Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Historie voleb

Informace k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Právní předpisy:

- rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta ze dne 23.08.2017

  – Sbírka zákonů č. 275/2017

- zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů

- vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve

  znění pozdějších předpisů

- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších   předpisů

Za den vyhlášení volby prezidenta republiky je považován 28. srpen 2017.

 

Termín konání voleb:

12. ledna 2018 – 14°° -  22°° hodin (pátek)

13. ledna 2018 -  08°° - 14°° hodin (sobota)

Případné II. kolo:

26. ledna 2018 – 14°° - 22°° hodin (pátek)

27. ledna 2018 – 08°° - 14°° hodin (sobota)

 

Právo volit má:

-   státní občan ČR, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let

-   ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

 

Překážky ve výkonu volebního práva:

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 08°° do 17°° hod, ostatní dny od 08°° do 13°° hod. Voličské seznamy se uzavírají ve středu 10.01.2018 v 16°° hod.

Volit lze také v zahraničí na zastupitelských úřadech. V tomto případě však volič, který má bydliště mimo území ČR, musí nejpozději do 40 dnů přede dnem volby, tj. do 03.12.2017, příslušnému zastupitelskému úřadu doručit nebo předat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu vedeném tímto úřadem.

Volič, který je ve dnech volby prezidenta ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebi v jiném obdobném zařízení, ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu trestu odnětí svobody může být zapsán ve zvláštním seznamu vedeném obcí, ve které se výše uvedená zařízení nacházejí.

 

 Informace - voličské průkazy pro II. kolo volby prezidenta

Volič, který nebude moci ve dnech konání II. kola volby prezidenta (26. a 27. ledna 2018) volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popř. zvláštním seznamu voličů, může požádat Městský úřad Jílové o vydání voličského průkazu, a to:

 

-     písemně s úředně ověřeným podpisem voliče do pátku 19.01.2018 do 16°° hodin

-     v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky do pátku 19.01.2018 do 16°° hodin    

-     osobně do středy 24.01.2018 do 16°° hodin

 

 

Informace k voličským průkazům a stálému seznamu voličů obdržíte na Městském úřadu Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Jitka Némová, kancelář č. 2, tel. 412 557 714, e-mail: evo@mujilove.cz))

 

Voličský průkaz:

- volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu  

  vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může od 28.08.2017 požádat obecní úřad, který vede

  stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličské průkazu

žádost o voličský průkaz pro I. kolo volby lze podat osobně a to nejpozději do 10.01.2018 do

  16°° hod

žádost o voličský průkaz pro II. kolo volby lze podat osobně a to nejpozději do 24.01.2018 do

  16°° hod

- žádost lze také podat písemně, musí být ovšem opatřena úředně ověřeným podpisem voliče,

  nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 05.01.2018  

voličský průkaz bude voliči od 28.12.2017 předán osobně nebo doručen do vlastních rukou na  

  adresu uvedenou v písemné žádosti, popř. může být předán osobě, která se prokáže plnou  

  mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu

 

Vzor písemné žádosti a plné moci najdete v příloze. Písemnou žádost zasílejte na adresu:

 

Městský úřad Jílové

odbor vnitřních věcí a správních činností

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

 

nebo do datové schránky: bx8btu8

 

Hlasování na voličský průkaz:

- voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta

  v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného

  zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí

- volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem po prokázání totožnosti a státního

  občanství ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží  

  k výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským  

  úřadem

  

Hlasovací lístky:

- starosta obce zajistí pro I. kolo volby prezidenta distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3  

  dny přede   dnem volby, tj. do 09.01.2018

- ve dnech volby budou hlasovací lístky k dispozici také ve volební místnosti

hlasovací lístky dvou kandidátů postupujících do případného II. kola volby prezidenta již

  nebudou voličům distribuovány, ale budou k dispozici ve volební místnosti

 

Hlasování:

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným

  občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo

  cestovním průkazem

- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno

- voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve

  volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu a umožní mu

  hlasování

- volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti

  a státního občanství ČR průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební

  komisi; ta jej přiloží

  k výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským

  úřadem

- po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu, popř. výpisu ze zvláštního seznamu obdrží volič

  od  okrskové volební komise úřední obálku, popř. mu komise na žádost vydá nové hlasovací lístky

- poté volič vstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky

- v tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem a to ani člen okrskové volební komise  

  nebo zvláštní okrskové volební komise

voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední  

  obálky, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní

- s voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů

  nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky

  přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise,

  a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky

 

Hlasování do přenosné volební schránky:

- ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, může volič požádat obecní úřad a ve

  dnech volby také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to  

  pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena

- komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími

  lístky

 

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností osobně nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p. Némová), 412 557 711 (podatelna) nebo ve dnech volby okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

Úprava hlasovacích lístků:

Hlasovací lístek se již nijak neupravuje 

v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vybere volič pouze jeden

  hlasovací lístek a vloží do vydané úřední obálky, kterou poté vhodí do volební schránky

 

Neplatné hlasovací lístky:

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

- přetržené

- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

 

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.

 

Případné další informace a dotazy Vám poskytnou a zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p. Némová).

Přílohy

PDF Žádost o voličský průkaz
DOC Žádost o voličský průkaz
PDF Plná moc k převzetí voličského průkazu
DOC Plná moc k převzetí voličského průkazu
PDF Minimální počet členů okrskových volebních komisí

 

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaným ve dnech 20. a 21. října 2017

 

Výsledky voleb za město Jílové

 

 

Právní předpisy:

-  zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých

  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-  vyhláška MV ČR č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-  rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

  republiky ze dne 19. dubna 2017 – Sbírka zákonů č. 135/2017

-  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů

-  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů

Za den vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je považován

2. květen 2017.

 

Termín konání voleb:

20. října 2017 – 14°° -  22°° hodin (pátek)

21. října 2017 -  08°° - 14°° hodin (sobota)

 

Právo volit má:

-  státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

 

Překážky ve výkonu volebního práva:

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hodin, ostatní dny od 8,00 do 13,00 hodin. Voličské seznamy se uzavírají 18.10.2017 v 16,00 hod.

Volit lze také v zahraničí na zastupitelských úřadech. V tomto případě však volič, který má bydliště mimo území ČR, musí nejpozději 40 dnů, přede dnem voleb, tj. do 10.09.2017, příslušnému zastupitelskému úřadu doručit nebo předat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu vedeném tímto úřadem.

