Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Krizové řízení

Projekt protipovodňová opatření

Havarijní plány

PDF Povodňový plán územního obvodu města Jílového
JPG Příloha č. 3 k Povodňovému plánu územního obvodu města Jílového
JPG Příloha č. 4 k Povodňovému plánu územního obvodu města Jílového
JPG Příloha č. 5 k Povodňovému plánu územního obvodu města Jílového

datum poslední aktualizace: 8. 1. 2015

 

část A - Úvod

Tento havarijní plán byl zpracován v souladu s pomůckou Okresního úřadu v Děčíně „Havarijní a krizové plánování obce“ z 27. června 1995. Jeden výtisk havarijního plánu byl předán referátu přípravy obrany a ochrany Okresního úřadu v Děčíně.
Za doplňování a aktualizaci havarijního plánu odpovídá tajemník MěÚ.
Havarijní plán byl projednán městskou radou v Jílovém dne 8. 7. 1998

část B - Havarijní plán města  - instrukce k užití havarijního plánu

Havarijní plán je k datu poslední aktualizace zpracován ve osmi vyhotoveních. Na MěÚ je pět výtisků, které obdrželi starosta, místostarosta, tajemník Městského úřadu Jílové a Městská policie Jílové, odbor místního hospodářství. Po jednom výtisku dále obdrželi:

 • Městský úřad Děčín, odbor krizového řízení
 • Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní pracoviště Děčín
 • Sbor dobrovolných hasičů Jílové - Modrá.

Složka s těmito plány je založena do desek, aby s nimi bylo snadné zacházení.  V případě vzniklé havárie poskytne tajemník městského úřadu či  místostarosta svůj výtisk zásahovým jednotkám.
Složka s plány obsahuje potřebné plány a mapy pro celkovou orientaci.. Dokumentace u tajemníka městského úřadu obsahuje k havarijním plánu v zakládacích deskách (označených „Havarijní plány“) další podrobnější podklady, které nejsou do předaných desek s havarijními plány připojeny, jedná se:

 • podrobnou požární dokumentaci objektu bývalého  v. d. Elektroinstala
 • plán rozvodů plynového potrubí po městě
 • energetické zdroje, trafostanice, kotelny, regulační stanice plynu,
 • vodní zdroje a vodojemy

část C - Havarijní plán města - seznam dodatků

Havarijní plán byl aktualizován v těchto termínech a případně těmito dodatky:

 1. dne 28. 7. 1998 byl zpracován další výtisk pro Městskou policii Jílové
 2. dne 6. 1. 1999 provedena aktualizace a výměna str. 7 až 10 a povodňového plánu
 3. dne 6. 1. 2000 vyměněna strana 7 a 8 (s novými údaji)
 4. dne 31. 10. 2001 pro větší rozsah změn byla zcela změněna základní část havarijních plánů, a vyměněny přílohy č. 2, 3, 4, 5  
 5. výměna přílohy č. 4 dne 28. 1. 2002
 6. aktualizace str. 3 (počty obyvatel), str.  6, 7, 8, 9 a 10 (tel. spojení a techn. prostř.). dne 19. 11. 2002
 7. výměna příloh č. 2, 3, 4, a 5 dne 4. 6. 2003
 8. tisk a předání jednoho výtisku pro SDH Jílové - Modrá (dne 30. 6. 2003)
 9. aktualizace telefonních čísel a osob, ordinační doby lékařů, zásahových prostředků, změna přílohy č. 6 a přidány nové přílohy č. 7, 8, 9, 10 a 11 (dne 27. prosinec 2004)
 10. aktualizace tel. čísel v důsledku zavedení nové tel. ústř. - výměna str. 8 (11. 5. 2005)
 11. výměna přílohy č. 2 - Povodňový plán (2.11.2005)
 12. výměna str. 8, nové tel. spojení na Hasičský záchranný sbor v Děčíně (20. 4. 2006)
 13. aktual. lékařské služby, telef. spojení, povodňová komise (9. 1. 2007)

část D - Havarijní plán města - charakteristika města

a) geografická charakteristika města
Město Jílové zahrnuje v sobě několik částí, z nichž některé byly  dříve samostatnými obcemi.:

