Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Volby

Informace k volbě prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018
případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

Právní předpisy:

- rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu ČR o vyhlášení volby prezidenta ze dne 23.08.2017

  – Sbírka zákonů č. 275/2017

- zákon č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů

- vyhláška č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve

  znění pozdějších předpisů

- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů

- zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších   předpisů

Za den vyhlášení volby prezidenta republiky je považován 28. srpen 2017.

 

Termín konání voleb:

12. ledna 2018 – 14°° -  22°° hodin (pátek)

13. ledna 2018 -  08°° - 14°° hodin (sobota)

Případné II. kolo:

26. ledna 2018 – 14°° - 22°° hodin (pátek)

27. ledna 2018 – 08°° - 14°° hodin (sobota)

 

Právo volit má:

-   státní občan ČR, který alespoň druhý den volby prezidenta dosáhl věku 18 let

-   ve druhém kole volby prezidenta může volit i občan, který alespoň druhý den konání druhého kola volby prezidenta dosáhl věku 18 let.

 

Překážky ve výkonu volebního práva:

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 08°° do 17°° hod, ostatní dny od 08°° do 13°° hod. Voličské seznamy se uzavírají ve středu 10.01.2018 v 16°° hod.

Volit lze také v zahraničí na zastupitelských úřadech. V tomto případě však volič, který má bydliště mimo území ČR, musí nejpozději do 40 dnů přede dnem volby, tj. do 03.12.2017, příslušnému zastupitelskému úřadu doručit nebo předat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu vedeném tímto úřadem.

Volič, který je ve dnech volby prezidenta ve zdravotnickém zařízení, v zařízení sociálních služeb, školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivně výchovnou péči nebi v jiném obdobném zařízení, ve výkonu vazby, ve výkonu zabezpečovací detence, ve výkonu trestu odnětí svobody může být zapsán ve zvláštním seznamu vedeném obcí, ve které se výše uvedená zařízení nacházejí.

 

 Informace - voličské průkazy pro II. kolo volby prezidenta

Volič, který nebude moci ve dnech konání II. kola volby prezidenta (26. a 27. ledna 2018) volit ve volebním okrsku, kde je zapsán ve stálém seznamu voličů, popř. zvláštním seznamu voličů, může požádat Městský úřad Jílové o vydání voličského průkazu, a to:

 

-     písemně s úředně ověřeným podpisem voliče do pátku 19.01.2018 do 16°° hodin

-     v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky do pátku 19.01.2018 do 16°° hodin    

-     osobně do středy 24.01.2018 do 16°° hodin

 

 

Informace k voličským průkazům a stálému seznamu voličů obdržíte na Městském úřadu Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Jitka Némová, kancelář č. 2, tel. 412 557 714, e-mail: evo@mujilove.cz))

 

Voličský průkaz:

- volič, který nebude volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu, popřípadě zvláštním seznamu  

  vedeném zastupitelským úřadem, je zapsán, může od 28.08.2017 požádat obecní úřad, který vede

  stálý seznam, nebo zastupitelský úřad, který vede zvláštní seznam, o vydání voličské průkazu

- žádost o voličský průkaz pro I. kolo volby lze podat osobně a to nejpozději do 10.01.2018 do

  16°° hod

- žádost o voličský průkaz pro II. kolo volby lze podat osobně a to nejpozději do 24.01.2018 do

  16°° hod

- žádost lze také podat písemně, musí být ovšem opatřena úředně ověřeným podpisem voliče,

  nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky a to nejpozději do 05.01.2018  

- voličský průkaz bude voliči od 28.12.2017 předán osobně nebo doručen do vlastních rukou na  

  adresu uvedenou v písemné žádosti, popř. může být předán osobě, která se prokáže plnou  

  mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu

 

Vzor písemné žádosti a plné moci najdete v příloze. Písemnou žádost zasílejte na adresu:

 

Městský úřad Jílové

odbor vnitřních věcí a správních činností

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

 

nebo do datové schránky: bx8btu8

 

Hlasování na voličský průkaz:

- voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu ve dnech volby prezidenta

  v jakémkoli volebním okrsku na území ČR nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného

  zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí

- volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem po prokázání totožnosti a státního

  občanství ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží  

  k výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským  

  úřadem

  

Hlasovací lístky:

- starosta obce zajistí pro I. kolo volby prezidenta distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3  

  dny přede   dnem volby, tj. do 09.01.2018

- ve dnech volby budou hlasovací lístky k dispozici také ve volební místnosti

- hlasovací lístky dvou kandidátů postupujících do případného II. kola volby prezidenta již

  nebudou voličům distribuovány, ale budou k dispozici ve volební místnosti

 

Hlasování:

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným

  občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo

  cestovním průkazem

- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno

- voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve

  volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu a umožní mu

  hlasování

- volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti

  a státního občanství ČR průkaz odevzdat okrskové volební komisi nebo zvláštní okrskové volební

  komisi; ta jej přiloží

  k výpisu ze zvláštního seznamu nebo k výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským

  úřadem

- po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu, popř. výpisu ze zvláštního seznamu obdrží volič

  od  okrskové volební komise úřední obálku, popř. mu komise na žádost vydá nové hlasovací lístky

- poté volič vstoupí do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky

- v tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem a to ani člen okrskové volební komise  

  nebo zvláštní okrskové volební komise

- voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro vložení hlasovacího lístku do úřední  

  obálky, okrsková volební komise nebo zvláštní okrsková volební komise hlasování neumožní

- s voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení nebo z jiných důvodů

  nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky

  přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise nebo zvláštní okrskové volební komise,

  a voličem vybraný hlasovací lístek za něho vložit do úřední obálky

 

Hlasování do přenosné volební schránky:

- ze závažných, zejména zdravotních nebo rodinných důvodů, může volič požádat obecní úřad a ve

  dnech volby také okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to  

  pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena

- komise vyšle k voliči své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími

  lístky

 

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností osobně nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p. Némová), 412 557 711 (podatelna) nebo ve dnech volby okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

Úprava hlasovacích lístků:

Hlasovací lístek se již nijak neupravuje 

- v prostoru určeném pro vložení hlasovacího lístku do úřední obálky vybere volič pouze jeden

  hlasovací lístek a vloží do vydané úřední obálky, kterou poté vhodí do volební schránky

 

Neplatné hlasovací lístky:

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

- přetržené

- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

 

Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. Ve prospěch kandidáta se počítají i takové hlasovací lístky, na kterých volič provedl různé opravy, pokud jsou z nich patrné potřebné údaje.

