Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Obnova centra města

Revitalizace a regenerace centra města Jílové

Město Jílové vzalo na svém 11. zasedání zastupitelstva ze dne 11. 12. 2007 na vědomí návrh smlouvy o dílo „Revitalizace a regenerace Mírového náměstí a zámeckého parku, Jílové mezi objednatelem tj. města Jílové, Mírové náměstí č. 280 a zhotovitelem tj. Bohemia Phönix s.r.o., Masarykova ul. Č. 170, Ústí nad Labem.

Rada města Jílové na své 20. schůzi ze dne 14. 1. 2008 schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Jílové a Bohemia Phönix. s.r.o., kde předmětem smlouvy o dílo je zpracování kompletní projektové žádosti a souvisejících příloh včetně všech činností nutných v přípravné fázi podle požadavků Evropské Unie a schválených prováděcích pokynů Regionálního operačního programu regionu soudružnosti NUTS II Severozápad k projektu „Revitalizace a regenerace centra města Jílové, okr. Děčín, ústecký kraj“ pro město Jílové jako příjemce podpory fondů EU, prioritní osa 1 – Regenerace a rozvoj měst.

 

Personální zajištění zpracování projektové žádosti a souvisejících příloh Regionálního operačního programu NUTS II severozápad, prioritní osa 1, odst. 1.2 projektu:

„Revitalizace a regenerace Mírového náměstí a zámeckého parku, Jílové“

 

Realizační tým pro řízení projektu
„Revitalizace a regenerace centra města Jílové“

 

Miroslav Kalvas - statutární zástupce investora
     
Ing. Petr Kaše-Luksch - vedoucí realizačního týmu
Ing.arch.Šantavý   autorský dozor
JUDr.Jaroslav Černý - technický dozor
Ing. Tomáš Dufek - finance, daně
RNDr.Jaroslav Koutský - odborný konzultant
Milena Nykodýmová - vedení účetnictví projektu

 

 

Popis plánovaných změn

 

Cílem záměru města Jílové je revitalizace a regenerace centra města včetně zámeckého parku. Jedná se o prostor, který je na jižní a východní straně náměstí a přilehlého zámeckého areálu ohraničen hlavní silnicí č. I/13 (Děčín – Teplice). Severní strana je uzavřena Jílovským potokem. Východní část končí Hornojílovským potokem. Takto definované zájmové území vytváří tvar připomínající ucelený „ostrov“, který je předmětem plánovaných změn.

Vypracováním architektonické studie byl pověřen Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, s.r.o. z Prahy vedený Ing. arch. T. Šantavým.

Připravovaný projekt bude rozdělen do několika fází tak, aby na sebe plynule navazovaly. Prvním krokem bude demolice bývalého kina, které již léta neplní svoji původní úlohu a samotný objekt brání otevřenému propojení náměstí s plánovanou kruhovou křižovatkou a chodníku ke stanici autobusu a koupaliště (nemá žádnou architektonickou hodnotu). Na ostatním volném prostranství vzniknou nová parkovací místa.
Dalším, velmi důležitým krokem bude rekonstrukce inženýrských sítí, rekonstrukce a doplnění komunikací, důležitých pro území určené pro budoucí individuální bytovou zástavbu, parkovišť, event. dalších objektů.

V zámeckém parku bude přebudován sportovní areál na víceúčelové hřiště. Celý zámecký areál získá nové oplocení, opraví se prvky drobné architektury, obnoví a doplní zeleň.
Samotné centrum náměstí dozná zásadní změny. Střed bude tvořit nově vybudovaná kašna. Komunikace včetně nového parkoviště bude přesunuta na opačnou stranu proti škole, aby byla zajištěna co největší bezpečnost dětí. Před školou pak vznikne klidová zóna, určená pouze pro chodce. Současně s rekonstrukcí veřejného osvětlení dojde k vybudování nových chodníků, travnatých ploch, výsadbě nových stromů a doplnění celého prostoru novým mobiliářem.

Předpokládané náklady na tak rozsáhlý projekt pravděpodobně přesáhnou náklady 50 mil Kč. Pokud se nám podaří získat od Evropské unie dotaci v maximální možné výši, pak by střed města Jílové získal zcela nový moderní vzhled s minimálními prostředky z městského rozpočtu.

Nové centrum města by se mělo stát moderním a přirozeným cílem obyvatel města Jílové pro setkávání, kulturní akce a další veřejný život. Zároveň se tím zvýší atraktivita lokality pro návštěvníky města, které je výchozím a cílovým místem pro výlety do okolí. V konečném důsledku očekáváme příznivý dopad na ekonomiku mikroregionu.

 

EU

www.europa.eu

 

Aktuality