Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Poskytnuté informace 2010

1) Realizační (projektová) dokumentace a technické listy použitých materiálů k projektu revitalizace centra města – Mírového náměstí
- žádost a informace o poskytnutí odpovědi s příslušnými kopiemi dokladů dne 30.07.2010

 Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 21.07.2010 v souladu se shora citovaným zákonem, Vám zasíláme Vámi požadované kopie těchto materiálů:

• Výkres z projektové dokumentace akce „Revitalizace a regenerace centra města Jílového, Zóna II. – Regenerace Mírového náměstí, SO.II/06a, SA/01, datum: 8_2009
• 3x technický list použitých materiálů
• 2x zápis z jednání (14.08.2009 a 22.10.2009) - doklad o změně rozměru dlažby

 7x příloha: viz text

 

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

2) Objasnění prostoru panelové plochy u domu č.p. 184 – 186 ul. Nová, její veškeré náležitosti včetně kolaudace sousedního parkoviště
- žádost a odpověď MěÚ

 Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 26.07.2010 v souladu se shora citovaným zákonem, Vám poskytujeme Vámi požadované informace.

ad 1)
P.p.č. 636/15 v k.ú. Martiněves u Děčína, na které leží předmětná panelová veřejně přístupná účelová komunikace, je v KN zapsána jako ostatní plocha, způsob využití jiná plocha.
Dle 1.změny Územního plánu sídelního útvaru Jílové má tato pozemková parcela č. 636/15 užití jako plocha veřejného prostranství – parkování, garáže.

ad 2a)
Panelová komunikace je veřejně přístupnou účelovou komunikací sloužící jako příjezd k trafostanici. Svými parametry pro tento účel vyhovuje.

ad 2b)
Parkování na veřejně přístupných účelových komunikacích je povoleno jako na jiných pozemních komunikacích za podmínky, že jsou dodržována ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ad 3)
K parkování na veřejně přístupných účelových komunikacích není potřeba podávat žádné žádosti. Tyto komunikace lze užívat k parkování jako ostatní pozemní komunikace.

 

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

3) Vedení pořadníku žadatelů o byt dle zákona č. 102/1992 Sb., a případnou obecně závaznou vyhlášku.
- žádost, odpověď, kopie pořadníku bez adres a směrnice k bytům

 

Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti ze dne 01.09.2010 v souladu se shora citovaným zákonem, týkající se vedení pořadníku žadatelů o byt a případné obecně závazné vyhlášky, Vám poskytujeme následující informace:

Městský úřad Jílové nevede pořadník žádostí o bytovou náhradu dle zákona č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, protože žádosti o bytovou náhradu nebyly doposud na Městský úřad Jílové podány.

Městským úřadem jsou vedeny evidence nových žádostí o byt a evidence obnovených žádostí o byt dle čl. 3 Směrnice č.1/2010 O zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového. Tyto evidence jsou podkladem pro bytovou komisi, která Radě města Jílového navrhuje ke schválení přidělení uvolněných bytů vybraným žadatelům včetně náhradníků.

 

Příloha:
- kopie vedených evidencí (obnovené a nové žádosti) žadatelů bez údaje o bydlišti - 3 listy
- kopie Směrnice č. 1/2010 O zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového - 8 listů

 

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

4) Seznam všech veřejných zakázek u čtyř konkrétních firem za určité období

Odpověď ke stažení v PDF [424 kB]

 

5) Přehled provozních nákladů ZŠ a MŠ Jílové za období: 2002, 2003, 2004, 2005

 Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti k MěÚ ze dne 01.09.2010, pod Čj: 4692/2010/ST, v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vám na základě rozboru vedoucí OF sdělujeme následující:


V roce 2002 bylo účetnictví ZŠ a MŠ vedeno městem Jílové, jsou zde tedy uvedeny výdaje za tento rok. V dalších letech bylo vedení účetnictví převedeno na příspěvkové organizace a město má ve výdajích pouze příspěvky na jejich činnost. V tabulkách jsou uvedeny údaje z výkazu zisku a ztrát za jednotlivé roky, tedy náklady. V souhrnné tabulce zveřejněné na webových stránkách města je pak částka výdajů na provoz ZŠ a MŠ v letech 2003 a 2004 podstatně vyšší. To bylo způsobeno tím, že také veškeré mzdové prostředky zasílal Krajský úřad Ústeckého kraje nejprve městu Jílové a to je pak přeposílalo dále. V roce 2005 byl tento systém změněn a Krajský úřad Ústeckého kraje posílá mzdové prostředky přímo příspěvkovým organizacím, v rozpočtu města se pak objeví pouze příspěvek na provoz vyjma mzdových prostředků.


Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

6) Doplnění požadované informace v souladu s ust. § 16a odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Vážený pane,

na základě Vámi podané stížnosti v souladu s ust. § 16a odst. 1 písm. c) shora citovaného zákona ze dne 06.10.2010, čj: 5455/2010/TAJ, doplňujeme Vámi požadovanou informaci v roce 2009 ve věci veřejných zakázek firmy Wali CZ s.r.o.:

• dodávka a osazení dopr. značení - odběrné místo pro hasiče a označení hranic města v části města Kamenec ze dne 12. 11. 2009
                                                                                                               17 184 Kč

 

• dne 15.07.2009, byla pod čj: FO/4115/2009 na podatelnu MěÚ Jílové doručena faktura firmy Wali CZ s.r.o. na celkovou částku
                                                                                                               33 469 Kč

a) dodání a osazení DZ                                                                     17 100 Kč
dopravní značka přechodná IP 11a – 1 ks – použito dle potřeby
dopravní značka umístěná na Nábřeží – B 13 – jen dodávka
dopravní značka umístěna v ulici Javorská – P 6 – jen dodávka (výměna)
dopravní značka umístěna v ulici Javorská – B 29 – jen dodávka (výměna)
dopravní značka umístěna v ulici V Zákoutí – slepá včetně sloupku a osazení IP10a

b) provedené práce na akci městský bazén                                  11 025 Kč
                                                                                                             ____________
                                                                                                                28 125 Kč
                                                                                                               + 19% DPH 5 343.75 Kč
                                                                                                            _____________
                                                                                                                33 469 Kč


Tímto se omlouváme za vzniklé nedopatření.


Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

 

7) Konání místního referenda na území našeho města v období od 24.11.1990 do 30.06.2006

Vážená paní,

na základě Vaší žádosti ze dne 25.10.2010 týkající se konání místního referenda ve městě Jílové v období od 24.11.1990 do 30.06.2006, Vám sdělujeme, že žádné místní referendum v tomto období na území města Jílové neproběhlo.

Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ

 

 

8) Dohoda či smlouva, na základě které užívá společnost Rehabilitace Kateřina, s.r.o., prostory, ve kterých provozuje svoji činnost

Záměr zveřejnit pronájem nebytových prostor v obj. Mírové náměstí 157, 407 01 Jílové byl schválen Radou města Jílového na 53. schůzi Rady města Jílového, konané dne 21.11.2005.

Záměr byl zveřejněn na úřední desce Městského úřadu Jílové v zákonné lhůtě 15 dnů s tím, že zájemci o pronájem mohou své nabídky doručit na Městský úřad Jílové v termínu do 9.1.2006. V daném termínu byla podána pouze jedna žádost o pronájem tohoto nebytového prostoru p. Dagmar Toncarovou, Rehabilitace Kateřina, Teplická 148, 405 02 Děčín.

Rada města Jílového na své 55. schůzi, konané dne 9.1.2006, schválila pronájem nebytového prostoru v obj. Mírové náměstí 157, 407 01 Jílové s termínem po kolaudaci s p. Dagmar Toncarovou, Rehabilitace Kateřina, Teplická 148, 405 02 Děčín, s finanční spoluúčastí budoucí nájemkyně ve výši 500.000,- Kč, na základě žádosti č.j. 4925 ze dne 27.12.2005 podané v rámci zveřejněného záměru pronájmu objektu.

Na základě schválení pronájmu nebytových prostor v obj. Mírové náměstí 157, 407 01 Jílové Radou města Jílového byla v souladu se Směrnicí o zásadách hospodaření s byty a nebyty v objektech ve vlastnictví města Jílového uzavřena mezi Městem Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové a Dagmar Toncarovou, Rehabilitace Kateřina, Teplická 148, 405 02 Děčín nájemní smlouva o pronájmu těchto nebytových prostor. Nebytové prostory jsou pronajímány na dobu neurčitou.

 

Jílové, 25. 11. 2010


Zpracoval : Miloš Koudelka

Příloha: text zveřejněného záměru pronájmu [203 kB]

 

9) Otištění příspěvku v Jílovské sově

Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb. s využitím § 13, odst. 1 Vás tímto žádám o poskytnutí informací, zda níže uvedené akce jsou či nejsou komerčního charakteru a pokud jsou, dokladujte mi příslušnými příjmovými úhradu za inzerci v Jílovské sově č. 12/2010 kde je uvedena:
- akce coursingového kalendáře kde zcela jistě bude vybíráno vstupné apod. Tato akce je uvedena i s odkazem na www stránky této akce.
- toto se týká avizovaných chrtích dostihů o kterých se shodné číslo Jílovské sovy zmiňuje
- pohádku o Pejskovi a kočičce kde je taktéž vybíráno vstupné
Kopie dokladů mi prosím předejte elektronicky e-mailem, náklady samozřejmě uhradím.
  

Vážený pane,

na základě Vámi podané žádosti související s otisknutím Vašeho příspěvku v Jílovské sově, ze dne 20.12.2010 v souladu se shora citovaným zákonem, Vám sdělujeme následující:

V minulosti se redakční rada řídila zásadou, že za pozvánky na kulturní, společenské a sportovní akce poplatek vybírán nebyl. Bylo to bráno jako forma sponzoringu, protože je v zájmu města tyto akce propagovat a přivést sem i akce, které Město Jílové samo pořádat nemůže. To se týká především prvních dvou Vámi dotazovaných akcí – závody psích spřežení apod. jsou akce mezinárodního významu a touto formou propagace se Jílové podílí na jejich přípravě a organizaci. Co se týče pohádky O pejskovi a kočičce, pak je to akce, kterou pořádá a financuje Město Jílové, v tom případě samozřejmě samo sobě reklamu neplatí. A i když se na Vámi dotázané akce skutečně platí vstupné, pak vybrané peníze nepokryjí náklady na přípravu či honoráře.

V souvislosti s poskytnutím shora uvedených informací Vám dále sdělujeme, že Vámi zaslaný příspěvek bude zařazen do dalšího čísla Jílovské sovy v plném znění a na základě informace pana starosty z dnešního dne se bude Rada města Jílové otázkou komerčního charakteru dodávaných příspěvků na nejbližším zasedání zabývat.


Bc. Jitka Urbanová
vedoucí OVVSČ