrhnout obci ukončení členství v JSDH.

  10.  Vedení dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě (§ 19 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.) a vedení dokumentace o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.