 

Voličský průkaz:

vydává obecní úřad, kde je volič zapsán v seznamu voličů

- volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017

- žádost o voličský průkaz lze podat osobně a to do 18.10.2017 do 16,00 hod. nebo písemně  

  nejpozději do 13.10.2017

písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele – voliče

- žádost lze také nejpozději do 13.10.2017, 16 °° hod. zaslat v elektronické podobě   

  prostřednictvím datové schránky

vydávání voličských průkazů bude zahájeno 15 dní přede dnem voleb, tj. 05.10.2017

 

 

 

 

 

- voličský průkaz bude voliči předán osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně   

  ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo doručen na adresu uvedenou v

  v písemné žádosti o vydání průkazu

-  při ztrátě, odcizení nebo poškození voličského průkazu, nelze vystavit duplikát

Vzor písemné žádosti naleznete v příloze. K vyplnění žádosti se můžete dostavit osobně na MěÚ Jílové nebo můžete žádost zaslat na adresu:

 

Městský úřad Jílové

odbor vnitřních věcí a správních činností

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

 

Hlasování na voličský průkaz:

-  tento způsob hlasovaní lze využít např. při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, umístění v ústavu sociální péče, při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, anebo pokud volič hodlá cestovat a bude hlasovat v jiném okrsku

-  voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním

  okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (zastupitelské úřady)

-  volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, po prokázání totožnosti a státního

  občanství ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi

-  pokud volič, kterému byl vydán voličský průkaz, přeci jenom bude hlasovat ve volebním okrsku, kde

  je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise ve výpisu          

  ze stálého seznamu voličů zruší poznámku o vydání voličského průkazu a odevzdaný průkaz připojí

  k tomuto seznamu

  

Hlasovací lístky:

- starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do

  17.10.2017

- hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti

 

Hlasování:

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným

  občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR anebo

  cestovním průkazem

- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno

- voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve

  volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a

  umožní mu hlasování

-  po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě

  hlasovacích lístků

- voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen

- s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo

  psát, může být v tomto prostoru jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací 

  lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky

-  poté volič úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží do volební schránky

-  za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, tak může učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise

 

Hlasování do přenosné schránky:

-  ze závažných důvodů, zejména zdravotních může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb také

  okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)

-  okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 714 nebo 775 878 081 (p. Némová) nebo na tel. čísle 412 557 711 (podatelna). Ve dnech voleb lze požádat také okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti, popř. na tel. číslech:

 

-        okr. č. 1           - 721 046 689

-        okr. č. 2           - 775 868 948

-        okr. č. 3           - 606 937 640

-        okr. č. 4           - 602 272 154  

  

Úprava hlasovacích lístků:

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek

- na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů

  uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost

-  pokud by volič na hlasovacím lístku dal přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se nepřihlíží

-  ve prospěch politické strany, hnutí, koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména

  kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

 

Neplatné hlasovací lístky:

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

- přetržené

- nejsou vloženy do úřední obálky

- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

 

Případné další informace a dotazy Vám zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714, popř. 775 878 081 (p. Némová).

 

Přílohy

PDF Žádost o voličský průkaz
DOC Žádost o voličský průkaz
PDF Minimální počet členů okrskových volebních komisí
PDF Plná moc k převzetí voličského průkazu
DOC Plná moc k převzetí voličského průkazu

Informace k volbám do zastupitelstev krajů konaným ve dnech 7. a 8. října 2016

 

Právní předpisy:

 

-   zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších               

předpisů

-   vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších 

   předpisů

-   zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

   předpisů 

-   zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

   předpisů

 

Právo volit má:

 

státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje

 

Překážky ve výkonu volebního práva:

 

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů výkonu trestu odnětí svobody

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu

- výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu

 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hodin, ostatní dny od 8,00 do 13,00 hodin.

 

Voličský průkaz:

 

-   voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho 

  žádost voličský průkaz

-   voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v území obvodu kraje, kde jsou

  vyhlášeny volby

- volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 06.05.2016

- žádost o voličský průkaz lze podat osobně a to do 05.10.2016 do 16 hodin nebo písemně a to do 30.09.2016

- písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele – voliče

- žádost podaná v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče

- žádost lze podat také v elektronické podobě prostřednictví datové schránky

- voličský průkaz bude voliči předán osobně nebo doručen na adresu uvedenou v písemné žádosti, popř. může 

  být předán osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského

  průkazu

 

Vzor písemné žádosti najdete v příloze. Písemnou žádost zasílejte na adresu:

 

Městský úřad Jílové

odbor vnitřních věcí a správních činností

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

 

Hlasování na voličský průkaz:

 

-   voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku 

   spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen

   k trvalému pobytu (tzn., že volič může na voličský průkaz volit v jakékoliv obci v rámci Ústeckého kraje)

-   volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem po prokázání totožnosti a státního občanství

  ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého

  seznamu voličů

 

Hlasovací lístky:

 

- starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do

  04.10.2016

- hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volebních místnostech

Hlasování:

 

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a stání občanství ČR platným občanským

  průkazem nebo platným cestovním pasem ČR

- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno

- voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním  

  okrsku,

  okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování

-   po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku, popř. mu komise na žádost vydá nové hlasovací lístky

-   poté volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, v tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen 

   zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise

-   voliči, který se neodebral do prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní

-   s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být

   v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,

   a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky

 

Hlasování do přenosné volební schránky:

 

-   ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb také

  okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (např. doma), a to pouze v územním 

  obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena

-   okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 714 (p. Némová), 412 557 711 (podatelna) nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

 

Úprava hlasovacích lístků:

 

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do obdržené úřední obálky 1 hlasovací lístek

- na tomto hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na  

  témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost

-   pokud dal volič na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve

  prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží

-   ve prospěch politické stany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou

  jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

-   po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební

  schránky, za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak 

  učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise

 

Neplatné hlasovací lístky:

 

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

- přetržené

- nejsou vloženy do úřední obálky

- je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků

 

Případné další informace a dotazy Vám zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p. Némová).

 

Přílohy

PDF Žádost o voličský průkaz
DOC Žádost o voličský průkaz
PDF Minimální počet členů okrskových volebních komisí
PDF Počet a sídlo volebních okrsků
PDF Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
PDF Volební mapa

 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí 10.  a  11. října  2014

 

Právní předpisy

zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbách do zastupitelstev obcí

Právo volit má

státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v den voleb je v obci přihlášen k trvalému pobytu

státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, v den voleb je v obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních listin

Překážky ve výkonu volebního práva

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů výkonu trestu odnětí svobody

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu

výkon vojenské základní nebo náhradní služby

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č.2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hod., ostatní dny od 8,00 do 13,00 hod.. Voliče, který není občanem ČR, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro tyto volby, jestliže volič prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tento volič musí být dále přihlášen v obci k trvalému pobytu. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho žádost nebo z důvodů pozbytí práva volit.

