Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Jednotka dobrovolných hasičů

 

znakJSDH Jílové

Úplný název: Jednotka sboru dobrovolných hasičů Jílové - Modrá
Adresa:

Městský úřad Jílové
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové

Sídlo požární stanice: Teplická 180, 407 01 Jílové
   

 Zřizovatel jednotky:

Město Jilové, Mírové náměstí 280,  407 01 Jílové 

tel. 412 557 711

fax.412 550 203

IČ: 00261408

 

Velitel jednotky:

 

Mošner Pavel      

tel. 412 557 739

mobil (pracovní číslo): 778 772 948

mobil (krizové číslo):   606 531 538

e-mail: has@mujilove.cz

http://www.mujilove.cz/sdh/  

  

 

 

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (dále jen JSDHO):

 

JSDHO obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

§ 29

 1. Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany

zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požáru a záchranné práce při živelných pohromách
a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu. 

§ 68
Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho působnosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Činnost člena v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu ve smyslu zákoníku práce. Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se mohou do této jednotky zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání.
Jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO.

 Ze strany obce je vhodné vytvářet vhodné podmínky a zázemí pro činnost JSDHO:

 • udržovat pravidelný kontakt s velitelem JSDH
 • ustanovit do funkce velitele JSDH, který splňuje odbornou způsobilost velitele JSDH, má u členů autoritu a aktivně plní povinnosti velitele JSDH. Nepřipustit, aby JSDH zůstala bez velitele,
 • zajistit, aby se velitel JSDH zúčastnil v celém rozsahu odborné přípravy velitelů JSDH, organizované HZS kraje,
 • zajistit odbornou přípravu vybraných členů JSDH s velitelskou odborností pro možné zastupování velitele JSDH, případně velitele družstva,
 • zajistit pravidelné lékařské prohlídky členů JSDH,
 • na zasedáních obecní rady  dvakrát ročně, zprávy o stavu JSDH, předkládané velitelem JSDH,
 • zajistit funkčnost - svolávacího systému členů JSDH pro potřeby vyhlášení požárního poplachu,  (siréna, pagery, popř. jiné svolávací prostředky),
 • ohlašoven požáru obce,
 • požární techniky a jiných věcných prostředků PO,
 • vodních zdrojů,
 • jiných prostředků, předaných do užívání JSDH,
 • podle ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 247 / 2001 Sb. "K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky požární ochrany, použitelnosti zdrojů požární vody, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a připravenosti fyzických osob pro případ vzniku požáru se nejméně jednou ročně vyhlašuje prověřovací cvičení", jehož provedení musí být předem ohlášeno Hasičskému záchrannému sboru kraje (na operační středisko a informační středisko) 

 Prostřednictvím velitele JSDH zajistit:

 1.  Zpracování plánu odborné přípravy  členů JSDH - vybrat témata podle Základního zaměření odborné přípravy, vydaného generálním ředitelstvím HZS ČR pro příslušný rok, minimálně jednou ročně provést školení o bezpečnosti práce při zásahu. Odbornou přípravu členů  JSDH se doporučuje provádět alespoň jednou měsíčně v délce dvou hodin.
 2. Pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH provádět v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy. Provádět praktický výcvik s vlastní požární technikou, nácvik požárního útoku, výcvik v užívaní osobní výstroje, výzbroje a ochranných  pracovních prostředků k získání potřebných návyků při zásahu.
 3.  U nositelů dýchací techniky zabezpečit pravidelný výcvik (minimálně 1x za 3 měsíce)
 4. Odbornou přípravu strojníků JSDH, jejíž součástí je:
 •  pravidelné absolvování povinného školení řidičů,
 • odborná příprava strojníků, pravidelné kondiční jízdy v délce nejméně 10 km u řidičů, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo jiný automobil stejné nebo vyšší hmotnostní kategorie (podle § 37 odst.2 písm.d) vyhlášky č.247 / 2001 Sb.) , pokud strojník uskutečnil v daném měsíci výjezd k zásahu nebo cvičení, není nutno kondiční jízdu realizovat. Odbornou přípravu členů JSDH, užívajících speciální požární techniku a jiné věcné prostředky, na jejichž používání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik, (např. dýchací technika, motorové pily, vyprošťovací hydraulické zařízení apod.).

    5.  Jedenkrát týdně pravidelnou kontrolu a údržbu požární techniky a ve stanovených lhůtách údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a        zařízení PO.

 

    6.  Jedenkrát ročně provedení inventury prostředků svěřených JSDH.

    7. Aby se zásahu nebo výcviku neúčastnili členové JSDH, kteří jsou momentálně nezpůsobilí k činnosti v JSDH (nemoc, alkohol apod.) a aby samostatně nevykonávali službu při zdolávání požáru členové JSDH, kteří neabsolvovali základní odbornou přípravu.

    8. Účast členů na lékařských prohlídkách . U členů, jejichž  zdravotní stav je hodnocen jako "neschopen", navrhnout obci ukončení členství v JSDH.

  10.  Vedení dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě (§ 19 vyhlášky MV č. 247/2001 Sb.) a vedení dokumentace o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.