Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Poskytnuté informace 2011

1. Neotisknutí příspěvku v Jílovské sově

Žádost:

Připomínkuji tímto neschválení mého příspěvku Radou města Jílového, která se konala dne 11.01.2011 a zamítla mou žádost na otisknutí mého příspěvku, který byl zaslán dne 20.12.2010 a splňoval tehdy platná pravidla o zveřejňování příspěvků občanů do Jílovské sovy.
Pokud tomu tak nebylo, žádám o vysvětlení, proč jiné akce komerčního zaměření i s odkazem na www stránky, akce (závody psích zpřežení a další akce na které jsem již poukazoval ) či pořadatele byly zveřejněny taktéž zdarma a vyšly v Jílovské sově č. 11 -12 /2010, zejména se jedná o upozornění na akce ryze komerčního charakteru s odkazem na pořadatele či akce.

Prosím dokladovat příslušnými doklady či zápisem z jednání, kde se případně jednalo o tom, že bude příspěvek bezplatný.

Na tuto žádost mi, prosím, odpovězte v zákonné lhůtě na mojí emailovou adresu:

Odpověď:

Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 19.01.2011 pod čj: 457/2011/OVVSČ Vám sdělujeme následující.

Vzhledem k tomu, že písemná Pravidla pro uveřejňování příspěvků do Jílovské sovy z řad občanů byla schválena až na jednání RMJ dne 11.01.2011, nelze se dle mého názoru odkazovat na „tehdy platná pravidla“, která v písemné formě žádná nebyla.

V minulosti se redakční rada řídila zásadou, že za pozvánky na kulturní, společenské a spor-tovní akce poplatek vybírán nebyl. K Vámi uvedeným akcím jsme Vám již odpovídali v písemnosti pod čj: 7294/2010/OVVSČ, ze které plyne, že pozvánky tohoto druhu byly brány jako forma propagace města, které se podílelo na přípravě těchto akcí a jejich organizaci. Z tohoto důvodu Vám nemůžeme doložit kopie dokladů o zaplacení či zápisu o prominutí příspěvku.

O nezveřejnění Vašeho příspěvku do Jílovské sovy, zaslaného dne 20.12.2010 rozhodla Rada města Jílového na svém jednání dne 11.01.2011 usnesením č. 108/2011.

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ


2. Pokuty za znečišťování veřejného prostranství

Žádost:

Žádám tímto o informací, kolik pokut bylo uděleno za znečišťování veřejného prostranství v období od 01.12.2010 do 19.01.2011 včetně. Byla -li nějaká udělená, žádám sdělit datum a výši udělené pokuty. Respektuji zákon o ochraně osobních údajů.

Odpověď:

Na základě Vaší žádosti pod čj: 458/2011/OVVSČ Vás informuji že za Vámi uvedené období nebyly dle § 47/1d, zákona 200/90 Sb. řešeny žádné přestupky.

S pozdravem

Velící strážník
Sviták Petr

 


3. Firma JIPA-KOVOvýroba

Žádost:

S využítím zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím v platném znění a s vyzužitím §13 odst. 1 a §14 odst. 2 uvedeného zákona Vás tímto žádám s využitím telekomunikačního zařízení a jednoznačně identifikovatelnou e-mail adresou o poskytnutí následujících informací a vyjádření:

- Na základě platného usnesení 122/2011 (bod č.22) kde Rada města schválila dodávku a montáž kovové mříže u vchodu MěÚ s panem Jiřím Burešem - JIPA - KOVOvýroba jsem se dozvěděl o protiprávním jednání Rady města v případě jejího schválení, protože na tuto dodávku nemá zmíněný dodavatel platnou živnost. Tento podnikatel disponuje pouze oprávněním k obrábění, nikoli však k zámečnickým a nástrojářským pracem. Taktéž, neznám však povahu mříže, nemá tento podnikatel oprávnění ke kovářství a podkovářstí. Žádám Vás tímto o kopii faktury, která rozhodně v souvislosti se zákonem 106, který pamatuje na obchodní tajemství, není obchodním tajemstvím, protože cena je předem známa.

- i přes skutečnost, že tato zakázka malého rozsahu nepodléhá výběrovému řízení, není zatížena dlouhodobou spoluprácí a je plně v gesci Rady města, žádám tímto o Vaše vyjádření, proč v tomto případě nebyl zvolen jílovský, nebo lépe řečeno nejlevnější jílovský dodavatel, jak bylo avizováno i v jiném případě a toto bylo jedním z bodů volebního programu většiny Rady města.

Odpověď:

Vážený pane,
na základě Vámi podané žádosti ze dne 24.01.2011 pod Čj: 516/2011/OVVSČ Vám sdělujeme následující.
Vedoucí odboru místního hospodářství učinil poptávku pro vyhotovení ochranné mříže na okno u zadního vchodu budovy MěÚ, včetně montáže.

Doručeny byly čtyři nabídky:
• fi Milan Rousek, Krásný Studenec 70, Děčín 24 cena s DPH 6.696,- Kč
• fi JIPA-Kovovýroba, Teplická 137, Děčín 9 cena s DPH 5.616,- Kč
• fi zámečnictví Bartoš-Kolman, Teplická 166, Děčín 8 cena s DPH 6.384,- Kč
• fi Kovářství Turek Lubomír, Labská Stráň 34, Děčín Arnoltice cena s DPH 5.976,- Kč

Všechny uvedené nabídky byly součástí podkladů do jednání Rady města Jílového dne 11.01.2011 k provedení výběru firmy k realizaci zakázky.
Na základě usnesení č. 122/2011 (bod č. 22) Rada města Jílového schválila dodavatele JTPA - Kovo-výroba pro dodávku a montáž kovové mříže na okno v zadním traktu u vchodu do MěU za nabídko¬vou cenu 4. 680,- Kč bez DPH, cena s DPH 20% činí 5.616,- Kč.
Uvedená firma předložila nejmžší cenovou kalkulaci a mimo jiné jejím spolumajitelem je pan Pavel Spáčil, který má trvalé bydliště v Jílovém.
Na základě výzvy ze strany vedoucího odboru místního hospodářství předložil pan Pavel Spáčil dne 25.01.2011

