Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Odbor správy majetku a životního prostředí

 

Městský úřad Jílové

 

 

Adresa:

Městský úřad Jílové
Mírové náměstí 280
407 01 Jílové

Tel.: 412 557 711
Fax: 412 550 203
Vedoucí odboru:

Ing. Libor Teplan
Tel.: 412 557 735

v přízemí MěÚ, kancelář č. 13

Pracovníci odboru:

Bc. Tomáš Sosna
Tel.: 412 557 750

ve druhém patře MěÚ, kancelář č. 30
- investice

Petra Drugová
Tel.: 412 557 727

v prvním patře MěÚ, kancelář č. 21
- odpadové hospodářství

Ludvík Huzan
Tel.: 412 557 726

ve druhém patře MěÚ, kancelář č. 31
- pozemky města
- ochrana přírody a krajiny

Jarmila Stuchlíková
Tel.: 412 557 728

přízemí MěÚ, kancelář č. 12
- správa bytů a nebytových prostor
- ochrana živ. prostředí, ovzduší a vod

Žaneta Žemlová
Tel.: 412 557 715

přízemí MěÚ, kancelář č. 9
- silniční hospodářství
- správa bytů a nebytových prostor

S účinností od 1. 4. 2018 vykonává činnosti odborného lesního hospodáře Lesní úřad Děčín, příspěvková organizace, IČ: 47274760, kterou zastupuje Ing. Antonín Novák, tel. č. 605449076.

Ostatní kontakty

- placení poplatku za odpad - Dana Konfrštová, pokladna města
- složenky, evidence poplatku - Bc. Lucie Koubková, finanční odbor
- pytle na tříděný odpad, směsný komunální odpad - Petra Drugová

 

Ceny palivového dřeva z lesů v majetku Města Jílového

Jehličnaté (měkké) 725,- Kč/prm vč. DPH
Listnaté (tvrdé) 830,- Kč/prm vč. DPH
Štípané 935,- Kč/prm vč. DPH
Samovýroba 170,- Kč/prm vč. DPH

 

SPECIFICKÉ SYMBOLY pro platební styk s městem Jílové

nedoplatek ročního vyúčtování služeb - BYTY 3770100
nedoplatek ročního vyúčtování služeb - NEBYTY 3770200
přeplatky ročního vyúčtování služeb – BYTY - 3780100
přeplatky ročního vyúčtování služeb – NEBYTY - 3780200
KAUCE 64095909
nájem - BYTY 36122132
nájem - NEBYTY 36132132
ÚP – BYTY 36122212
ÚP – NEBYTY 36132212

PŘÍJMOVÝ ÚČET města Jílové – pro nájemné, nedoplatky ročního vyúčtování služeb

- č.ú. 19-921401319/0800 (Česká spořitelna), v.s. viz výše.

PŘÍJMOVÝ ÚČET města Jílové – pro kauce

- č.ú. 6015-921401319/0800 (Česká spořitelna), v.s. 64095909.

VARIABILNÍ SYMBOL – pro roční vyúčt. vody pro Obchodní centrum Jílové, Přemyslova č.p. 300 – 302, Jílové

36132324

 

Ke stažení

Formuláře ke stažení naleznete ZDE.

Vyhlášky města ke stažení naleznete ZDE.

Směrnice a ostatní dokumenty ke stažení naleznete ZDE.

 

Odkazy na stránky související s činností odboru

Odpadové hospodářství

Místní komunikace

 

Odbor vykonává zejména:

- napomáhá rozvoji individuální výstavby, spolupracuje s organizacemi i jednotlivými stavebníky při vytváření podmínek pro rozvoj bytové výstavby dle schválených zásad zastupitelstvem města,
- zúčastňuje se kontrolních dnů stavebních akcí na území města,
- zajišťuje investiční výstavbu, kde je investorem město, vypracovává návrh plánu investiční výstavby, vykonává návrh plánu investiční výstavby, vykonává činnosti investora vlastních staveb, sleduje náklady na tyto stavby,
- spolupracuje se Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s., v otázkách zásobování pitnou vodou a nakládání s odpadními vodami,
- prověřuje zastavovací plány, spolupracuje s orgány územního plánování při koordinaci, a výběru staveniště pro různé druhy výstavby dle územního plánu,
- zajišťuje odpadové hospodářství,
- vede evidenci pozemků v majetku města a vyřizuje věci s tím související,
- činí opatření ke zdolání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat,
- spravuje lesy v majetku města Jílového,
- vykonává státní správu na místních komunikacích,
- správa bytového a nebytového fondu Města Jílového,
- provádění údržby a oprav, rekonstrukcí, modernizací a výstavby externími dodavateli,
- stanovení nájemného v souladu s platnými právními předpisy a usnesením Rady města Jílového,
- výběr nájemného na běžný účet u banky nebo v hotovosti,
- stanovení a vybírání záloh na služby, vodné a stočné, teplo, teplou užitkovou vodu ve spojitosti s užíváním bytů a nebytů na běžný účet u banky nebo v hotovosti.
- stanovení kaucí souvisejících s užíváním bytů v souladu s platnými právními předpisy,
- zajišťování stanovených revizí podle platných norem a právních předpisů,
- evidence plateb nájemného a záloh na služby a jejich vyúčtování,
- sestavování ročního a víceletého plánu akcí údržby a oprav budov, sestavování podkladů ročního finančního plánu údržby, oprav, rekonstrukcí, modernizací a výstavby budov,
- příprava podkladů pro výběrová řízení na výběr dodavatele na realizaci veřejných zakázek u bytů a nebytů,
- kontrola kvality stavebních prací prováděných dodavatelsky,
- uzavírání smluv o nájmu bytů a nebytových prostor v souladu s platnými předpisy,
- vymáhání dlužného nájemného a plateb souvisejících s užíváním bytů a nebytů,
- uzavírání dohod o uznání dluhu na nájemném a platbách souvisejících s užíváním bytů a nebytů a jejich splácení v souladu s platnými předpisy,
- vedení evidence žadatelů o byt,
- předávání podkladů pro soudní vymáhání dluhů na nájemném a platbách souvisejících s užíváním bytů a nebytů.