 • Jílové
 • Martiněves
 • Kamenná
 • Modrá
 • Kamenec
 • Sněžník

 Převážná část Jílového leží v uzavřeném údolí Jílovského potoka (Jílové, Martiněves, Modrá). Hlavní silnice I. třídy č. 13  v podstatě také toto údolí kopíruje. Údolí je sevřeno z obou stran horami, jejichž nadmořská výška je 500  - 600 m, Děčínský Sněžník pak přes 700 m. Nadmořská výška Jílového je kolem 200 m. Kamenec a část Kamenné jsou pak položeny výše se vzdáleností větší než 1 km od hlavní silnice. Všechny tyto části však na sebe navazuji a v podstatě jsou na sebe napojeny. Výjimkou je Sněžník, který je od Jílového vzdálen 4 km, jehož nadmořská výška přesahuje 550 m.
Orientační plán města Jílového s mapou nejbližšího okolí je v příloze č. 1


b) hustota obyvatel
Největší soustředění obyvatel je v Jílovém ve středu města, dále pak na sídlišti a podél silnice č. 13. V Modré pak kolem silnice č. 13, potom v Kamenci. Nejmenší hustota obyvatel je na Sněžníku.
V pracovních dnech dochází k soustřeďování obyvatelstva v podnicích a školách:

 • SCA Packaginng Česká republika, s. r. o. (papírny, dříve název Obalex s.r.o. Jílové)
 • Základní škola s třemi budovami na Mírovém náměstí, sídlišti - Školní ulice,  na Sněžnické ulici, na detašovaném pracovišti Základní školy v Modré (ZŠ a MŠ) se pohybuje počet dětí okolo 20,
 • dva objekty  mateřské školy: Mateřská škola na sídlišti a Mateřská škola na za koupalištěm
 • objekt bývalé Elektroinstaly Jílové, kde sídlí EM-ZPA, PC Grafik, Elektroinstala BBS, DENAS
 • Plast Modrá.

Podle evidence obyvatelstva v listopadu 2002 bylo v Jílovém trvale hlášeno 5 297 osob. V jednotlivých částech města tyto počty byly tyto počty trvale hlášených osob:

 • Jílové                       1030   
 • Kamenná                 2696
 • Martiněves               885
 • Modrá                      420
 • Kamenec                  216   
 • Sněžník                    50   (s ohledem na roční období a počasí je nutno počítat s větším počtem osob - turisté, chalupáři, sportovci, houbaři)

Počet obyvatel Jílového k 1. 1. 2007 byl 5.264 lze obecně říci, že počet trvale hlášených osob se pohybuje kolem čísla 5.300.

c) veřejná doprava
Je zřejmá z přiloženého plánu města. Jde o trať Českých drah a autobusovu dopravu. Hromadná autobusová doprava je vedena na silnici č. 13.

d) klimatické poměry
Vyplývají logicky  z nadmořské výšky, která je od 245 m do 560 m nad mořem         Následující uvedené údaje o teplotě se netýkají Sněžníku. Průměrná lednová teplota je -1,8o C, roční průměrná  teplota je +7,6o C. Směr větrů je převážně severozápadní, síla větru roste s nadmořskou výškou.

e) zdroje pitné vody

 

Vodojemy - název
Kamenec
Modrá
Nové Jílové
Vodojem Sněžnická
Přerušovací komora Polní ul.
Nový vodojem Kamenná
Vodojem Pod lesem
Vodojem U rybníčku
Vodojem U Elektroinstaly

Místní zdroje
Majerik
U rybníčku
Kamenná
Nové Jílové
Kamenec

obsah m3
30
60
70
2 x 100
100
650 + 1500
10
40
100

l/s
2,5 - 3
1,0
1,9
0,2
1,0Zakreslení jednotlivých zdrojů do plánu města je zachyceno v příloze č. 1

 

f) trafostanice

č.
1

3
4
23
24

Jílové
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
17
20
25
26
29

Martiněves
11
12 
22

Sněžník
18
19 

název
Kamenec
Obecní úřad
Plast
U mostu
Javorská 37
Kamenec horní

 
garáže K. H . Máchy
Sněžnická
Školní
Kotelna
Jeselská
Kamenná
Obalex
U viaduktu
Elektroinstala
Statek
U hřbitova
Rudné doly
Nerudova
Pod lesem
bytovky