Jan Světlečný
vedoucí OMH


4. Dotaz na firemní zápis na portále Seznam.cz

Žádost:

S využítím zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím v platném znění a s vyzužitím §13 odst. 1 a §14 odst. 2 uvedeného zákona Vás tímto žádám s využitím telekomunikačního zařízení a jednoznačně identifikovatelnou e-mail adresou o poskytnutí následujících informací a vyjádření:

Jak je možné, že Rada města zcela nehospodárně odsouhlasila FIREMNÍ zápis typu PRAKTIK v hodnotě 7.000 Kč za rok, když naše město není podnikatelským subjektem a navíc se služby portálu Seznam.cz dají při koncepčním řešení stránek města obejít a získat to prakticky to samé zdarma?

Žádám o kopii faktury vydanou společností Seznam.cz, a.s. a výpis z účtu, kde bude zřejmé, že jste tuto platbu v účet společnosti Seznam.cz, a.s. provedli.

Chtěl bych Vás upozornit, že v občanském životě je trestným činem škoda nad 5.000 Kč. Toto nyní ponechávám bez dalších odezev, nicméně Vás upozorňuji na Vaši nehospodárnost v případě Vašich usnesení a očekávám Vaše vyjádření v zákoně lhůtě. Pošlete mi jej na mou e-mail adresu s patřičným číslem jednacím.

Popis Vašeho provinění je přiložen, stejně jako odkaz na instuktážní video, které jste měli shlédnout dříve, než jste toto rozhodnutí učinili.

http://onas.seznam.cz/cz/firmy-firemni-zapisy.html

Odpověď:

Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 25.01.2011 zaevidované pod Čj: 564/2011/OVVSČ Vám sdělujeme následující:

Rada města Jílového na svém jednání dne 11.01.2011 usnesením č. 126/2011 schválila pre-zentaci města na www.seznam.cz na další rok.

Na základě tohoto rozhodnutí Rady města Jílového Vám v příloze zasíláme požadovanou ko-pii faktury společnosti Seznam.cz, a.s. a dále kopii části výpisu z účtu, z něhož je patrné, že platba ze strany města byla provedena.

Příloha:
kopie faktury
kopie části výpisu z účtu

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 


5. Dotaz na neotištění příspěvku do Jílovské sovy

Žádost:

S využítím zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím v platném znění a s vyzužitím §13 odst. 1 a §14 odst. 2 uvedeného zákona Vás tímto žádám s využitím telekomunikačního zařízení a jednoznačně identifikovatelnou e-mail adresou o poskytnutí následujících informací a vyjádření:

- v souvislosti s Vaším vyjádřením v odpovědi vedené pod čj. 597/2011/OVVSČ žádám o informaci, kým bylo schváleno, byť ústně, že jde o propagaci města?

- v souvislosti s coursinkovými závody které se uskutečnily a na které vyšlo v Jílovské sově taktéž upozornění zdarma mi prosím nějak doložte, jak se kromě přetisku v Jílovské sově na tomto město podílelo? Kde bylo město propagováno? Proč tedy město na tuto akci neupozornilo ani na svých www stránkách? Kde jsem mohl na plakátech či vstupenkách jsem vidět "za mediální podpory města Jílového a tamního MěÚ"?

Vaši odpověď očekávám v zákoné lhůtě formou e-mailu na mou adresu s příslušným číslem jednacím.
 

Odpověď:

Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 02.02.2011 pod Čj: 727/2011/OVVSČ Vám sdělujeme následující.

Bohužel Vám nemohu dát konkrétnější odpověď na Vaši otázku, kým bylo schváleno, byť ústně, že jde o propagaci města, než jaká Vám byla sdělena dne 25. ledna 2011. Na městském úřadě pracuji pět let a tato pravidla byla nastavena už tehdy. Kdo je nastavil, Vám tedy nemohu sdělit. A vzhledem k tomu, že dohoda byla ústní a na úřadě pracuje spousta nových lidí v nových pozicích, tohle se už zjistit nedá.
Pokud jde o rozhodnutí týkající se zveřejnění pozvánky na letošní ročník závodů psích spřežení a coursingových závodů v Jílovské sově, pak jsem toto rozhodnutí udělala já. Na základě nastavených pravidel a za svým rozhodnutím pevně stojím.

Propagace města při akcích už není v mé kompetenci, mohu Vám pouze předat vyjádření paní místostarostky, která se Vámi dotazovaných závodů účastnila:
„Za svou osobu mohu sdělit, že jsem se účastnila obou dnů. V sobotu závodili chrti a druhý den všechna plemena. My jsme reprezentovali Jílové tím, že jsem závodníky pozdravila jménem města a popřála závodníkům pěkný pobyt v Jílovém a také, aby se k nám rádi vraceli. Jinak k akci nemám co říci, jen to, že se jednalo o zrušení závodu, protože nebyl sníh. Ještě ráno v sobotu jsem se ubezpečovala, zda opravdu závody budou, proto nevidím důvod, proč propagovat více akci, která nemá jistý den konání. V sově byla tato akce propagována.“

Vzhledem k tomu, že jsem se osobně závodů neúčastnila, nevím, jak jinak město bylo prezentováno, než přítomností paní místostarostky. V tomto směru se obraťte na pořadatele závodů.

