Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Volby

 

Informace k volbám do zastupitelstev obcí
5. a 6. října 2018

Právní předpisy

-  Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 283/2005 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb. a zákona č. 90/2017 Sb.

-  Vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 401/2002 Sb., vyhlášky č. 565/2002 Sb., vyhlášky č. 251/2006 Sb., vyhlášky č. 368/2008 Sb., vyhlášky č. 442/2009 Sb., vyhlášky č. 452/2013 Sb. a vyhlášky č. 91/2017 Sb.

Termín konání voleb (§ 3 + Sbírka zákonů částka č. 45/2018, rozesláno 31.5.2018)

- 5. října 2018 – 14°° -  22°° hodin (pátek)

- 6. října 2018 -  08°° - 14°° hodin (sobota)

 

Volební místnosti (§ 29)

-  okrsek č. 1ZŠ Mírové nám. 227, Jílové

-  okrsek č. 2 – panelový dům ulice Nová 185, Jílové, část Martiněves

-  okrsek č. 3 – ZŠ Školní 287, Jílové, část Kamenná

-  okrsek č. 4 – MŠ Jílové, část Modrá 169

Popis jednotlivých okrsků bude zveřejněn na úřední desce

Právo volit má (§ 4 odst. 1)

-  státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v den voleb je v obci přihlášen k trvalému pobytu

-  státní občan jiného státu, který v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, v den voleb je v obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních listin

Překážky ve výkonu volebního práva (§ 4 odst. 2)

-  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů výkonu trestu odnětí svobody

-  omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

-  zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu

-  výkon služby vojáka z povolání v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hod., ostatní dny od 8,00 do 13,00 hod.. Voliče, který není občanem ČR, zapíše na jeho vlastní žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu voličů vedeného jen pro tyto volby, jestliže volič prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tento volič musí být dále přihlášen v obci k trvalému pobytu. Z dodatku stálého seznamu voličů lze voliče vyškrtnout na jeho žádost nebo z důvodů pozbytí práva volit.

Hlasovací lístky (§ 25 odst. 5)

-  starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 2.10.2018

-  hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti

 

Zásady hlasování (§ 33)

-  hlasování v první den voleb začíná v pátek 5.10.2018 ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin

-  hlasování v druhý den voleb začíná v sobotu 6.10.2018 v 8,00 hodin a končí ve 14,00 hodin

-  volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

-  po příchodu do volební místnosti volič prokáže platným občanským průkazem nebo cestovním pasem svou totožnost a státní občanství ČR

-  jde-li o cizince, prokáže svou totožnost průkazem o povolení k pobytu

-  neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, popř. státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, nebude mu hlasování umožněno

-  voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasovat

-  po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků

-  voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní

-  v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen, a to ani člen okrskové volební komise

-  volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj lístek upravil a vložil do úřední obálky

Hlasování do přenosné schránky (§ 33 odst. 7)

-  volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi, v jejímž výpisu ze seznamu voličů je zapsán, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena

-  okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (kancelář č. 2, p. Némová, tel. číslo 412 557 714, popř. podatelna, tel. 412 557 711) nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

Hlasování na voličský průkaz není možné!!!!

 

Úprava hlasovacích lístků (§ 34)

-  volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva má být zvoleno (21 členů)

-  volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran

-  volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu., zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci

-  po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, kterou obdržel od volební okrskové komise, opustí prostor pro úpravu hlasovacích lístků a vloží úřední obálku před okrskovou hlasovací komisí do hlasovací schránky

 

Neplatné hlasovací lístky (§ 41)

-  ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

-  jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta

-  jestliže volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu

-  označil-li volič na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů, než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána

-  jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky

-  jestliže je hlasovací lístek přetržen

-  je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží. Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám se nepřihlíží.

Případné další informace Vám podá a dotazy zodpoví osobně p. Némová, MěÚ Jílové, odbor vnitřních věcí a správních činností (přízemí, kancelář č. 2) nebo na telefonním čísle 412 557 714.

 

Informace pro politické strany a politická hnutí, jejich koalice, nezávislé kandidáty, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

 Počet kandidátů (§ 22 odst. 2)

-  Zastupitelstvo města Jílové dne 06.02.2018 na svém 21. zasedání stanovilo dle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet členů zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022, a to 21 členů

Kandidátní listina (KL) (§ 21)

-  podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbách do ZO

-  náležitosti kandidátní listiny taxativně vymezuje § 22 zákona o volbách do ZO (vzor je uveden v prováděcí vyhlášce č. 59/2002 Sb. jako vzor č. 6)

Obsah:

-  název zastupitelstva obce

-  označení volebního obvodu, jsou-li tyto vytvořeny

-  přesný název volební strany a označení o jaký typ volební strany podle § 20 odst. 1 zákona jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí

-  jména a příjmení kandidátů

-  pohlaví, jejich věk (aktuální ke dni podání KL) a povolání (je věcí kandidáta, zda uvede povolání, ve kterém se vyučil nebo které vystudoval nebo které vykonává, popř. funkci, kterou zastává; nemělo by se jednat o činnost, která zjevně není povoláním či zaměstnáním, ale pouhým zájmem či zálibou nebo by byla informací o jeho angažovanosti)

-  část obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu (např. Kamenná, Martiněves, Jílové atd.), nečlení-li se obec na části, uvede se pouze obec

-  název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy nebo údaj, že nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí (v takovém případě se uvede „bez politické příslušnosti“)

-  pořadí na KL se vyjádří pomocí arabského čísla

-  jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo

-  volební strana může na KL uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva (21 členů)

-  jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo značení, že jde o nezávislého kandidáta

Údaje o osobě oprávněné jednat jménem politické strany/hnutí

 

-  podává-li KL politická strana/hnutí, musí KL obsahovat také jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena,

-  podává-li KL koalice politických stran/hnutí vytvořená pro účely voleb do zastupitelstva obce nebo sdružení politických stran/hnutí a nezávislých kandidátů musí KL obsahovat také jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popř. jménem organizační jednotky, je-li ustavena, u každé strany této koalice (zmocněnec + zástupce však bude pouze jeden pro tuto koalici)

Údaje o zmocněnci a jeho náhradníkovi

-  jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát

-  podpis zmocněnce volební strany; u nezávislého kandidáta podpis kandidáta

Zmocněnec a jeho náhradník (§ 22 odst. 4)

 

-  volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím zmocněnce

-  zmocněncem nebo jeho náhradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na KL

-  nemůže jím být osoba mladší 18 let, osoba s omezením svéprávnosti nebo kandidát

-  úkony zmocněnce je volební strana vázána

-  volební strana může svého zmocněnce písemně odvolat; zmocnění zaniká okamžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 zákona)

-  náhradník nastupuje místo zmocněnce pouze tehdy, je-li zmocněnec odvolán, odstoupí, zemře a zároveň je-li náhradník uveden na KL (doporučujeme tedy vždy náhradníka uvádět); v případě nepřítomnosti zmocněnce z důvodu dovolené apod. náhradník nastoupit nemůže)

Prohlášení kandidáta (§ 22 odst. 3)

-  ke KL musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné KL pro volby do téhož zastupitelstva obce

-  pokud překážka volitelnosti existuje (např. v době podání KL nedosáhl věku 18 let, není v době podání KL v obci přihlášen k trvalému pobytu – viz ust. § 4, § 5 zákona) – uvede na prohlášení, v čem spočívá překážka s tím, že pomine ke dni voleb do zastupitelstva města Jílového

Petice (§ 21 odst. 4)

-  tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je potřeba podle § 21 odst. 4 zákona připojit ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany

Náležitosti petice:

-  v záhlaví a na každé její další straně musí být uveden přesný název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje a rok konání voleb

-  vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat

-  nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých

Počty podpisů na peticích se vypočítávají z celkového stavu obyvatel k 1.1.2018, tj. včetně všech cizinců, nejen z členských států EU (dle údajů ČSÚ).

Voličem, který je oprávněn podepsat i více petic pro volby do téhož zastupitelstva obce a to i ten, kdo 18 let svého věku dovrší až v den voleb je:

-  státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu

-  státní občan jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu nebo evidovanému přechodnému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv – pro volby do zastupitelstev obcí je toto právo přiznáno pouze státním občanům členských států EU; takový občan může petici podepsat, i když nepožádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

 

 

OBEC

 

PRO NEZÁVISLÉ KANDIDÁTY

 

PRO SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ

do 500 obyvatel

       5 %

7 %

nad 500 do 3 000 obyvatel

       4 % nejméně         25

7 %

nad 3 000 do 10 000 obyvatel

       3 % nejméně       120

7 %

nad 10 000 do 50 000 obyvatel

       2 % nejméně       600

7 %

nad 50 000 do 150 000 obyvatel

       1 % nejméně    1 000

7 %

nad 150 000 obyvatel

       0,5 % nejméně 1 500

7 %

Jílové – 5 171 obyvatel *)

      3 % = 156 podpisů

       7 % = 362 podpisů **)

 

 *) Včetně cizinců – dle ČSÚ

**) Vypočtené číslo se zaokrouhluje na celé číslo směrem nahoru

Informace naleznete také na stránkách Krajského úřadu Ústeckého kraje:

https://www.kr-ustecky.cz/volby%2Ddo%2Dzastupitelstev%2Dobci%2D2018/ds-100250/archiv=0&p1=204668

popř. na stránkách Ministerstva vnitra ČR:

http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-65656.aspx

http://www.mvcr.cz/clanek/stanoviska-ministerstva-vnitra-k-otazkam-voleb-946485.aspx

Kandidátní listiny a její přílohy (prohlášení kandidáta) - viz vzor č. 6 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Podávání kandidátních listin (KL) (§ 21 odst. 3)

 

