Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Volby

 

Informace k volbám do Evropského parlamentu

24. a 25. května 2019

 


Žádost o vydání volič.průkazu-EP
Zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a žádost o přenesení údajů z dodatku 4

Informace pro voliče, který změnil trvalý pobyt po 14. 4. 2019

 

 

 

 

Právní předpisy:

 

- zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění

  pozdějších předpisů

- vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu

  a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

Termín konání voleb: (§ 3 + Sbírka zákonů č. 4/2019, rozhodnutí prezidenta republiky, vyhlášeno   

                                   17. ledna 2019)

-  24. května 2019 od 14°° do 22°° hodin (pátek)

-  25. května 2019 od 08°° do 14°° hodin (sobota)

 

Volební místnost: (§ 33)

-  okrsek č. 1 – ZŠ Mírové nám. 227, Jílové

-  okrsek č. 2 – panelový dům ulice Nová 185, Jílové, část Martiněves

-  okrsek č. 3 – ZŠ Školní 287, Jílové, část Kamenná

-  okrsek č. 4 – MŠ Jílové, část Modrá 169

 

Popis jednotlivých okrsků bude zveřejněn na úřední desce

 

Právo volit na území ČR má: (§ 5 odst. 1)

- každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

- občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu    

  nejméně 45 dnů (nejpozději do 10. dubna 2019) přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu na

  území ČR

Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

 

Překážky ve výkonu volebního práva do EP na území ČR: (§ 5 odst. 2)

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů či jeho dodatku nebo po 14.04.2019 přímo v seznamu voličů pro volby do EP a to na Městském úřadu Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel) v úředních dnech – pondělí, středa od 8,00 – 17,00 hodin, ostatní dny – úterý, čtvrtek, pátek od 8,00 – 13,00 hodin.

 

Občan jiného členského státu, který má právo volit podle § 5 a není veden v dodatku stálého seznamu voličů, projeví svou vůli hlasovat ve volbách do EP na území ČR tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb tj. do 14.04.2019 do 16,°° hodin podá osobně u obecního úřadu, v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do EP.

Pokud byl již občan jiného státu v minulosti na základě žádosti do dodatku stálého seznamu zapsán, požádá osobně do 14.04.2019 do 16,°° hodin příslušný obecní úřad o přenesení údajů z dodatku stálého seznamu voličů do seznamu pro volby do EP.

K žádosti musí být přiloženo čestné prohlášení, ve kterém uvede svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl doposud pro volby do EP veden ve volební evidenci, a to, že bude hlasovat ve volbách do EP pouze na území ČR (viz příloha). Při podání žádosti se občan jiného státu prokáže platným průkazem totožnosti.

Obecní úřad žadatele o zápis do seznamu voličů pro volby do EP nejpozději 15 dnů přede dnem voleb (do 09.05.2019) informuje o tom, jak byla jeho žádost vyřízena. (§ 29)

 

Voličský průkaz: (§ 30)

- vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do  

  EP a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden

-  volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení (od 17.01.2019) voleb a to

 

  a) osobně - do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do EP, tj. nejpozději 22.05.2019                               

                    do 16°° hodin

 

  b) písemným podáním, popř. podáním v elektronické podobě zaslaným prostřednictvím  

      datové schránky doručeným obecnímu úřadu nejpozději 7 dní přede dnem voleb, tj. nejpozději

    17.05.2019 do 16°° hodin

 

- písemné podání musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče

- obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. od 09.05.2019 do  

  22.5.2019 do 16°° hodin

- voličský průkaz bude vydán osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí

  s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu anebo doručen na adresu   

  uvedenou v písemné žádosti o vydání průkazu

 

 

Vzor písemné žádosti naleznete v příloze. K vyplnění žádosti se můžete dostavit osobně na MěÚ Jílové nebo můžete žádost zaslat na adresu

 

Městský úřad Jílové

                                                            OVVSČ

                                                            Mírové nám. 280

                                                            407 01  Jílové

 

nebo do datové schránky MěÚ Jílové – bx8btu8

 

Hlasování na voličský průkaz: (§ 26 odst. 4, § 30 a § 36 odst. 6)

- voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do EP k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na

  území ČR

- hlasovací lístky volič obdrží ve volební místnosti

- volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, po prokázání totožnosti a státního

  občanství je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi  

 

Hlasovací lístky: (§ 26 odst. 4)

- starosta obce zajistí dodání hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj.  

  do 21. května 2019

- hlasovací lístky budou v den voleb k dispozici také ve volební místnosti

 

Hlasování: (§ 36 a § 37)

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

- voliči předstupují před volební komisi a hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti

- volič po vstupu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní

  občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním

  pasem ČR anebo cestovním průkazem

- volič, který je občanem jiného členského státu EU prokáže svou totožnost, občanství jiného  

  členského státu

- neprokáže-li volič svou totožnost a občanství ČR nebo jiného členského státu nebude mu

  hlasování umožněno

- voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do EP, okrsková volební komise

  hlasování neumožní – toto neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží

  potvrzení obecního úřadu z místa předchozího bydliště, že byl dle z jejich seznamu voličů

  vyškrtnut (§ 28 odst. 4 písm. e))

- po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě

  hlasovacích lístků, kde po případné úpravě vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek

- voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem

- s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst, psát,

  může být v takovém případě přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise

-  volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen po prokázání totožnosti a státního občanství, průkaz odevzdat okrskové volební komisi, která jej přiloží k výpisu ze seznamu pro volby do EP a voliče do tohoto výpisu dopíše

 

Hlasování do přenosné volební schránky: (§ 36 odst. 8)

- ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb

  také okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)

- okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a

  hlasovacími lístky

- požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a

  správních činností osobně (kancelář č. 2 – p. Némová) nebo na tel. čísle 412 557 714,

  (412 557 711 – spojovatelka)

 

Úprava hlasovacích lístků: (§ 37 a § 43))

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek

- na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 2 kandidátů

  uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost

- pokud by volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 2 kandidátům, počítá se takový

  hlasovací lístek ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice; ani k jednomu přednostnímu hlasu

  se však nepřihlíží

- ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou

  jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

 

Neplatné hlasovací lístky: (§ 43 odst. 2)

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

- přetržené

- nejsou vloženy do úřední obálky

- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

 

Případné další informace sdělíme a dotazy Vám zodpovíme osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (kancelář č. 2 - p. Némová), popř. telefonicky na čísle 412 557 714 nebo elektronicky na e-mailové adrese: evo@mujilove.cz