 

Petra Nedvědová
referent kultury MěÚ Jílové

 

6. Jaké jsou plánovány příjmy a výdaje

Žádost:

S využítím zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím v platném znění a s vyzužitím §13 odst. 1 a §14 odst. 2 uvedeného zákona Vás tímto žádám s využitím telekomunikačního zařízení a jednoznačně identifikovatelnou e-mail adresou o poskytnutí následujících informací a vyjádření:

- Jaké jsou na rok 2011 plánovány příjmy bez využití úspor, které obec má, a taktéž bez využití úvěru? Tedy bez využití vnějších zdrojů.

- jáké jsou plánovány výdaje?

Prosím, pro přehlednější zobrazení použijte "rozpad kapitol" aby bylo zřejmé, že např. plán u Jílovské sovy počítá s výdaji 150.000 Kč a příjmy 10.000 Kč.

Svou odpověď prosím zašlete pouze v elektronické podobě (šetřeme peníze daňových poplatníků) na adresu ****@**** ovšem s příslušným číslem jednacím.
 

Odpověď:

Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 05.04.2011, zaevidované pod Čj: 2191/2011/OVVSČ Vám v příloze zasíláme zpracovanou tabulku s komentářem ved. OF, Ing. Dany Kabourkové, k Vámi požadovaným informacím.

Příloha: Tabulka s komentářem

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

7. Revitalizace a rekonstrukce centra města

Žádost:

 Dobrý den,
s využítím zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím v platném znění a s vyzužitím §13 odst. 1 a §14 odst. 2 uvedeného zákona Vás tímto žádám s využitím telekomunikačního zařízení a jednoznačně identifikovatelnou e-mail adresou o poskytnutí v zákonem daných lhůtách následující informace a vyjádření:

- digitalizovanou podobu závěrečného zápisu z kontrolniho dne, kde byly uvedeny veškeré nedodělky a výhrady ze strany objednatele (města) k dílu všech zhotovitelů a dodavatelů podílejících se na dodávce. Jedná se mi o seznam vad, chybějícich materiálů a doplňků, které se musí dodat, dodělat, upravit a opravit a to za projekt revitalizace a rekonstrukce centra města, fáze zámecký park a mirové náměstí.

- Žádám o závěrečnou kalkulaci nákladů na sběrné anketní boxy rozpočítanou na cenu materiálu, cenu za připevnění a předpokládanou cenu za výběr těchto boxů s předpokládanou četností výběru jedenkrát týdně.

- Žádám tímto o závěrečnou zprávu (počkám přiměřeně dlouhou dobu, v tomto
případě i nad rámec zákonných lhůt), kde budou vyčísleny v jednotlivých kapitolách náklady na kompletní dílo revitalizace a regenerace centra města. Sumárně za materiál, práci, vedení úvěru, úroky z úvěru, mobiliář. součet těchto částí se musí shodovat s celkovým nákladem na provedení celé investiční akce.

- ceny zařazení, popřípadě účetní ceny po zhodnocení staveb,prvků, jednotlivých položek uvedených na kartách majetku 2889 – 2895.

- budou nebo jsou překalkulovány ceny za odpady pro osobu a rok a to rok 2012 a jaké v roce 2012 budou?

Odpověď:

Vážený pane,
na základě Vámi podané žádosti ze dne 22.06.2011 pod čj: 3940/2011/OVVSČ Vám sdělujeme následující.

1) digitalizovaná podoba zápisu z kontrolního dne 13.06.2011 – viz příloha v pdf
2) závěrečná kalkulace nákladů na sběrné anketní boxy:
5 x schránka 1 905 Kč/1 ks (381 Kč/ks)
10 ks šroub, 10 ks matka, 10 ks podložka, 1ks tmel 129 Kč
sloupky ze znič. DZ 0 Kč
3x betonová patka 300 Kč
-----------
2 334 Kč

Výběr obsahu boxů zajistí MP Jílové v rámci svých obchůzek 1x týdně.

3) závěrečná zpráva s náklady na kompletní dílo revitalizace a regenerace centra města dosud není k dispozici

4) ceny zařazení, popř. účetní ceny po zhodnocení staveb, prvků, jednotlivých položek uvedených na kartách majetku 2889 – 2896 – materiály k tomuto bodu Vám byly zaslány v písemnosti č.j. 4137/2011/OF odeslané dne pí Ing. Kabourkovou, ved. OF dne 29.06.2011

5) překalkulování cen za odpady /osoba/rok 2012 – novela zákona nebyla dosud schválená sněmovnou, po jejím schválení se touto otázkou budou orgány města zabývat.

 


Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ
 

Příloha1
Příloha2

 

8. Revitalizace a rekonstrukce centra města

Žádost:

Dobrý den,

s využítím zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím v platném znění a s vyzužitím §13 odst. 1 a §14 odst. 2 uvedeného zákona Vás tímto žádám s využitím telekomunikačního zařízení a jednoznačně identifikovatelnou e-mail adresou o poskytnutí následujících informací a vyjádření:

- Žádám tímto o opis nebo kopie karet majetku s čísly 2889 – 2895 na kterých je uveden majetek města.

 

- Žádám o informaci, kým, kdy a jakou metodikou byla vyčíslena částka 7 143 486 Kč za majetek na požadovaných kartách ,majetku.

 

- Žádám o vyjádření, stačí jednoslovné, že uvedená částka v pojišťovací smlouvě odpovídá fyzické ceně uvedeného majetku po rekonstrukci, opravách nebo hodnota po nákupu.

 

- Prosím o uvedení cen: sloup s hodinami, odpadkový koš (ceny pro obě provedení), lavička (každý druh samostatná cena), nové informativní vývěsky, kovová zábrana kmínků stromu, kašna, pítko, fontána, dětské hřiště na zámku (celek), parkové zemní osvětlení, sloup veřejného osvětlení (každý druh zvlášť, tedy provedení na náměstí, v zámeckém parku atp.).

 

- Jáká je částka zádržného, tedy finanční jistiny, která bude vyplacena po dodání kompletní vybavenosti dle dokumentace (budou dodány světla parkového osvětlení, řetízky na sloupky....) a dalších náležitostí, zejména oprav špatně provedených prací? Vše ve vztahu k projektu Revitalizace a rekonstrukce centra města.

