Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Stavby na I/13

Vznik projektu

Křižovatka U koupaliště

Středem celého našeho města vede hlavní silnice č. I/13, z Martiněvsi, přes centrum Jílového do Modré. Podél sinice je souvislá zástavba, v blízkosti je tok Jílovského potoka. Po dokončení úseku dálnice D8 z Ústí nad Labem na státní hranici s Německem došlo k výraznému navýšení hustoty provozu na uvedené hlavní silnici. Očekává se, že po dokončení celé stavby dálnice D8 dojde ještě k dalšímu nárůstu hustoty provozu.
Již více než 4 desítky let se řeší záměr stavby přeložky uvedené silnice (ve sdělovacích prostředcích je stavba populárně nazývaná jako „dálniční přivaděč“). Jejím úkolem by mělo být zklidnění dopravy v Libouchci, Jílovém a Děčíně. Akce je však stále v nedohlednu. Optimistické odhady hovoří o případné realizaci za deset i více let.
Značný provoz na hlavní silnici výrazně omezuje především pěší, chodce, obyvatele i návštěvníky Jílového, ohrožuje bezpečnost a plynulosti silničního provozu. Záměrem města je řešit stávající, popsané problémy bezodkladně.
V letech 2007 – 2008 proto realizovalo naše město projekt „Projektová dokumentace ke stavbám na silnici č. I/13“ podpořený příspěvkem z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen „SFDI“) z „Programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace“. V rámci tohoto projektu byla zpracována projektová dokumentace ke 4 oboustranným autobusovým zálivům včetně přechodů pro chodce (v místě současných autobusových zastávek „Jílové – Martiněves, Modrá – Lidový dům, Modrá - prodejna, Kamenec“), k 1 jednostrannému autobusovému zálivu (v místě současné autobusové zastávky „Jílové – náměstí“), ke směrové úpravě silnice v lokalitě Jílové – Martiněves, k 1 přechodu pro chodce v lokalitě „Jílové – u koupaliště“, k opravě povrchu chodníku podél silnice č. I/3 v Modré. V průběhu projekčních prací vyvstala nutnost zpracovat studii okružní křižovatky v lokalitě „Jílové – u koupaliště“, tato dokumentace byla hrazena z rozpočtu města. Autorem veškeré dokumentace je Ing. Vladimír Frančík, APIS – Ateliér projektových a inženýrských služeb, Nový Bor.
Zastupitelstvo města Jílového projednalo na svém zasedání dne 9. 12. 2008 a usnesením uvedeným v části III. schválilo záměr projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jílovém“. Tímto projektem by měly být jednotlivé stavby na silnici č. I/13 realizovány, a to v následujících etapách:
- I. etapa (r. 2009): vybudování oboustranných autobusových zálivů „Modrá – Lidový dům“, „Modrá – prodejna“, „Kamenec“ včetně přechodů pro chodce, oprava chodníku v Modré podél silnice č. I/13 v úseku od domu čp. 93 po autobusovou zastávku „Kamenec“,
- II. etapa (r. 2010): vybudování autobusového zálivu „Jílové – náměstí“ včetně jeho propojení s Mírovým náměstím, přechodu pro chodce „u koupaliště“, oboustranného autobusového zálivu „Martiněves“ včetně přechodu pro chodce a směrové úpravy silnice č. I/13 v tomto úseku.
- III. etapa (r. 2011): vybudování okružní křižovatky silnice č. I/13 – Javorské ul. – Mírového nám.

Záliv Martiněves

Projekt by měl být realizován ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov (dále jen „ŘSD“). ŘSD by mělo zařadit do plánu práce na dané roky jednotlivé akce po linii stavebních úprav na samotné komunikaci. Město by se mělo podílet na stavebních úpravách chodníků, přechodů pro chodce, veřejného osvětlení a dalších součástí příslušejících komunální sféře.
Společným jmenovatelem všech staveb je výrazné zlepšení bezpečnosti pěších, zavedení parametrů a standardů pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. V rámci realizace I. etapy daného projektuse jedná o zlepšení bezpečnosti chodců, osob s omezenou schopností pohybu a orientace, bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v Modré, části města Jílového.

V r. 2003 byl realizován projekt výstavby oboustranného autobusového zálivu včetně přechodu pro chodce a přístupových chodníků v Martiněvsi, části města Jílového, a to za finančního přispění SFDI. Ve stejné době byl postaven jednostranný autobusový záliv v centru města včetně přístupového chodníku, tentokrát plně z finančních prostředků města. Je jednoznačné, že tyto stavby plně dostály všem předpokladům zvýšení bezpečnosti chodců, umožnily přístup a nové možnosti osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Máme tedy jasný vzor a důkaz, že stavby připravené v rámci projektu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jílovém“ jsou tou správnou cestou.