 

Případné další informace a dotazy Vám poskytnou a zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p. Némová).

Přílohy

PDF Žádost o voličský průkaz
DOC Žádost o voličský průkaz
PDF Plná moc k převzetí voličského průkazu
DOC Plná moc k převzetí voličského průkazu
PDF Minimální počet členů okrskových volebních komisí

 

 

Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaným ve dnech 20. a 21. října 2017

 

Výsledky voleb za město Jílové

 

 

Právní předpisy:

-  zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých

  dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

-  vyhláška MV ČR č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů

-  rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

  republiky ze dne 19. dubna 2017 – Sbírka zákonů č. 135/2017

-  zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů

-  zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů

Za den vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky je považován

2. květen 2017.

 

Termín konání voleb:

20. října 2017 – 14°° -  22°° hodin (pátek)

21. října 2017 -  08°° - 14°° hodin (sobota)

 

Právo volit má:

-  státní občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let

 

Překážky ve výkonu volebního práva:

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hodin, ostatní dny od 8,00 do 13,00 hodin. Voličské seznamy se uzavírají 18.10.2017 v 16,00 hod.

Volit lze také v zahraničí na zastupitelských úřadech. V tomto případě však volič, který má bydliště mimo území ČR, musí nejpozději 40 dnů, přede dnem voleb, tj. do 10.09.2017, příslušnému zastupitelskému úřadu doručit nebo předat písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu vedeném tímto úřadem.

 

Voličský průkaz:

- vydává obecní úřad, kde je volič zapsán v seznamu voličů

- volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017

- žádost o voličský průkaz lze podat osobně a to do 18.10.2017 do 16,00 hod. nebo písemně  

  nejpozději do 13.10.2017

- písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele – voliče

- žádost lze také nejpozději do 13.10.2017, 16 °° hod. zaslat v elektronické podobě   

  prostřednictvím datové schránky

- vydávání voličských průkazů bude zahájeno 15 dní přede dnem voleb, tj. 05.10.2017

 

 

 

 

 

- voličský průkaz bude voliči předán osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně   

  ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo doručen na adresu uvedenou v

  v písemné žádosti o vydání průkazu

-  při ztrátě, odcizení nebo poškození voličského průkazu, nelze vystavit duplikát

Vzor písemné žádosti naleznete v příloze. K vyplnění žádosti se můžete dostavit osobně na MěÚ Jílové nebo můžete žádost zaslat na adresu:

 

Městský úřad Jílové

odbor vnitřních věcí a správních činností

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

 

Hlasování na voličský průkaz:

-  tento způsob hlasovaní lze využít např. při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení, umístění v ústavu sociální péče, při výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody, anebo pokud volič hodlá cestovat a bude hlasovat v jiném okrsku

-  voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním

  okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (zastupitelské úřady)

-  volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, po prokázání totožnosti a státního

  občanství ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi

-  pokud volič, kterému byl vydán voličský průkaz, přeci jenom bude hlasovat ve volebním okrsku, kde

  je z titulu trvalého pobytu veden ve stálém seznamu voličů, okrsková volební komise ve výpisu          

  ze stálého seznamu voličů zruší poznámku o vydání voličského průkazu a odevzdaný průkaz připojí

  k tomuto seznamu

  

Hlasovací lístky:

- starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do

  17.10.2017

- hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti

 

Hlasování:

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným

  občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR anebo

  cestovním průkazem

- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno

- voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve

  volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a

  umožní mu hlasování

-  po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě

  hlasovacích lístků

- voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen

- s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo

  psát, může být v tomto prostoru jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací 

  lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky

-  poté volič úřední obálku s hlasovacím lístkem vloží do volební schránky

-  za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, tak může učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise

 

Hlasování do přenosné schránky:

-  ze závažných důvodů, zejména zdravotních může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb také

  okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)

-  okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 714 nebo 775 878 081 (p. Némová) nebo na tel. čísle 412 557 711 (podatelna). Ve dnech voleb lze požádat také okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti, popř. na tel. číslech:

 

-        okr. č. 1           - 721 046 689

-        okr. č. 2           - 775 868 948

-        okr. č. 3           - 606 937 640

-        okr. č. 4           - 602 272 154  

  

Úprava hlasovacích lístků:

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek

- na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů

  uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost

-  pokud by volič na hlasovacím lístku dal přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se nepřihlíží

-  ve prospěch politické strany, hnutí, koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména

  kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

 

Neplatné hlasovací lístky:

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

- přetržené

- nejsou vloženy do úřední obálky

- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

 

Případné další informace a dotazy Vám zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714, popř. 775 878 081 (p. Némová).

 

Přílohy

PDF Žádost o voličský průkaz
DOC Žádost o voličský průkaz
PDF Minimální počet členů okrskových volebních komisí
PDF Plná moc k převzetí voličského průkazu
DOC Plná moc k převzetí voličského průkazu