 

- Jaká částka dosud ještě nebyla dodavateli vyplacena? Vše ve vztahu k projektu Revitalizace a rekonstrukce centra města, tedy drobným řemeslníkům, firmě Joel s.r.o., stavebnímu dozoru. Prosím uveďte za každý jednotlivý ekonomický subjekt či OSVČ.

 

- Na kdy je plánováno dořešení všech nedodělků a předání opravdu kompletního a správně opraveného díla, nebo se již nyní jedná o faktický a tedy konečný stav věcí?
 

Odpověď:

 Vážený pane,

reaguji na Vaši žádost č. j. 3887/2011/OF, která byla přijata dne 20. června 2011.

Opis karet majetku s čísly 2889 – 2895 je přílohou tohoto dopisu.

Majetek byl oceněn dle podkladů od firmy JOEL s. r. o. v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů.

V pojišťovací smlouvě je samozřejmě uvedena pořizovací cena majetku.

Ceny jsou následující: sloup s hodinami Kč 24.600,--, odpadkový koš první typ Kč 4.300,--, od-padkový koš druhý typ Kč 2.980,--, lavička jednostranná Kč 2.980,--, lavička jednostranná Kč 4.310,--, lavička oboustranná Kč 8.440,--, informační vitrína Kč 277.000,--, stromová mříž Kč 10.800,--, kašna Kč 836.527,--, pítko Kč 91.249,50, fontána Kč 475.727,--, dětské hřiště Kč 914.380,--. Osvětlení bylo oceněno jako celek na Kč 2.363.473,--, vzhledem k tomu, že ke každé lampě patří ještě rozvodové kabely, cena montáže apod. nejsem schopna vyčíslit každou jednot-livou lampu. Krom toho dle názvu není možné poznat, o kterou lampu se přesně jedná.

Jak již bylo zodpovězeno na jednání zastupitelstva města, ve smlouvě nebylo stanoveno žádné zádržné.

Momentálně jsou zaplaceny všechny faktury s projektem související. Důvodem je nutnost úhrady všech faktur před datem podáním žádosti o vyplacení dotace, což je 30. června 2011.

Dne 13. 6. 2011 proběhlo jednání, na kterém byl předán soupis nedodělků. Dne 28. 6. 2011 pak proběhla první kontrola a další kontrola je naplánována na 8. 7. 2011. Nejedná se tedy o konečný stav díla.

S přáním krásného dne

Ing. Dana Kabourková
vedoucí odboru finančního

 

 

9. Žádost o poskytnutí informací způsobu zadání a výsledku výběrového řízení na pronájem prostorů v domě č.p. 160, bývalá Spořitelna

Žádost:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme o poskytnutí informací způsobu zadání a výsledku výběrového řízení na pronájem prostorů v domě č.p. 160, bývalá Spořitelna. Žádáme o zveřejnění všech nabídek k pronájmu, informace kdo, kdy rozhodl a na základě čeho o pronájmu. Dále žádáme o kopii ze stavebního odboru k povolení přestaveb v objektu. V případě, že není vystaveno povolení k práci – stavební povolení nebo ohláška- žádáme o okamžité zastavení prací. Předpokládáme kladné vyřízení naší žádosti v termínech určených tímto zákonem.

 

Odpověď:

Vážený pane, ve věci Vámi podané žádosti ze dne 17.08.2011, zaevidované pod Čj: 5157/2011/OSMSU a doplněné dne 18.08.2011 pod Čj: 5173/2011/OSMSÚ poskytujeme informace v souladu se shora uvedeným zákonem, které zpracoval ved. OSMSÚ, pan Koudelka:

Pronájem a stavební úpravy nebytového prostoru v č.p. 160, Teplická ulice, Jílové

Pronájem
Ke dni 31.05.2011 byl dohodou ukončen nájemní vztah k nebytovému prostoru v objektu Teplická 160, Jílové, s Českou spořitelnou a.s. a dne 30.05.2011 byl zveřejněn (na fyzické i elektronické úřední desce) záměr pronájmu těchto uvolněných nebytových prostor. Záměr zveřejnění byl Radou města Jílové schválen na 10. schůzi RMJ, konané dne 17.5.2011.
Byly podány níže uvedené žádosti o pronájem těchto nebytových prostor:

1. žadatel: P.E, Jílové
za účelem užívání: zřízení občerstvení vybaveného dětským koutkem (sortiment: pizza, kebab, nápoje, nanuky, cukrovinky..)
žádost podána dne 01.06.2011
Žadatel projevil zájem o případné budoucí odkoupení nebytového prostoru.

2. žadatelka: K.F., Jílové
za účelem užívání: provozování živnosti – kadeřnictví
žádost podána dne 01.06.2011

Dne 13.06.2011 byla na MěÚ Jílové doručena žádost nájemníků o prodej bytů a nebytového prostoru v tomto objektu s tím, že nájemníci manželé H. a manželé P. projevili zájem i o koupi nebytového prostoru. Manželé H. s tím, že důvodem odkoupení nebytového prostoru by bylo zřízení provozovny kadeřnictví jejich dcery (p. F.). P. F. za tímto účelem podala i žádost o pronájem tohoto nebytového prostoru s tím, že by prostor užívala formou nájemního vztahu do doby realizace prodeje nemovitosti a poté by prostor odkoupili rodiče do soukromého vlastnictví. V současné době má p. F. pronajatý nebytový prostor v objektu Mírové náměstí 227, který by po případném schválení pronájmu v objektu Teplická 160, uvolnila. Dle informací p. F. byl její zájem o pronájem nebytového prostoru podmíněn skutečností, že zastupitelstvo města Jílového schválí záměr prodeje objektu Teplická 160 a tento bude realizován. V opačném případě by tedy o dlouhodobý pronájem nebytového prostoru bez možnosti odkoupení do soukromého vlastnictví neměla zájem.
Obě žádosti o pronájem nebytového prostoru v č.p. 160, Teplická ulice, Jílové byly předloženy k projednání do 12. schůze Rady města Jílového, konané dne 28.6.2011, na které RMJ schválila pronájem p. E..
Záměr prodeje bytových jednotek a nebytové jednotky v č.p. 160, Teplická ulice, Jílové byl schválen až na 9. Zastupitelstvu města Jílové, konaném dne 26.7.2011.

