Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Volby

Informace k volbám do zastupitelstev krajů konaným ve dnech 7. a 8. října 2016

 

Právní předpisy:

 

-   zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších               

předpisů

-   vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., ve znění pozdějších 

   předpisů

-   zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

   předpisů 

-   zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

   předpisů

 

Právo volit má:

 

státní občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje

 

Překážky ve výkonu volebního práva:

 

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů výkonu trestu odnětí svobody

- omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů ochrany zdraví lidu

- výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to bezpečnost státu

 

Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č. 2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hodin, ostatní dny od 8,00 do 13,00 hodin.

 

Voličský průkaz:

 

-   voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán, vydá obecní úřad na jeho 

  žádost voličský průkaz

-   voličský průkaz se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu v území obvodu kraje, kde jsou

  vyhlášeny volby

- volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. 06.05.2016

- žádost o voličský průkaz lze podat osobně a to do 05.10.2016 do 16 hodin nebo písemně a to do 30.09.2016

- písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele – voliče

- žádost podaná v elektronické podobě musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem voliče

- žádost lze podat také v elektronické podobě prostřednictví datové schránky

- voličský průkaz bude voliči předán osobně nebo doručen na adresu uvedenou v písemné žádosti, popř. může 

  být předán osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského

  průkazu

 

Vzor písemné žádosti najdete v příloze. Písemnou žádost zasílejte na adresu:

 

Městský úřad Jílové

odbor vnitřních věcí a správních činností

Mírové nám. 280

407 01 Jílové

 

Hlasování na voličský průkaz:

 

-   voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu ve dnech voleb ve volebním okrsku 

   spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním obvodu je volič přihlášen

   k trvalému pobytu (tzn., že volič může na voličský průkaz volit v jakékoliv obci v rámci Ústeckého kraje)

-   volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem po prokázání totožnosti a státního občanství

  ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze stálého

  seznamu voličů

 

Hlasovací lístky:

 

- starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků voličům a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do

  04.10.2016

- hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volebních místnostech

Hlasování:

 

- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné

- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a stání občanství ČR platným občanským

  průkazem nebo platným cestovním pasem ČR

- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, nebude mu hlasování umožněno

- voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním  

  okrsku,

  okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování

-   po učinění záznamu do výpisu ze stálého seznamu voličů obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku, popř. mu komise na žádost vydá nové hlasovací lístky

-   poté volič vstoupí do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků, v tomto prostoru nesmí být nikdo přítomen 

   zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise

-   voliči, který se neodebral do prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování neumožní

-   s voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být

   v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,

   a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky

 

Hlasování do přenosné volební schránky:

 

-   ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb také

  okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (např. doma), a to pouze v územním 

  obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena

-   okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou

Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 714 (p. Némová), 412 557 711 (podatelna) nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

 

Úprava hlasovacích lístků:

 

- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do obdržené úřední obálky 1 hlasovací lístek

- na tomto hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na  

  témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost

-   pokud dal volič na hlasovacím lístku přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve

  prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží

-   ve prospěch politické stany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou

  jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží

-   po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební

  schránky, za voliče, který není schopen vložit úřední obálku s hlasovacím lístkem do volební schránky, může tak 

  učinit jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise

 

Neplatné hlasovací lístky:

 

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise

- přetržené

- nejsou vloženy do úřední obálky

- je-li v úřední obálce vloženo několik hlasovacích lístků

 

Případné další informace a dotazy Vám zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p. Némová).

 

Přílohy

PDF Žádost o voličský průkaz
DOC Žádost o voličský průkaz
PDF Minimální počet členů okrskových volebních komisí
PDF Počet a sídlo volebních okrsků
PDF Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
PDF Volební mapa