Hlasovací lístky

starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 07.10.2014

hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti

Hlasování

hlasování v první den voleb začíná v pátek 10.10.2014 ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin

hlasování v druhý den voleb začíná v sobotu 11.10.2014 v 8,00 hodin a končí ve 14,00 hodin

volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

po příchodu do volební místnosti volič prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem svou totožnost a státní občanství ČR

jde-li o cizince, prokáže svou totožnost průkazem o povolení k pobytu

neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, nebude mu hlasování umožněno

voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasovat

po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků

voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní

v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen, a to ani člen okrskové volební komise

volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj lístek upravil a vložil do úřední obálky

Hlasování do přenosné schránky

volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi, v jejímž výpisu ze seznamu voličů je zapsán, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost

okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (kancelář č. 2, p. Némová, tel. číslo 412 557 714, popř. podatelna, tel. 412 557 711) nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

Hlasování na voličský průkaz není možné!!!!

Úprava hlasovacích lístků

volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno

volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran

volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu., zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany; takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci

po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od volební okrskové komise, opustí prostor pro úpravu hlasovacích lístků a vloží úřední obálku před okrskovou hlasovací komisí do hlasovací schránky

Neplatné hlasovací lístky

ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta

jestliže volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverci záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu

označil-li volič na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána

jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky

jestliže je hlasovací lístek přetržen

je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám se nepřihlíží.

Případné další informace Vám podá a dotazy zodpoví osobně p. Némová, MěÚ Jílové, odbor vnitřních věcí a správních činností (přízemí, kancelář č. 2) nebo na telefonním čísle 412 557 714.

Informace pro politické strany a politická hnutí, jejich koalice, nezávislé kandidáty, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

 Počet kandidátů

vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo města Jílového neurčilo počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2014 – 2018, dle ust. § 68 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, se volí počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období

počet kandidátů na kandidátní listině je tedy opět 21

Kandidátní listina (KL)

podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona

náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 zákona (vzor je uveden ve vyhlášce č. 59/2000 Sb. jako vzor č. 6)

Obsah:

název zastupitelstva

označení volebního obvodu, jsou-li tyto vytvořeny

název volební strany a označení o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 zákona jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí

jména a příjmení kandidátů

jejich věk (aktuální ke dni podání KL) a povolání (je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil nebo které vystudoval nebo které vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou nebo by byla informací o jeho angažovanosti)

část obce, nečlení-li se obec na části, obec, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (např. Jílové, Kamenná, Martiněves atd.)

název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v takovém případě se uvede „bez politické příslušnosti“)

pořadí na KL se vyjádří pomocí arabského čísla

jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát

jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo

jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo značení, že jde o nezávislého kandidáta

podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta

podává-li KL politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena

volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva

Zmocněnec a jeho náhradník

volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím zmocněnce

zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na KL

nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát pro volby do téhož zastupitelstva obce

úkony zmocněnce je volební strana vázána

volební strana může svého zmocněnce písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 zákona)

náhradník nastupuje místo zmocněnce pouze tehdy, je-li zmocněnec odvolán a zároveň je-li náhradník uveden na KL

Prohlášení kandidáta

ke KL musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti

pokud překážka volitelnosti existuje (např. v době podání KL nedosáhl věku 18 let, není v době podání v obci přihlášen k trvalému pobytu – viz ust. § 4, § 5 zákona) – uvede na prohlášení, v čem spočívá překážka s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitelstva města Jílového

Petice

tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je potřeba podle § 21 odst. 4 zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany

Náležitosti petice:

v záhlaví a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb

vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat

nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých

Počty podpisů na peticích se vypočítávají z celkového stavu obyvatel k 1.1.2014, tj. včetně všech cizinců, nejen z členských států EU (dle údajů ČSÚ), ale petici mohou podepsat pouze státní občané členských států EU.

 
 
OBEC
 

PRO NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY

 
PRO SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ
do 500 obyvatel

5 %

7 %

nad 500 do 3 000 obyvatel

4 % nejméně 25

7 %

nad 3 000 do 10 000 obyvatel

3 % nejméně 120

7 %

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

2 % nejméně 600

7 %

nad 50 000 do 150 000 obyvatel

1 % nejméně 1 000

7 %

nad 150 000 obyvatel

0,5 % nejméně 1 500

7 %

Jílové – 5 179 obyvatel

3 % = 156 podpisů
7 % = 363 podpisů *)
 

*) Vypočtené číslo se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru

Kandidátní listiny a její přílohy (prohlášení kandidáta) - viz vzor č. 6 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Informace naleznete také na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje:

http://www.kr-ustecky.cz/volby/ds-99598/p1=204668

popř. na stránkách Ministerstva vnitra ČR: http://www.mvcr.cz/volby.aspx

 

Podávání kandidátních listin

volební strany předávají registračnímu úřadu podle ust. § 21 odst. 3 zákona KL a v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 5. srpna 2014 do 16,°° hod

v uvedené lhůtě je třeba, aby byla KL registračnímu úřadu již doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě

lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání

oprávněnou osobou pro převzetí KL je p. Jitka Némová, kancelář č. 2 (evidence obyvatel), přízemí budovy MěÚ Jílové, tel.: 412 557 714, e-mail: evo@mujilove.cz, popř. p. Eva Vávrová, vedoucí OVVSČ, sekretariát MěÚ Jílové, tel.: 412 557 721, e-mail: ovvsč@mujilove.cz

Posouzení a registrace KL

registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, tj. od 5. srpna 2014 do 11. srpna 2014, zda KL obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem

v případě, že by tomu tak nebylo, registrační úřad ve lhůtě 58 dnů přede dnem voleb, tj. do 13. srpna 2014 vyzve písemně volební stranu prostřednictvím zmocněnce, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb, tj. do 18. srpna 2014, nedostatky odstranila

pokud volební strana závady ve shora stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb, tj. do 23. srpna 2014, o škrtnutí kandidáta na KL, nebo o odmítnutí KL

pokud KL splňuje všechny náležitosti, rozhodne registrační úřad ve stejné lhůtě o její registraci

 

Možnost soudního přezkumu

do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) se mohou domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu podle zvláštního právního předpisu (§ 89 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů) v těchto případech

 

a) volební strana, která podala KL – proti odmítnutí KL

b) volební strana, která podala KL a škrtnutý kandidát – proti jeho škrtnutí na KL

c) volební strana, která podala KL – proti provedení registrace jiného kandidujícího subjektu

 

Vzdání se a odvolání kandidatury

podle ust. § 24 zákona se může kandidát písemným prohlášení doručeným registračnímu úřadu do 48 hodin před zahájením voleb, tj. do 8. října 2014 do 14,°° hod, vzdát své kandidatury

u KL podaných politickými stranami, politickými hnutími nebo jejich koalicemi může ve stejné lhůtě písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec

prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury nelze vzít zpět

 