Stavební úpravy
Po uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru byl p. E. poskytnut půdorys nebytových prostor v č.p. 160 pro vyznačení nového účelu využití místností. Dále mu bylo při konzultaci na stavebním úřadě sděleno, že je nutné požádat o změnu užívání stavby dle § 126 stavebního zákona, a že je nutné k žádosti doložit stanoviska dotčených orgánů (hasiči, hygiena a životní prostředí). Pan E. sdělil, že odstraňuje přepážky pro klienty po ČS, a.s., aby mohl provozovnu vybavit zařizovacími předměty a nábytkem, nutnými pro provoz, což nevy-žaduje žádné povolení stavebního úřadu.

 

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ
 

 

10. Žádost o poskytnutí informací a vyjádření

Žádost:

Dobrý den,
s využítím zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím v platném znění a s vyzužitím §13 odst. 1 a §14 odst. 2 uvedeného zákona Vás tímto žádám s využitím telekomunikačního zařízení a jednoznačně identifikovatelnou e-mail adresou o poskytnutí následujících informací a vyjádření:
- Žádám tímto o podkladové materiály, které byly použity pro výpočet ceny karet majetku související s projektem revitaliazace a rekonstrukce centra města. Jedná se mi o tedy o celé portofolio cen za práce či materiál, který byl v souvislosti s projektem nakupován či fakturován a na jehož základě byl majetek pojištěn.
- Žádám o informaci, kým a jak došlo ke schválení smlouvy mezi RD Kamenná s.r.o. a společností Joel s.r.o. týkající se vybudování inženýrských sítí v projektu RD Kamenná. V archivu zapisů Rady či zastupitelstva od roku 2006 - ...... se tato informace nevyskytuje.

- Žádám o vyjádření, na základě čeho neprošel můj příspěvek Víte že (na téma cena majetku umístěného na náměstí), který je uveden v sekci Co neprošlo redakční radou. Jde o pouhé konstatování a opis cen z karet majetku. Žádné oficiální vyjádření jsem do těchto chvil neobdržel, což bude i předmětem mé samostatné stížnosti na práci šéfredaktorky Jílovské sovy.

- Žádám o informace ohledně aktivního (pokud nějaké existuje) reklamačního řízení proti kvalitě předaného díly firmy JOEL s.r.o., která pro nás zhotovovala a realizovala formou dodávky stavebních, terenních a pozemních prací projekt Revitalizace a rekonstrukce města.S tímto seznamem žádám i o přislíbené termíny odstranění závad.

- Žádám o výčet (bez uvedení osobních dat jednotlivých hříšníků) uložených pokut a celkového objemu uložených pokut za období 05-07/2011 za parkování mimo vyhrazená parkovací místa v obytné zóně Mírového náměstí.

Odpověď:

Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 23.08.2011, zaevidované pod Čj: 5270/2011/OVVSČ Vám sdělujeme následující:

• podkladové materiály k výpočtu cen karet majetku související s projektem revitalizace a rekonstrukce centra města – přílohou kopie 9 listů - z OF

• schválení smlouvy mezi RD Kamenná s.r.o. a společností Joel s.r.o. (inženýrské sítě v projektu RD Kamenná) – k uzavření smlouvy došlo na základě rozhodnutí jednatele společnosti RD Kamenná

• důvod neotisknutí Vašeho příspěvku „Víte že“ v Jílovské sově – na základě rozhodnutí Redakční rady Jílovské sovy, což je plně v její kompetenci

• stížnost na práci šéfredaktorky Jílovské sovy bude projednána na jednání RMJ dne 07.09.2011

• k reklamačnímu řízení k projektu Revitalizace a rekonstrukce města, sdělujeme, že jsou prováděna místní šetření, na kterých jsou řešeny vady a nedodělky. Tyto nedodělky jsou firmou Joel spol. s r.o., postupně odstraňovány. Nyní se odstraňují následující:

Zámecký areál:

• po celém areálu parku výškově upravit ocelové obrubníky T: 2.9.2011
• mostek na hrázi rybníka – upevnit uvolněný kámen T:2.9.2011
• dokončení terénních úprav po drenážích mezi rozáriem (kaskádami)
a rybníkem – odstranit kameny, oset travním semenem T: 2.9.2011
• doplnit mlat kolem prvků dětského hřiště–doplnění u skluzavky T: 2.9.2011
• doplnit zásyp u obrubníku mezi dětským koutkem a travnatým hřištěm T: 2.9.2011
• úprava spár na zděném zábradlí na přemostění do zámku T: 2.9.2011
• dosud prosakuje pod schody v hrázi rybníka voda, která se nyní rozlévá
před hledištěm – nutno odstranit opakovaným přetěsněním hráze –pod schody T: 9.9.2011
• šachta odběrného místa u dětského hřiště
– zapustit do nivelety okolního terénu T: 2.9.2011

Mírové náměstí:

• upravit do nivelety vnitřní zádlažbu a výšky rámů kanalizačních šachet T: 9.9.2011
• výměna poškozené lampy veřejného osvětlení u ZŠ + 1x kryt stožáru
u MěÚ proti zdr.středisku T: 9.9.2011
• důkladně uklidit původní depa materiálu vedle ŽS Náměstí a na štěrkovém
prostranství vedle náměstí T: 2.9.2011


• vyjádření velitele MP Jílové k výčtu uložených pokut a celkovému objemu uložených pokut za období 05-07/2011:
v období od 1.5.2011 do 31.7. 2011 bylo na Mírovém náměstí řešeno 40 přestupků,
z toho 20 domluvou a 20 blokově. Výše uložených pokut je 2 300 Kč.