 
Vodárna
obec
stavba sídliště

 
škola
směr Maxičky

instal. výkon kVa
160
400
1200
400
250
400

 
800
800
800
800
800
400
1260
400
800
400
400
630
250
250
250

 
250
250
250

 
400
400Zakreslení jednotlivých trafostanic do plánu města je provedeno v příloze č. 1

g) možná rizika a předpokládané následky

 1. Povodeň na Jílovské potoce - tato část je zpracována samostatně ve dvou dokumentech:
  - povodňový plán - příloha č. 2
  - plán evakuace osob ze zátopové oblasti při povodni na Jílovském potoce - příloha č.  3
 2. bývalá Elektroinstala, v. d. - oblast v Horním Jílovém, požární dokumentace je v samostatné příloze, ohroženou částí jsou budovy a objekty v bezprostřední blízkosti. Je přílohou jen u výtisku tajemníka městského úřadu.
 3. SCA Packaging Česká republika, s. r. o., (předchozí název Obalex, s. r. o., Jílové - oblast ve středu města při silnici I/13, požární dokumentace je v příloze, zpracování papíru, ohrožená část jsou budovy a jiné objekty v bezprostřední blízkosti
 4. Plast, s. r. o., Modrá - nachází se v Modré u silnice I/13, požární dokumentace je v příloze, zabývá se zpracováním plastických hmot, při případném požáru nebezpečí vzniku jedovatých zplodin., ohroženou části jsou objekty v bezprostřední blízkosti a prostor ve směru větru.
 5. Prchal Plast - nachází se v Martiněvsi u silnici I/13, provoz menšího významu i objemu zpracovávaného materiálu, při případném požáru plastů hrozí nebezpečí vzniku jedovatých  zplodin (kouř), ohrožení sousedních objektu je nižší, nejsou těsné blízkosti, ohrožený prostor kouřem se bude nacházet ve směru větru.
 6. Silnice I/13 - valná část Jílového se nachází podél silnice, která vede údolím stejně jako Jílovský potok. Hrozící nebezpečí znečištění vod je při případných dopravních nehodách. Především se jedná o PHM havarovaných automobilů a dále automobilů přepravujícch chemické látky, nebezpečné látky a PHM. Kromě znečištění vody nutno dále uvažovat  kontaminaci zeminy. Nehrozí nebezpečí znečištění zdrojů pitné vody.
 7. Lesní požár - nebezpečí zejména v letním období a zvláště pak při dlouhodobém suchém počasí. Větší ohrožení zejména v oblasti Sněžníku, kde les zasahuje až přímo k obytným a rekreačním objektům.  Největší nebezpečí plyne z kouře a možných popálenin osob, je třeba si uvědomit, že na turistických stezkách i mimo ně se může nacházet značný počet turistů.
 8. Středotlaké a nízkotlaké plynové potrubí - regulační stanice jsou zakresleny v plánu města - viz příloha č. 1.  Jedná se o nebezpečí úniku plynu a s tím souvisejících požárů objektů.
 9. Sesuvy půdy - z historie je znám případ sesuvu půdy z devatenáctého století při dlouhotrvajícím deštivém období, a to v lokalitě Výrovny směrem k železniční trati. Na případná nebezpečí lze reagovat až po zjištění místa a stavu.
 10. Nákupní středisko na sídlišti v Jílovém, dochází zde k většímu soustředění obyvatel, v okolí se nacházejí bytové panelové domy. Možná rizika plynou z možnosti požáru, jeden z obchodů (v horní části) má v sortimentu prodej barev (vč. ředidel).
 11. Čerpací stanice pohonných hmot Jílové - Modrá se nachází vpravo vedle silnice I/13 směrem na Teplice (na konci Jílového a samém začátku Modré). Nebezpečí nebezpečí požáru a výbuch vyplývá ze skladování pohonných hmot a manipulace s nimi.