Volební kampaň

prezentace kandidujících subjektů je ponechána na jejich vůli

podle § 30 odst. 1 zákona může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb, tj. do 30. září 2014, možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran

podle § 30 odst. š zákona je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho nejbližším okolí

v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nelze zveřejňovat předvolební a volební průzkumy

 

Zpracovala: Jitka Némová, referentka OVVSČ

 

Přílohy

PDF Harmonogram úkolů a lhůt
DOC Kandidátní listina: Politická strana nebo Politické hnutí
DOC Kandidátní listina: Sdružení politické strany a politického hnutí a nezávislých kandidátů
DOC Kandidátní listina: Koalice politické strany a politického hnutí
DOC Kandidátní listina: Nezávislý kandidát
DOC Kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů
DOC Prohlášení kandidáta
DOC Petice podporující kandidaturu volební strany
PDF Vylosované pořadí volebních stran na hlasovacím lístku

 

 

 

Informace k volbám do Senátu Parlamentu České republiky 10. a 11. října 2014

 

Právní předpisy

Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Právo volit má

státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let; ve druhém kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let

 

Překážky ve výkonu volebního práva

zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu

omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

Zvláštní seznam

v případě voleb do Senátu se do zvláštního seznamu zapisují pouze voliči přihlášeni k trvalému pobytu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popř. voliči zapsaní do zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem

zvláštní seznam vedený zastupitelským úřadem pro voliče, který

a)   má bydliště mimo území ČR, a to na základě jeho písemné žádosti o zápis, doložené  

     originálem, popř. ověřenou fotokopií dokladů potvrzujících totožnost žadatele, státní občanství

     ČR a bydliště v územním obvodu zastupitelského úřadu, kde má být zapsán do zvláštního seznamu; žádost musí být doručena nebo předána nejpozději do 31.08.2014

b)   volí na zastupitelském úřadě na voličský průkaz

 

zvláštní seznam vedený obecním úřadem pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, a který 

a)     vykonává v obvodu obce základní nebo náhradní vojenskou službu

b)     je v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném zařízení umístěném v obci

c)     je v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě výkonu trestu odnětí svobody umístěném v obci

d)     volí na voličský průkaz

 

Hlasovací lístky

starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 07.10.2014

hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti

při případném konání II. kola volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb

 

Voličský průkaz

voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popř. zvláštním seznamu vedeném podle § 6 odst. 5 písm. a) je zapsán, vydá obecní úřad, popř. zastupitelský úřad na jeho žádost voličský průkaz

voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby, popř. voličům zapsaným ve zvláštním seznamu podle § 6 odst. 5 písm. a)

o voličský průkaz lze žádat ode dne vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu ČR, tj. od 20.06.2014 a to:

 

osobně do středy 08.10.2014 do 16,00 hodin v kanceláři č. 2 (evidence obyvatel) v přízemí Městského úřadu Jílové

 

písemně do pátku 03.10.2014 do 16,00 hodin a to

a)    v listinné podobě s ověřeným podpisem voliče

b)    v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče

c)    v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

 

voličské průkazy budou vydávány od 25.09.2014 do 08.10.2014 do 16,00 hodin

 

Na voličský průkaz lze hlasovat pouze v těchto obcích volebního obvodu č. 33:

Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Jánská, Jetřichovice, Jílové, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Mikulášovice, Rumburk, Růžová, Rybniště, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Starý Šachov, Šluknov, Těchlovice, Valkeřice, Varnsdorf, Velká Bukovina, Velký Šenov, Verneřice, Veselé, Vilémov.

 

Hlasování

hlasování v první den voleb začíná v pátek 10.10.2014 ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin

hlasování v druhý den voleb začíná v sobotu 11.10.2014 v 8,00 hodin a končí ve 14,00 hodin

případné II. kolo voleb se bude konat v pátek 17.10.2014 od 14,00 hodin do 22,00 hodin a v sobotu 18.10.2014 od 8,00 hodin do 14,00 hodin

volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

po příchodu do volební místnosti volič prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem, nebo platným občanským průkazem

neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno

voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasovat

volič, který se dostavil s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu

po obdržení prázdné úřední obálky, popř. i nových hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků

voliči, který se do tohoto prostoru neodebere, okrsková volební komise neumožní hlasování

v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise

s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky

 

Hlasování do přenosné schránky

volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena

okrsková komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky

 

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (kancelář č. 2, p. Némová, tel. číslo 412 557 714, popř. podatelna, tel. 412 557 711) nebo ve dnech voleb také okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

 

Úprava hlasovacích lístků

hlasovací lístek se nijak neupravuje

 

Neplatné hlasovací lístky

ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

ty, které jsou přetržené

ty, které nejsou vloženy do úřední obálky

je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků

 

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.

 

Zpracovala: Jitka Némová, referentka OVVSČ

 

Přílohy

PDF Žádost o voličský průkaz
DOC Žádost o voličský průkaz

 

 

Informace k volbám do Evropského parlamentu, které se konají ve dnech

23. května 2014 od 14:00 hod do 22:00 hod
a
24. května 2014 od 08:00 hod do 14:00 hod

 
 

Právní předpisy:

- zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Právo volit na území ČR má:

- každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

- občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu

 nejméně 45 dnů (nejpozději do 09.04.2014) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na

 území ČR

Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

 

Překážky ve výkonu volebního práva do EP na území ČR:

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

- zbavení způsobilosti k právním úkonům (omezení svéprávnosti)

 
 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů nebo po 13.04.2014 přímo v seznamu voličů pro volby do EP a to na Městském úřadu Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel) v úředních dnech – pondělí, středa od 8,00 – 17,00 hodin, ostatní dny – úterý, čtvrtek, pátek od 8,00 – 13,00 hodin.

Občan jiného členského státu, který má právo volit, projeví svou vůli hlasovat do EP na území ČR tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb tj. do 13.04.2014 do 16:00 hodin podá osobně u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

Pokud byl již občan jiného státu v minulosti na základě žádosti do dodatku stálého seznamu zapsán, požádá osobně do 13.04.2014 do 16:00 hodin příslušný obecní úřad o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu pro volby do EP. K žádosti musí být přiložena kopie dokladu osvědčující přihlášení žadatele k trvalému nebo přechodnému pobytu a čestné prohlášení (viz přílohy). Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 08.05.2014) informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena.