Doplnění odpovědi:

Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 23.08.2011, zaevidované pod Čj: 5270/2011/OVVSČ a dále připomínkované z Vaší strany dne 06.09.2011 pod čj: 5696/2011/OVVSČ a dále dne 07.09.2011 pod čj: 5707/2011/OVVSČ sdělujeme následující:

v prvním bodě původní žádosti jste požadoval podkladový materiál, na základě kterého byly jednotlivé položky naceněny. Tento materiál jsme Vám zaslali, posíláme ho ještě jednou se zvýrazněnými poznámkami, které vedou ke konečným cenám. Ve včerejší emailové odpovědi jsme taktéž zmínili pro Vaši informaci zákonnou normu, která upravuje postup ocenění ma-jetku.
Žádný jiný materiál jsme od dodavatele neobdrželi a tedy ani nemohli zaslat.

Pokud budete mít nějaké další nejasnosti či dotazy, můžete se samozřejmě obrátit na Ing. Danu Kabourkovou, vedoucí OF MěÚ Jílové.


Příloha:
Podklad. materiály k výpočtu cen karet majetku – kopie z OF o obsahu 9 listů

Příloha1

 

11. Oprava střechy kapličky na Sněžníku

Žádost:

Na základě zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme o poskytnutí informací k připravovanému projektu opravy střechy kapličky na Sněžníku, která je v majetku města a je nyní pronajatá soukromému subjektu:

- Kdo provedl odbornou kontrolu a analýzu stavu střechy?
- Kdo a na základě jakých podkladů vypsal výběrové řízení?
- Kdo a na základě čeho vyhodnotil výběrové řízení?
- Kdo bude ze strany města provádět odborný dohled při opravě?
- Kdo a kdy schválil na MěÚ výměnu nebo opravu střechy?
- Na základě jakých poskytnutých informací schválilo zastupitelstvo dotaci na opravu ve výši 50000 Kč?

Předpokládáme, že všechny tyto informace byly k dispozici před schválením požadované dotace.
.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti v termínech určených tímto zákonem.
 

Odpověď:

Vážený pane, ve věci Vámi podané žádosti ze dne 24.08.2011, zaevidované pod Čj: 5286/2011/OVVSČ poskytujeme informace v souladu se shora uvedeným zákonem k projektu opravy střechy kapličky na Sněžníku:

• odbornou kontrolu a analýzu stavu střechy kaple Panny Marie na Sněžníku provedl projektant, Ing. Šantavý v měsíci říjnu 2010
• výběrové řízení dosud neproběhlo, je ve fázi příprav i na základě konzultací a předání informací z MAS Labské skály, bude vypsáno občanským sdružení Přátelé děčínského Sněžníku a plně hrazeno z jejich prostředků
• členem výběrové komise bude zástupce města nebo pověřený člen Komise bytové a výstavby, který taktéž zajistí odborný dohled při opravě
• výměnu nebo opravu střechy neschvaluje MěÚ, ale schválilo jí Zastupitelstvo města Jílového na svém zasedání dne 21.06.2011 usnesením č. 228/2011/Z ve znění:
Zastupitelstvo města Jílového schvaluje udělení souhlasu občanskému sdružení Přátelé děčínského Sněžníku, o.s., Sněžník 97 k záměru opravy střešní krytiny kaple Panny Marie na Sněžníku, čp. 127 na st.p.č. 173 v k.ú. Sněžník
a dále
usnesením č. 229/2011/Z ve znění:
Zastupitelstvo města Jílového schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 50 000 Kč z rozpočtu města Jílového formou smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku pro sdružení Přátelé děčínského Sněžníku, o.s., Sněžník 97, na opravu střešní krytiny kaple Panny Marie na Sněžníku
• Zastupitelstvo města Jílového rozhodlo v této věci na základě žádosti nájemce

 


Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

12. MC Sovička o.s.

Žádost:

Dobrý den, s využítím zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím v platném znění a s vyzužitím §13 odst. 1 a §14 odst. 2 uvedeného zákona Vás tímto žádám s využitím telekomunikačního zařízení a jednoznačně identifikovatelnou e-mail adresou o poskytnutí následujících informací a vyjádření:

- jako občan, který rozhodnutím Rady města Jílového přispěl ke startu MC Sovička tím, že Rada schválila dotaci ve výši 18.000 Kč Vás tímto žádám o informaci, zda měli radní informaci o celkovém objemu dosud vybraných finančních prostřeků onoho občanského sdružení. Sdružení jak známo vzniklo sedm měsíců před tím, než žádalo o finance náši Radu města a lze tedy předpokládat, že již disponovalo sponzorskými dary od jiných subjektů.

- měli naši radní informaci o tom, kolik procent celkového objemu financí MC Sovička o.s. tvoří právě částka zmíněných 18.000 Kč?

- v materiálech, které mám k dispozici a které tvořily podkladový materiál pro rozhodnutí radních se v příloze 4 hovoří o, cituji:

"..... v oblasti využití volného času Vám a Vašim zaměstnancům nabízíme volnou vstupenku do herny Mateřského centra Sovička ....." což posuzuji jako pokus o úplatek členům Rady města a zaměstnanců MěÚ, kteří se budou nyní i v budoucnu této záležitost věnovat.

Sponzorský dar bude na základě rozhodnutí Rady města vyplacen z veřejných prostředků, proto Vás tímto žádám, zda oslovíte Mateřské centrum Sovička o.s., aby tuto svou nabídku rozšířilo na všechny občany, kteří patří do gesce MěÚ v Jílovém. Zároveň požaduji informaci o závěru z tohoto jednání.
 