I. etapa projektu (r. 2009)

Záliv Kamenec

Dne 20. 2. 2009 podalo město žádost o finanční dotaci z Programu zaměřeného ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, resp. z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2009, a to na realizaci projektu Zvýšení bezpečnosti dopravy v Jílovém – I. etapa, který by měl být realizován ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Správou Chomutov (dále jen „ŘSD“). Celkové náklady na projekt: 20.408.000 Kč, z toho náklady ŘSD: 9.692.000 Kč, náklady města: 10.716.000 Kč (z toho vlastní podíl města: 2.143.000 Kč, tj. 20 %, žádaná dotace: 8.573.000 Kč, tj. 80 %).
I. etapa zahrnuje následující stavby:
Oprava chodníku podél silnice
Dotčená část chodníku pro pěší vede podél hlavní silnice v Modré, v délce cca 1,5 km, od domu čp. 93 po autobusovou zastávku „Kamenec“.
Modrá spolu s částí Kamenec jsou součásti našeho města od r. 1980. Většina zástavby v Modré (rodinných domů, provozoven firem, prodejen, pošty, mateřské školy, hasičské zbrojnice, restaurace) je soustředěna v těsné blízkosti či přímo na hranici uvedené hlavní silnice. Chodník je jedinou přístupovou cestou pro chodce z centra města do Modré a Kamence, spojovací cestou pro obyvatele Modré.

Chodník je v uvedeném úseku ve velmi špatném, havarijním stavu. Jeho povrch je tvořen litým asfaltem, který je značně poškozen po pokládce technických sítí na počátku 90. let min. stol. a následnými zásahy při opravách zmíněných sítí. Obrubníky chodníku jsou propadlé, popraskané, vyvalené. V uvedeném úseku nejsou řešeny vjezdy do dvorů, zahrad a do přilehlých místních komunikací. Na mnoha místech je chodník zcela propadlý a splývá tak s rovinou samotné silnice. V několika místech je chodník tak poškozen, že v podstatě zaniká v terénu. Průvodní a technická zpráva konstatuje, že chodník „je na konci své životnosti.“ Chodník v uvedeném úseku nesplňuje vůbec žádné parametry pro pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Chodník je v současnosti schůdný pro pěší jen se zvýšenou opatrností.
Oprava zahrnuje vytvoření nového povrchu chodníku ze zámkové dlažby, vyřešení vjezdů do místních komunikací a dvorů, zavedení prvků pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

 

Autobusové zálivy

Záliv Modrá

Výše zmíněná hlavní silnice č. I/13 je využívána pro vedení autobusové linky č. 512445 Děčín – Jílové – Libouchec – Telnice – Chlumec provozované Dopravním podnikem města Děčína, a.s. Jedná se o velmi vytíženou autobusovou linku, a to především v úseku Děčín – Jílové – Modrá – Kamenec. Za minulý rok 2008 bylo na této lince přepraveno celkem 636.000 cestujících. Pro přepravu jsou využívány téměř výhradně velkokapacitní autobusy.
V Modré jsou celkem tři autobusové zastávky: Modrá - Lidový dům, Modrá – prodejna, Kamenec. Autobusy zastavují na těchto zastávkách přímo na silnici, bez jakéhokoliv vychýlení z trasy komunikace. Vzhledem k tomu, že se jedná o velkokapacitní vozidla o značné délce, je jejich objíždění dalšími účastníky silničního provozu značně komplikované a vznikají kolizní situace. Ve směru z Jílového do Libouchce nastupují (vystupují) cestující do (z) autobusů z (na) chodníku. V opačném směru z Libouchce do Jílového nastupují (vystupují) cestující do (z) autobusů přímo z vozovky, resp. neupravené krajnice.
Pro cestující s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou na zastávkách vytvořeny vůbec žádné podmínky.
Úprava nových autobusových zálivů – viz přiložené nákresy.

Přechody pro chodce

S účinností nového zákona o silniční dopravě zanikla na hlavní silnici většina tehdejších přechodů pro chodce. V Modré zůstal zachován pouze jeden přechod pro chodce, a to naproti areálu fy Plast Modrá. Tento přechod však slouží pouze pro zaměstnance dané firmy, aby mohli přejít přes silnici na chodník. Tento přechod vůbec neřeší problém obyvatel Modré.
V současnosti přecházejí obyvatelé Modré v místech autobusových zastávek, mostků přes Jílovský potok a na dalších místech bez oficiálních přechodů. Při současné hustotě provozu na hlavní silnici se jedná o nebezpečné počínání.
Pro chodce s omezenou schopností pohybu a orientace nejsou v Modré, a to ani na zmíněném přechodu u fy Plast Modrá, vytvořeny žádné podmínky pro bezpečné přecházení silnice.
Úprava nových přechodů pro chodce v rámci nových autobusových zálivů – viz přiložené nákresy.
 

Výkresy ke stažení