 
 

Voličský průkaz:

- vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do  

 EP a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden

- volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb osobně nebo písemným

 podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče (žadatele)

- žádost o vydání voličského průkazu musí být doručena nejpozději 15 dnů přede dnem voleb   

 tj. do 8. května 2014

- vydávání voličského průkazu bude zahájeno dne 8. května 2014 (15 dnů přede dnem voleb)

- voličský průkaz bude voliči vydán osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí

 s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu anebo doručen na adresu   

 uvedenou v písemné žádosti o vydání průkazu

 
 

Vzor písemné žádosti naleznete v příloze. K vyplnění žádosti se můžete dostavit osobně na MěÚ Jílové nebo můžete žádost zaslat na adresu:

 

Městský úřad Jílové

OVVSČ

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

 

Hlasování na voličský průkaz:

- voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na

 území ČR

- hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti

- volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, po prokázání totožnosti a státního

 občanství je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi  

 

Hlasovací lístky:

- starosta obce zajistí dodání hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb tj. do

 20. května 2014

- hlasovací lístky budou v den voleb k dispozici také ve volební místnosti

 
Hlasování:

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

- volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní

 občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním

 pasem ČR anebo cestovním průkazem

- občan jiného členského státu EU prokáže svou totožnost, občanství jiného členského státu, a že je

 na území ČR přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu

- neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR nebo jiného členského státu, nebo jde-li o

 občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu

 na území ČR, nebude mu hlasování umožněno

- voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise

 hlasování neumožní – toto neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz

- po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků

- voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem

- s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst, psát,

 může být v takovém případě přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise

volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství, průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do EP a voliče do tohoto výpisu dopíše

 

Hlasování do přenosné volební schránky:

- ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb

 také okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)

- okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou

- požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a

 správních činností osobně (kancelář č. 2 – p. Némová) nebo na tel. čísle 412 557 714, (412 557 711 – spojovatelka)

 

Úprava hlasovacích lístků:

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek

- na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů

 uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost

- pokud by volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový

 hlasovací lístek ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice; ani k jednomu přednostnímu hlasu

 se však nepřihlíží

- ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou

 jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

 

Neplatné hlasovací lístky:

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

- přetržené

- nejsou vloženy do úřední obálky

- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

 

Případné další informace sdělíme a dotazy Vám zodpovíme osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (kancelář č. 2 - p. Némová), popř. telefonicky na čísle 412 557 714 nebo elektronicky na e-mailové adrese: evo@mujilove.cz .

 

Přílohy

DOC Žádost o voličský průkaz
PDF Žádost o voličský průkaz

DOC Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
PDF Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu
PDF Žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu DE, FR, EN

DOC Žádost o přenesení údajů
PDF Žádost o přenesení údajů DE, FR, EN

 

 

 

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných ve dnech 25. a 26. října 2013

 

Právní předpisy:

-zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých

 dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-vyhláška MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění

 pozdějších předpisů

-rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ze

 dne 28. srpna 2013 – Sbírka zákonů č. 265/2013

-rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

 republiky ze dne 28. srpna 2013 – Sbírka zákonů č. 266/2013

-zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

 pozdějších předpisů

-zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění

 pozdějších předpisů

Vzhledem k tomu, že došlo k rozpuštění Poslanecké sněmovny PČR jsou dle ust. § 55 zákona o volbách do Parlamentu ČR některé lhůty zkráceny.

 

Právo volit má:

-každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
 

Překážky ve výkonu volebního práva:

-zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
-zbavení způsobilosti k právním úkonům
 
 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č.2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hodin, ostatní dny od 8,00 do 13,00 hodin. Voličské seznamy se uzavírají 23.10.2013 v 16,00 hod.

Volit lze také v zahraničí na zastupitelských úřadech. V tomto případě však volič musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb požádat na příslušném zastupitelském úřadu o zapsání do zvláštního seznamu vedeném tímto úřadem.

 

Voličský průkaz:

-vydává obecní úřad, kde je volič zapsán v seznamu voličů

-volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb

-žádost o voličský průkaz lze podat osobně a to do 23.10.2013 do 16,00 hod. nebo písemně a to do

 18.10.2013 do 16,00 hod

-písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele – voliče

-žádost podaná v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým 

 podpisem

-žádost lze také zaslat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

-vydávání voličských průkazů bude zahájeno 15 dní přede dnem voleb, tj. 10.10.2013

-voličský průkaz bude voliči předán osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně

 ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo doručen na adresu uvedenou v

 v písemné žádosti o vydání průkazu
 

Vzor písemné žádosti naleznete v příloze. K vyplnění žádosti se můžete dostavit osobně na MěÚ Jílové nebo můžete žádost zaslat na adresu:

 

Městský úřad Jílové

odbor vnitřních věcí a správních činností

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

 
 

Hlasování na voličský průkaz:

-tento způsob hlasovaní lze využít např. při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, umístění v ústavu

 sociální péče, při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, anebo pokud volič hodlá cestovat a bude

 hlasovat v jiném okrsku

-voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním

 okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (zastupitelské úřady)

-volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, po prokázání totožnosti a státního

 občanství ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi
 
 

Hlasovací lístky:

-starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků a to nejpozději 1 den přede dnem voleb, tj. do
 24.10.2013

-hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti

 
 
Hlasování:
-volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

-volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným  

 občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR anebo

 cestovním průkazem

-neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno

-voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve

 volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní

 mu hlasování

-po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě  

 hlasovacích lístků

-voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní

-v prostoru pro úpravu hlas. lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen

-s voličem, který nemůže sám upravit hlas. lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát,

 může být v tomto prostoru jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise

 
 

Hlasování do přenosné schránky:

-ze závažných důvodů, zejména zdravotních může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb také

 okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)

-okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 714 nebo 775 878 081 (p. Némová) nebo na tel. čísle 412 557 711 (podatelna). Ve dnech voleb lze požádat také okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti, popř. na tel. číslech:

-       okr. č. 1           - 721 046 689

-       okr. č. 2           - 778 449 003

-       okr. č. 3           - 606 937 640

-       okr. č. 4           - 775 868 948

 
 

Úprava hlasovacích lístků:

-v prostoru pro úpravu hlas. lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
-na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů

 uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost

-pokud by volič na hlas. lístku dal přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlas. lístek

 ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se nepřihlíží

-ve prospěch politické strany, hnutí, koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména

 kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

 
 

Neplatné hlasovací lístky:

-ty, které nejsou na předepsaném tiskopise
-přetržené
-nejsou vloženy do úřední obálky

-je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

 

Případné další informace a dotazy Vám zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p.Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714, popř. 775 878 081 (p.Némová).

 

Příloha: Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

DOC Žádost o voličský průkaz
PDF Žádost o voličský průkaz

 

 

Informace k volbě prezidenta republiky
konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013

Právní předpisy:

- zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů

- vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších   

 předpisů

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších  

 předpisů
 

Datum a čas konání:

11. ledna 2013 od 14,00 hod do 22,00 hod a 12. Ledna od 08,00 hod do 14,00 hod

 

Právo volit má:

Státní občan ČR, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let. Ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

 

Překážky ve výkonu volebního práva:

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu

- zbavení způsobilosti k právním úkonům

 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel – pondělí + středa od 08,00 do 17,00 hod, ostatní dny od 08, do 13,00 hod).