Odpověď:

Vážený pane, na základě Vámi podané žádosti ze dne 26.08.2011, zaevidované pod Čj: 5527/2011/OVVSČ Vám sdělujeme následující:

• informace k celkovému objemu dosud vybraných fin. prostředků MC Sovička
MC Sovička, o.s., požádalo město o přidělení dotace ve výši 18 000 Kč na provozní náklady (nájemné + energie) na listopad a prosinec letošního roku. Na základě tohoto daru teprve lze uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí nájemní a na základě nájemní smlouvy může MC Sovička, o.s., požádat v daném termínu o dotaci na rok 2012 Kraj-ský úřad Ústeckého kraje.

• informace o tom, kolik procent celkového objemu financí MC činí 18 000 Kč
Součástí projektu MC Sovička, o.s., je finanční bilance, tudíž jsou zde patrny náklady centra (energie + vybavení), taktéž jsou vyjmenovány zdroje příjmů.

• k dalšímu bodu upozorňujeme, že citujete z přílohy č. 4 – Žádost o příspěvek na vybudování mateřského centra Sovička – Jílové (která je určena plošně všem případným sponzorům), Rada města Jílového ovšem rozhodovala na předchozí schůzi RMJ dne 10.08.2011 o Příloze č. 5 – Žádost o dotaci provozních nákladů Mateřského centra Sovička – Jílové a usnesením č. 483/2011/R schválila poskytnutí dotace Mateřskému centru Sovička, o.s., IČ 229 08 668, E. Krásnohorské 143, 407 01 Jílové ve výši 18 000 Kč na provozní náklady (nájemné+energie) na listopad a prosinec 2011.


Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

13. MC Sovička o.s.

Žádost:

Dobrý den,

ani jeden ze tří bodů mi nebyl zodpovězen, proto tedy opakuji:

- žádám o informaci, zda měli radní informaci o celkovém objemu dosud vybraných finančních prostředků ?

- měli naši radní informaci o tom, kolik procent celkového objemu financí MC Sovička o.s. tvoří právě částka zmíněných 18.000 Kč? Což samořejmě znamená, kolik procent činí částka 18.000 Kč z dosud již vybraných, či získaných prostředků MC Sovička o.s.

- v podkladovém materiálu MC Sovička o.s. se nehovoří o žádné příloze 5, jak mě informujete. Dále Vás chci upozornit na skutečnost, že pokud by se jednalo o všeobecné podmínky pro ostatní sponzory v příloze číslo 4 jak zmiňujete, muselo by MC Sovička o.s. i tak spět k zániku. Pokud by totiž oslovilo např. SCA Packaging, PC Grafik a ostatní právnické či OSVČ osoby z Jílového s tímto, jak Vy tvrdíte, všeobecným materiálem pro "ostatní sponzory", mělo by MC Sovička o.s. závazek vůči jak třetině lidí Jílového, kteří u jmenovaných právnických osob či podnikatelů pracují. Radní by tedy, pokud by přemýšleli, nemohli v tomto smyslu rozhodnout, tedy onu dotaci schválit. Tudíž opět opakuji otázku

-žádám, zda oslovíte Mateřské centrum Sovička o.s., aby tuto svou nabídku rozšířilo na všechny občany, kteří patří do gesce MěÚ v Jílovém. Zároveň požaduji informaci o závěru z tohoto jednání.

Využívám tedy svého práva dle §16a odst. 1, písm. c) a podávám stížnost jaké informace mi byly poskytnuty. Pevně věřím, že budete postupovat dle §16a odst. 4 a má stížnost bude postoupena nadřízenému orgánu, kde se nadále bude postupovat dle platné legislativy.
 

Odpověď:

Vážený pane, na základě Vámi podané stížnosti na postup při vyřizování informace v souladu s ust. § 16a odst. 1 písm. c) ze dne 09.09.2011, zaevidované pod Čj: 5776/2011/OVVSČ Vám sdělujeme následující:

informace k celkovému objemu dosud vybraných fin. prostředků MC Sovička
tuto informaci radní neměli

informace o tom, kolik procent celkového objemu financí MC činí 18 000 Kč
tuto konkrétní informaci také radní neměli

• k dalšímu bodu znovu upozorňujeme, že Rada města Jílového na své schůzi dne 10.08.2011 posuzovala Přílohu č. 5 – Žádost o dotaci provozních nákladů Mateřského centra Sovička – Jílové (adresovanou Radě města Jílového), příloha č. 4 – Žádost o příspěvek na vybudování mateřského centra Sovička – Jílové nebyla nikomu adresovaná, tudíž se jí Rada města Jílového nezabývala.

• k Vámi navrhovanému dotazu sdělujeme, že záležitosti týkající se rozšíření nabídky jsou v plné kompetenci MC Sovička, o.s. a případných sponzorů, kteří dle nabídky budou dále postupovat.


Dále sdělujeme, že v souladu s ust. § 16a odst. 5 shora citovaného zákona předloží povinný subjekt stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci.

 

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

14. MC Sovička o.s.

Žádost:

Dobrý den, má stížnost trvá, protože v inkriminovaném dokumentu, který jste si sami nazvali přílohou číslo 5 je cituji "Podrobný rozpis nákladů i výnosů je součástí projektu Mateřského centra Sovička, který je přiložen k této žádosti."
Projekt, jako takový, obsahuje ony přílohy, ze kterých jsem mimo jiné i citoval. Znamená tedy Vaše odpověď to, že Rada města se neseznamovala s materiály projektu a rozhodla výhradně na základě Vámi samozvané přílohy 5, tedy dokumentu Žádost o dotaci mateřského centra Sovička MěÚ.pdf ?