-  každá volební strana může podat pro volby do téhož zastupitelstva obce pouze 1 KL

-  volební strany podávají registračnímu úřadu podle ust. § 21 odst. 3 zákona KL a v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta i petici nejpozději 66 dnů přede dnem voleb, tj. do 31.07.2018 do 16°° hodin

-  v uvedené lhůtě je třeba, aby byla KL registračnímu úřadu již doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě

-  lhůty podle zákona nelze prodloužit, ani prominout jejich zmeškání

-  registrační úřad potvrdí podání KL zmocněnci volební strany nebo nezávislému kandidátovi

 

-  oprávněnou osobou pro převzetí KL je p. Jitka Némová, kancelář č. 2 (evidence obyvatel), přízemí budovy MěÚ Jílové, tel.: 412 557 714, e-mail: evo@mujilove.cz, popř. Ing. Ivana Bílková, kancelář č. 19 (vedoucí OVVSČ, 1. patro) tel.: 412 557 749, e-mail: ovvsc@mujilove.cz

 

Doplnění KL, změna pořadí (§ 22 odst. 2)

 

-  od 31.7.2018 do 6.8.2018 do 16°° hodin může volební strana, vyjma nezávislého kandidáta, prostřednictvím svého zmocněnce doplňovat do KL další kandidáty, případně měnit jejich pořadí

 

Vzdání se a odvolání kandidatury (§ 24)

 

-  kandidát se může do 48 hodin před zahájením voleb vzdát písemně své kandidatury, tj. do 3.10.2018 do 14°° hodin

-  u KL podaných volební stranou typu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice může do 48 hodin před zahájením voleb písemně odvolat kandidaturu kandidáta též zmocněnec, tj. do 3.10.2018; toto odvolání zmocněncem se netýká volebních stran typu sdružení nezávislých kandidátů a sdružení politické strany / hnutí a nezávislých kandidátů

-  prohlášení o vzdání se nebo odvolání kandidatury je nutné doručit příslušnému registračnímu úřadu a nelze vzít zpět

-  bylo-li učiněno před registrací KL, takovýto kandidát nebude uveden na hlasovacím lístku; registrační úřad změní označení pořadí kandidátů na KL posunutím číselné řady

-  bylo-li učiněno po registraci KL, zůstávají údaje o kandidátovi na KL, avšak při zjišťování výsledků voleb se k hlasům pro něj odevzdaným nepřihlíží; zároveň se snižuje počet kandidátů příslušné volební strany

 

Projednání a registrace KL (§ 23)

 

-  registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, tj. od 31.7.2018 do 6.8. 2018, zda KL obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem

-  v případě, že by tomu tak nebylo, registrační úřad ve lhůtě 58 dnů přede dnem voleb, tj. do 8.8.2018, vyzve písemně volební stranu prostřednictvím zmocněnce, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.8.2018, nedostatky odstranila

-  pokud volební strana závady ve shora stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě do 48 dnů přede dnem voleb, tj. do 18.8.2018, o škrtnutí kandidáta na KL, nebo o odmítnutí KL

-  pokud KL splňuje všechny náležitosti, rozhodne registrační úřad ve stejné lhůtě o její registraci

 

 

Možnost soudního přezkumu (§ 23 odst. 6)

 

-  do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) se mohou domáhat ochrany u místně příslušného krajského soudu (Krajský soud v Ústí nad Labem) podle zvláštního právního předpisu (§ 89 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů) v těchto případech

 

a) volební strana, která podala KL – proti odmítnutí KL

b) volební strana, která podala KL a škrtnutý kandidát – proti jeho škrtnutí na KL

c) volební strana, která podala KL – proti provedení registrace jiného kandidujícího subjektu

 

-  na základě soudního rozhodnutí provede registrační úřad zaregistrování KL i po stanovené lhůtě (18.8.2018), nejpozději však 15.9.2018; proti tomuto zaregistrování nelze podat opravný prostředek

 

Volební kampaň (§ 30)

 

-  prezentace kandidujících subjektů je ponechána na jejich vůli

-  podle § 30 odst. 1 zákona může starosta vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb, tj. do 25.9.2018, možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran

-  podle § 30 odst. 3 zákona je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, v němž je umístěna volební místnost, a v jeho nejbližším okolí

-  v době počínající třetím dnem přede dnem voleb a končící ukončením hlasování nelze zveřejňovat předvolební a volební průzkumy

 

 

Zpracovala: Jitka Némová, referentka OVVSČ

 

PDF Harmonogram úkolů a lhůt
DOC Kandidátní listina: Politická strana nebo Politické hnutí
DOC Kandidátní listina: Sdružení politické strany a politického hnutí a nezávislých kandidátů
DOC Kandidátní listina: Koalice politické strany a politického hnutí
DOC Kandidátní listina: Nezávislý kandidát
DOC Kandidátní listina: Sdružení nezávislých kandidátů
DOC Prohlášení kandidáta

DOCPetice podporující kandidaturu volební strany