 

Voličský průkaz:

- volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může ode dne vyhlášení volby  

 prezidenta požádat obecní úřad, který vede stálý seznam, o vydání voličské průkazu

- žádost o voličský průkaz pro 1. kolo volby lze podat osobně a to do 09.01.2013 do 16,00 hod nebo  

 písemně a to do  04.01.2013

- žádost o voličský průkaz pro 2. kolo volby lze podat osobně a to do 23.01.2013 do 16,00 hod nebo  

 písemně a to do 18.01.2013

- písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpise žadatele – voliče

- žádost podaná v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem

- žádost lze také podat v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky

- voličský průkaz bude voliči od 27.12.2012 předán osobně nebo doručen do vlastních rukou na adresu uvedenou  

 v písemné žádosti, popř. může být předán osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče  

 žádajícího o vydání voličského průkazu
 

Vzor písemné žádosti najdete v příloze. Písemnou žádost zasílejte na adresu:

 

Městský úřad Jílové

odbor vnitřních věcí a správních činností

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

 

Hlasování na voličský průkaz:

- voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta v jakémkoli   

 volebním okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem  

 v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí

- volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem po prokázání totožnosti a státního občanství  

 ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního  

 seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem

 
 
 

Hlasovací lístky:

- starosta obce zajistí pro 1. kolo volby prezidenta distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede  

 dnem volby, tj. do 08.01.2013

- ve dnech volby budou hlasovací lístky k dispozici také ve volební místnosti

- hlasovací lístky postupujících kandidátů budou pro 2. kolo volby k dispozici ve volební místnosti (nebudou již  

 voliči distribuovány) 
 
Hlasování:

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským  

 průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem

- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno

- voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku,  

 okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu a umožní mu hlasování

- volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního

 občanství ČR průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební komisi; ta jej přiloží

 k výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem

- po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu, popř. výpisu ze zvláštního seznamu obdrží volič od

 okrskové volební komise úřední obálku, popř. mu komise na žádost vydá nové hlasovací lístky

- poté volič vstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky

- v tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem a to ani člen okrskové volební komise nebo

 zvláštní okrskové volební komise

- voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky, okrsková

 volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní

- s voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů nemůže číst

 nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky přítomen jiný volič,  

 nikoli však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise, a voličem vybraný hlasovací  

 lístek za něho vložit do úřední obálky
 

Hlasování do přenosné volební schránky:

- ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, může volič požádat obecní úřad a ve dnech volby

 také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu

 volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena

- komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky

 

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností osobně nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p. Némová), 412 557 711 (podatelna) nebo ve dnech volby okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

 

Úprava hlasovacích lístků:

Hlasovací lístek se již nijak neupravuje 

- v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vybere volič pouze jeden hlasovací lístek a

 vloží do vydané úřední obálky, kterou poté vhodí do volební schránky

 

Neplatné hlasovací lístky:

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

- přetržené

- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

 

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.

 

Případné další informace a dotazy Vám poskytnou a zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p. Némová).

 

Příloha: Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

DOC Žádost o voličský průkaz 1. kolo
PDF Žádost o voličský průkaz 1. kolo

DOC Žádost o voličský průkaz 2. kolo
PDF Žádost o voličský průkaz 2. kolo

 

 

 

Informace k volbám do zastupitelstev krajů
12. a 13. října 2012

Právní předpisy:

-zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Datum a čas konání:

12. října 2012 od 14,00 hod do 22,00 hod a 13. října 2012 od 08,00 hod do 14,00 hod

 

Právo volit má:

státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje

 

Překážky ve výkonu volebního práva:

-zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů výkonu trestu odnětí svobody

-zbavení způsobilosti k právním úkonům

-zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu

-výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu

 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č.2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hodin, ostatní dny od 8,00 do 13,00 hodin.

 

Voličský průkaz:

-voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz

-voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v území obvodu kraje, kde jsou vyhlášeny volby

-volič může požádat o vydání voličského průkazu od dne vyhlášení voleb, tj. 29.06.2012

-žádost o voličský průkaz lze podat osobně a to do 10.10.2012 do 16 hodin nebo písemně a to do 05.10.2012

-písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele – voliče

-žádost podaná v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče

-žádost lze podat také v elektronické podobě prostřednictví datové schránky

-voličský průkaz bude voliči předán osobně nebo doručen na adresu uvedenou v písemné žádosti, popř. může 

 být předán osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu

 

Vzor písemné žádosti najdete v příloze. Písemnou žádost zasílejte na adresu:

 
Městský úřad Jílové

odbor vnitřních věcí a správních činností

Mírové nám. 280
407 01 Jílové
 

Hlasování na voličský průkaz:

-voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku 

 spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen

 k trvalému pobytu (tzn., že volič může na voličský průkaz volit v jakékoliv obci v rámci Ústeckého kraje)

-volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem po prokázání totožnosti a státního občanství

 ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého seznamu voličů

 

Hlasovací lístky:

-starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 09.10.2012.

-hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volebních místnostech

 

Hlasování:

-volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

-volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a stání občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem ČR

-neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno

-voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku,

 okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování

-po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku,

 popř. mu komise na žádost vydá nové hlasovací lístky

-poté volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, v tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen 

 zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise

-voliči, který se neodebral do prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní

-s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být

 v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,

 a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky

 

Hlasování do přenosné volební schránky:

 

-ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb také

 okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)

-okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 714 (p. Némová), 412 557 711 (podatelna) nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

 

Úprava hlasovacích lístků:

-v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do obdržené úřední obálky 1 hlasovací lístek

-na tomto hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na  

 témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost

-pokud dal volič na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve

 prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží

-ve prospěch politické stany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou

 jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

-po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební

 schránky, za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak 

 učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise

 

Neplatné hlasovací lístky:

-ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

-přetržené

-nejsou vloženy do úřední obálky

-je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků

 

Případné další informace a dotazy Vám zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p. Némová).

 

Příloha: Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

DOC Žádost o voličský průkaz
PDF Žádost o voličský průkaz

 

 

 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí
15.  a  16. října  2010

Právní předpisy

- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Právo volit má

- občan ČR, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v den voleb je v obci přihlášen k trvalému pobytu
- občan jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, v den voleb je v obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv

Překážky ve výkonu volebního práva

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů výkonu trestu odnětí svobody
- zbavení způsobilosti k právním úkonům
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
- výkon vojenské základní nebo náhradní služby

Každý volič si může ověřit , zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č.2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hod., ostatní dny od 8,00 do 13,00 hod.. Voliče, který není občanem ČR, zapíše na jeho žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu vedeného jen pro tyto volby, jestliže volič prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tento volič musí být dále přihlášen v obci k trvalému pobytu.