I já přeji hezký den a vzhledem k tomu, že nesouhlasím s vyřízením mé žádosti, dle zákona č. 106/1999 Sb. §16a odst. 1 písmeno a) a trvám na přímém poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. §6 odst. 2 a odpověď na otázku:

Rozhodla Rada města pouze a výhradně na základě dokumentu Žádost o dotaci mateřského centra Sovička MěÚ.pdf? Jako plně dostačující se mi jeví jednoslovná odpověď.

Odpověď:

Vážený pane, na základě Vámi podané stížnosti na postup při vyřizování informace v souladu s ust. § 16a odst. 1 písm. c) ze dne 09.09.2011, zaevidované pod Čj: 5776/2011/OVVSČ Vám pro doplnění informací (jak žádáte v emailu ze dne 09.09.2011 pod Čj: 6004/2011/OVVSČ) sdělujeme následující:

K Vašemu dotazu, zda rada města rozhodla pouze a výhradně na základě dokumentu Žádost o dotaci mateřského centra Sovička MěÚ. pdf

sdělujeme, že trváme na odpovědi pod Čj: 5792/2011/OVVSČ ze dne 09.09.2011, kdy jsme Vás informovali na základě které žádosti rozhodovala Rada města Jílového a tato žádost byla součástí šesti zaslaných dokumentů (Projekt MC Sovička, přílohy č. 1 - 4 a dále již zmíněná Žádost o dotaci provozních nákladů Mateřského centra Sovička – Jílové adresovaná RMJ) ze strany MC Sovička.

Zároveň se tímto omlouvám za mnou „samonazvání“ Žádosti o dotaci provozních nákladů Mateřského centra Sovička – Jílové jako přílohy č. 5, k čemuž došlo nedopatřením.

 

15. Poskytnutí informací a vyjádření

Žádost:

Dobrý den, s využítím zákona 106/1999 O svobodném přístupu k informacím v platném znění a s vyzužitím §13 odst. 1 a §14 odst. 2 uvedeného zákona Vás tímto žádám s využitím telekomunikačního zařízení a jednoznačně identifikovatelnou e-mail adresou o poskytnutí následujících informací a vyjádření:

(starosta, OVVSČ)

- kdy bylo zahájeno a kdy bylo ukončeno první výběrové řízení na tajemníka MěÚ v Jílovém, kde v čele výběrové komise stála místostarostka města Ing.
Olga Hrebičková?

(starosta, OVVSČ)

- kdy bylo zahájeno a kdy bylo ukončeno druhé výběrové řízení na tajemníka MěÚ v Jílovém, kde se výběrová komise sestávala z externistů?

(MST, redakční rada)

- žádám tímto o zápisy z jednání redakční rady novin Jílovská sova s tím, jak bylo hlasováno o jednotlivých příspěvcích, které se mají či nemají zařadit do radničního měsíčníku Jílovská sova. Tyto zápisy požaduji za posledních 6 měsíců.

(starosta,OVVSČ)

- Opakovaně požaduji informaci o tom, proč jsem nebyl vyrozumněn z jakého důvodu mé poslední 3 příspěvky do Jílovské sovy nebyly otisknuty.

(starosta, MST, OVVSČ, MH)

- žádám o protokoly Policie ČR ohledně vyšetřování ztráty dřevin v areálu zámeckého parku

(MH)

- žádám o informace, které části projektu revitalizace a regenerace centra města jsou plně dokončeny, tzn. převzato kompletně a bez výhrad, a to i po předchozích reklamacích.
 

Odpověď:

Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 06.10.2011, zaevidované pod Čj: 6459/2011/OVVSČ Vám sdělujeme následující:

první výběrové řízení na tajemníka MěÚ Jílové
-zahájeno vyvěšením oznámení o vyhlášení výběrového řízení dne 01.04.2011
-ukončeno zrušením výběrového řízení dne 26.07.2011

druhé výběrové řízení na tajemníka MěÚ Jílové
- zahájeno vyvěšením oznámení o vyhlášení výběrového řízení dne 08.08.2011
- ukončeno jmenováním tajemnice MěÚ Jílové ke dni 07.10.2011

zápisy z jednání redakční rady se nepořizují , hlasování o jednotlivých
příspěvcích probíhá konzultací

neotisknutí Vašich posledních třech příspěvků:
vyrozuměn ve věci jste byl, což dokládají v příloze ofocené odpovědi místostarostky města - 2 listy

protokoly PČR – vyšetřování ztráty dřevin
v příloze ofoceny veškeré dokumenty, které máme k dispozici – 6 listů

informace k projektu revitalizace a regenerace
práce spojené s projektem revitalizace a regenerace centra města byly v zámeckém areálu dokončeny a převzaty zcela, na Mírovém náměstí jsou převzaty s poslední výhradou, a tou je chybějící zábradlí u vstupu do obchodu v č.p. 106.


Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

 

16. Počet narozených dětí v Jílovém v letech 1993-2010

Žádost:

Dobrý den
Na základě zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme o vydání informací o počtu narozených dětí v Jílovém v letech 1993 - 2010.
Postačí vždy celkové číslo za každý rok.
Podklady můžete zaslat elektronicky na adresu sdružení.
Děkuji za kladné vyřízení žádosti.

Odpověď:

Vážený pane,

ve věci Vámi podané žádosti ze dne 04.11.2011, zaevidované pod Čj: 7089/2011/OVVSČ Vám sdělujeme informace ve věci počtu narozených dětí ve Vámi požadovaném období
1993 - 2010:

1993 - 65 dětí
1994 - 61 dítě
1995 - 51 dítě
1996 - 55 dětí
1997 - 41 dítě
1998 - 59 dětí
1999 - 67 dětí
2000 - 49 dětí
2001 - 41 dítě
2002 - 53 děti
2003 - 45 dětí
2004 - 64 děti
2005 - 69 dětí
2006 - 56 dětí
2007 - 76 dětí
2008 - 52 děti
2009 - 49 dětí
2010 - 41 dítě

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