Hlasovací lístky

- starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků s to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 12.10.2010
- hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti

Hlasování

- hlasování v první den voleb začíná v pátek 15.10.2010 ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin
- hlasování ve druhý den voleb začíná v sobotu 16.10.2010 začíná v 8,00 hodin a končí ve 14,00
  hodin
- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
- jde-li o cizince prokáže totožnost a občanství jiného státu průkazem o povolení k pobytu
- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, nebude mu hlasování umožněno
- voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů  a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasovat
- po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
- voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní
- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen

 

- volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli
však člena okrskové volební komise

Hlasování do přenosné schránky

- volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, v jejímž výpisu ze seznamu voličů je zapsán, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)
- okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky
Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 712, 412 557 714 nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

 

Hlasování na voličský průkaz není možné!!!!

 

Úprava hlasovacích lístků

- volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno
- volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem tohoto kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran
- volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
- po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, opustí prostor pro úpravu hlas. lístků a vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do hlasovací schránky

Neplatné hlasovací lístky

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise
- jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
- jestliže volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
- označil-li volič na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána
- jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky
- jestliže je hlasovací lístek přetržen
- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám se nepřihlíží.

 

Případné další informace Vám podá a dotazy zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Urbanová a p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 712 (p. Urbanová), 412 557 714 (p. Némová).

 

 

 

 

Informace pro politické strany a politická hnutí, jejich koalice, nezávislé kandidáty, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

 

Náležitosti kandidátní listiny

- § 21, § 22 zákona č.491/2001 Sb.

- název zastupitelstva
- název volební strany a označení o jaký typ volební strany jde (podle § 20 odst. 1), s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
- jména a příjmení kandidátů, jejich věk a povolání, část obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, pokud nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí uvede se „bez politické příslušnosti“
- pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
- jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát
- jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
- jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého  kandidáta
- podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta, podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
- volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Petici podepisují voliči, kteří mají trvalý pobyt v obci. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nepočítají se také podpisy kandidátů samých.

Stanovený počet členů zastupitelstva a potřebný počet podpisů na peticích bude uveřejněn na úřední desce.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Úkony zmocněnce je volební strana vázána.
Kandidátní listiny a její přílohy (prohlášení kandidáta) viz vzor č. 6 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

 

 

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny PČR
28. a 29. května 2010

Právní předpisy:

-zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
-ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
-zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Právo volit má:

-každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

Překážky ve výkonu volebního práva:

-zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
-zbavení způsobilosti k právním úkonům


Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č.2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hodin, ostatní dny od 8,00 do 13,00 hodin.
Volit lze také v zahraničí na zastupitelských úřadech. V tomto případě však volič musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 18.4.2010, požádat na příslušném zastupitelském úřadu o zapsání do zvláštního seznamu vedeném tímto úřadem.

Voličský průkaz:

-vydává obecní úřad, kde je volič zapsán v seznamu voličů
-volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 8.2.2010
-žádost o voličský průkaz lze podat osobně a to do 26.5.20010 do 16,00 hod. nebo písemně a to do 21.5.2010
-písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele – voliče
-vydávání voličských průkazů bude zahájeno 15 dní přede dnem voleb, tj. 13.5.2010
-voličský průkaz bude voliči předán osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo doručen na adresu uvedenou v v písemné žádosti o vydání průkazu

Vzor písemné žádosti naleznete v příloze. K vyplnění žádosti se můžete dostavit osobně na MěÚ Jílové nebo žádost zaslat na adresu:

Městský úřad Jílové
odbor vnitřních věcí a správních činností
Mírové nám. 280
407 01 Jílové


Hlasování na voličský průkaz:

-voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (zastupitelské úřady)
-volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, po prokázání totožnosti a státního občanství ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi


Hlasovací lístky:

-starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 25.5.2010
-hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti


Hlasování:

-volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
-volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem
-neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno
-voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování
-po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
-voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní
-v prostoru pro úpravu hlas. lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen
-s voličem, který nemůže sám upravit hlas. lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v tomto prostoru jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise


Hlasování do přenosné schránky:

-ze závažných důvodů, zejména zdravotních může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb také
okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)
-okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou
Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 714 (p. Némová) nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.


Úprava hlasovacích lístků:

-v prostoru pro úpravu hlas. lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
-na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost
-pokud by volič na hlas. lístku dal přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlas. lístek ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se nepřihlíží
-ve prospěch politické strany, hnutí, koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží


Neplatné hlasovací lístky:

-ty, které nejsou na předepsaném tiskopise
-přetržené
-nejsou vloženy do úřední obálky
-je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

Případné další informace a dotazy Vám zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p.Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p.Némová).

 

 

Přílohy ke stažení

DOC Žádost o voličský průkaz - osobní podání [DOC, 27 kB]
PDF Žádost o voličský průkaz - osobní podání [PDF, 113 kB]

DOCŽádost o voličský průkaz - písemné podání [DOC, 27 kB]
PDFŽádost o voličský průkaz - písemné podání [PDF, 113 kB]

 

Informace k volbám do Evropského parlamentu, které se konaly ve dnech
5. a 6. června 2009

Právní předpisy:

- zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-------------------------------------------------------
Právo volit na území ČR má:

- každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
- občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu (z.č.133/2000 Sb.)

Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Překážky ve výkonu volebního práva do EP na území ČR:

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
- zbavení způsobilosti k právním úkonům


Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů nebo po 26.4.2009 přímo v seznamu voličů pro volby do EP a to na Městském úřadu Jílové, odboru správním, kanceláři č.2 (evidence obyvatel) v úředních dnech – pondělí, středa od 8,00 – 17,00 hodin, ostatní dny – úterý, čtvrtek, pátek od 8,00 – 13,00 hodin.
Občan jiného členského státu, který chce hlasovat na území ČR musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb tj. do 26.4.2009 do 16,00 hodin požádat o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nebo přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu pro volby do EP.

Voličské průkazy:

- vydává v tomto případě obecní úřad, kde je volič zapsán v seznamu voličů pro volby do EP
- volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb písemným podáním opatřeným ověřeným podpisem voliče (žadatele)
- žádost o vydání voličského průkazu musí být doručena nejpozději 15 dnů přede dnem voleb tj. do 21. května 2009
- vydání voličského průkazu bude zahájeno od 21.května 2009 (15 dnů přede dnem voleb)
- voličský průkaz bude voliči vydán osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu anebo doručen na adresu uvedenou v písemné žádosti o vydání průkazu

Vzor písemné žádosti naleznete v příloze. K vyplnění žádosti se můžete dostavit osobně na MěÚ Jílové nebo zaslat na adresu:

Městský úřad Jílové
odbor správní
Mírové nám. 280
407 01 Jílové

Hlasování na voličský průkaz:

- voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území ČR
- hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti
- volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, po prokázání totožnosti a státního občanství je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi

Hlasovací lístky:

- starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb tj. do 2. června 2009
- hlasovací lístky budou v den voleb k dispozici také ve volební místnosti

Hlasování:

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
- volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem
- občan jiného členského státu EU prokáže svou totožnost, občanství jiného členského státu a že je na území ČR veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu
- neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR nebo jiného členského státu, nebo jde-li o občana jiného členského státu, neprokáže-li, že je veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu, nebude mu hlasování umožněno
- voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise hlasování neumožní – toto neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz
- po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
- voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní
- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem
- s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst, psát, může být v takovém případě přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise

Hlasování do přenosné hlasovací schránky:

- ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)
- okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou schránkou
- požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru správním, tel. čísle 412 557 714 popř. 412 557 712 nebo v den voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti

Úprava hlasovacích lístků:

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
- na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost
- pokud by volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice; ani k jednomu přednostnímu hlasu se však nepřihlíží
- ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

Neplatné hlasovací lístky:

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise
- přetržené
- nejsou vloženy do úřední obálky
- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

Případné další informace a dotazy Vám zodpovíme osobně na MěÚ Jílové, odboru správním (p.Némová, p.Řeřichová) nebo telefonicky na čísle 412 557 714, 412 557 712.

 

Přílohy ke stažení

DOC Žádost o voličský průkaz [DOC, 40 kB]
DOC Žádost o zápis do seznamu voličů - v češtině [DOC, 37 kB]
DOC Žádost o zápis do seznamu voličů - v němčině [DOC, 26 kB]
DOC Žádost o zápis do seznamu voličů - v angličtině [DOC, 25 kB]
DOC Žádost o zápis do seznamu voličů - ve francoužštině [DOC, 24 kB]

 

 

Informace k volbám do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu České republiky, které se konaly ve dnech 17. října-18. října 2008

 

Právní předpisy:

- Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Právo volit má:

1) volby do zastupitelstev krajů
- občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let
- je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje

1) volby do Senátu PČR
- občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v případě konání II. kola voleb může volit i občan, který alespoň druhý den konání II. kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán v seznamu voličů a to na Městském úřadu Jílové, správním odboru, kanceláři č.1 – evidence obyvatel v úředních dnech –pondělí, středa od 8,00 – 17,00 hodin, ostatní dny – úterý, čtvrtek, pátek od 8,00 – 13,00 hodin.

Voličské průkazy:

Pro volby do zastupitelstev krajů se voličské průkazy  n e v y d á v a j í. Každý volič může tedy volit pouze ve volebním okrsku, kde je zapsán v seznamu voličů.

Pro volby se Senátu PČR se voličské průkazy  v y d á v a j í. Volič, který je hlášen k trvalému pobytu v Jílovém a nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, může požádat o vydání voličského průkazu na Městském úřadu Jílové, správním odboru.

Žádosti o vydání voličského průkazu se podávají:

- p í s e m n ě  -  do 10.října 2008 s úředně ověřeným podpisem    

- o s o b n ě     -  do 15.října 2008 do 16,00 hodin

 

Od 2. října 2008 může být voličský průkaz vydán voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu anebo doručen na adresu uvedenou v písemné žádosti.

 

Písemné žádosti o vydání voličského průkazu (vzor viz příloha) zasílejte na adresu:

Městský úřad Jílové
Odbor správní
Mírové nám. 280
407 01  Jílové

 

Hlasování na voličský průkaz:

Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby do Senátu PČR vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu. Volit na základě vydaného voličského průkazu můžete tedy v těchto obcích volebního obvodu č.33:

Arnoltice, Benešov nad Ploučnicí, Bynovec, Česká Kamenice, Děčín, Dobkovice, Dobrná, Dolní Habartice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Františkov nad Ploučnicí, Heřmanov, Horní Habartice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Jánská, Jetřichovice, Jílové, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Malá Veleň, Malšovice, Markvartice, Merboltice, Mikulášovice, Rumburk, Růžová, Rybniště, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Starý Šachov, Šluknov, Těchlovice, Valkeřice, Varnsdorf, Velká Bukovina, Velký Šenov, Verneřice, Veselé, Vilémov.

Volič, který nemá trvalý pobyt na území ČR a voličský průkaz mu byl vydán zastupitelským nebo konzulárním úřadem ČR na základě zápisu voliče ve zvláštním voličů vedeném těmito úřady, může hlasovat v kterémkoli volebním okrsku spadajícím do volebního obvodu, kde jsou vyhlášeny volby do Senátu PČR. Zde také obdrží úplnou sadu hlasovacích lístků. Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Okrsková volební komise odevzdaný voličský průkaz přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů.

Hlasovací lístky:

- starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb tj. do 14.10.2008
- hlasovací lístky budou také k dispozici ve volebních místnostech

Hlasování:

- volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR anebo služebním průkazem. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR potřebným  dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
- po obdržení úřední obálky, případně hlasovací lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Pokud se do tohoto prostoru neodebere, nebude mu hlasování umožněno.
- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem
- s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v tomto prostoru přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise
- v případě souběhu voleb do Senátu PČR s jinými volbami jsou úřední obálky barevně odlišeny

 

Hlasování do přenosné hlasovací schránky:

- ze závažných důvodů, zejména zdravotních může volič požádat, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma). Okrsková volební komise vyšle své 2 členy s přenosnou schránkou
- žádost o možnost tohoto způsobu hlasování , můžete podat na MěÚ Jílové, správním odboru,  tel. čísle 412 557 714, 412 557 712 nebo přímo ve volební místnosti

 

Úprava hlasovacích lístků:

Zastupitelstva krajů

- v prostoru pro úpravu lístků volič vloží do šedé úřední obálky jeden hlasovací lístek politické strany, hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl hlasovat
- na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů  dává přednost 
- pokud by tímto způsobem bylo označeno více kandidátů, k přednostním hlasům se nebude přihlížet a takový lístek se počítá ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice
- ve prospěch politické stran, hnutí, koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

Senát PČR

-  v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, kterého se rozhodl volit. Hlasovací lístek se nijak neupravuje

 

Neplatné hlasovací lístky:

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise
- přetržené
- nejsou vloženy do úřední obálky
- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

 

Případné další dotazy a informace Vám zodpovíme osobně na MěÚ Jílové, správním odboru (p. Némová, p. Řeřichová) nebo telefonicky na čísle 412 557 714, 412 557 712.

 

Zpracovala: Jitka Némová, SO MěÚ Jílové

 

Příloha: Vzor žádosti o vydání voličského průkazu

 

DOC Žádost o voličský průkaz [DOC, 40 kB]
PDF Žádost o voličský průkaz [PDF, 116 kB]

Další soubory ke stažení:

PDF Informace o počtu a sídle volebních okrsků [PDF, 630 kB]

Odkazy v této sekci

Historie voleb