část E - havarijní plán města - havarijní připravenost

Lékaři v Jílovém
Telefonní čísla, adresy a ordinační hodiny lékařů v Jílovém:
Zdravotní středisko Teplická 270, Jílové


MUDr. Jarmila Pavlovičová,  tel. 412 550 383, obvodní lékařka

pondělí 7,30 – 10,00
10,00 – 12,30
pro akutní stavy
pro objednané a zvané
úterý 7,30 – 10,00
10,00 – 12,30
14,00 – 18,00
pro akutní stavy
pro objednané a zvané
pro pracující a zvané
středa 7,30 – 10,00
10,00 – 12,30
pro akutní stavy
pro objednané a zvané
čtvrtek 7,00 – 9,00
9,00 – 10,30
10,30 – 13,00
pro zvané
pro akutní stavy
pro objednané a zvané
pátek 7,30 – 10,00
10,00 – 12,30
pro akutní stavy
pro objednané a zvané

mimo ordinační dobu domu: V zátiší 55, Jílové, telefon není

 

MUDr. Adolf  Křemen, tel. 412 550 343, zubní lékař

pondělí
6,30 - 11,30
13,00 - 16,30
úterý
6,30 - 11,30
13,00 - 16,30
středa
6,30 - 12,00
-------------
čtvrtek
6,30 - 12,00
-------------
pátek
6,30 - 10,30
-------------

mimo ordinační dobu domu: Dvořákova 303, Jílové, tel. 412 550 523

 

Obvodní lékař, Mírové nám. 223, Jílové

 

MUDr. Martin Richter.  tel. 412 551 578

pondělí 7,30 - 12,00 -------------
úterý 9,00 - 12,00 13,00 - 16,00
středa 7,30 - 12,00 -------------
čtvrtek 7,30 - 12,00 -------------
pátek 7,30 - 12,00 -------------

 

Dětské zdravotní středisko, Teplická 138, Jílové

MUDr. Vladimír Holý, zdravotní sesrta Pavla Filipiová.
Telefony: Libouchec:  475 222 366, mobil 603 256 929,  Jílové: 412 550 280
E-mail: holyped@volny.cz
Ordinační hodiny:


Po

Jílové 7,30-9,30 nemocní

Libouchec 10,30-12,30 nemocní

Libouchec 13,30-16,00 pozvaní,prevence

Út

Libouchec 7,30-9,30 nemocní

Jílové 10,30-12,30 nemocní

Jílové 13,30-16,00 pozvaní,prevence

St

Jílové 7,30-9,30 nemocní

Libouchec 10,30-12,30 nemocní

Libouchec 13,30-15,00 kojenecká poradna

Čt

Libouchec 7,30-9,30 nemocní

Jílové 10,30-12,30 nemocní

Jílové 13,30-15,00 kojenecká poradna

Libouchec 7,30-9,30 nemocní

Jílové 10,30-12,30 nemocní

 

 

MUDr. Evžen Bělka, tel. 471 008 695, gynekologie

pondělí
10,00 - 12,00
-------------
úterý
8,00 - 11,30
14,00 - 16,00
středa
8,00 - 11,00
-------------
čtvrtek
-------------
-------------
pátek
8,00 - 11,00
-------------

 

Telefonní spojení pro případ havárií

  telefon do práce telefon domů
starosta Miroslav Kalvas 412 557 722
602 109 928
 
místostarosta Lubomír Michalec

412 557 723
778 542 455

 

tajemník MěÚ 412 557 724
775 878 087
 
odbor MH městského úřadu 724 252 661  
Městská policie Jílové 602 109 927
725 062 587 kriz. číslo
 
  telefon fax
Poruchy el. proudu 840 850 860  
Poruchy plyn 1239  
Poruchy voda 840 111 118  
Kr. hygienická stanice,  Děčín 477 755 210 477 755 212
Hasičský záchranný sbor Děčín
provaznická 1394/10, Děčín I
950 435 012, 950 435 013
150
725 065 010 kriz. číslo
724 178 592
950 435 001
Městský úřad Děčín 412 593 111  
Krajský úřad Ústeckého kraje 475 657 111  
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA 155
412 709 912
 
POLICIE ČR, Děčín 158
412 510 007
974 432 108
Plast Modrá 412 550 473
412 550 518

412 550 455

PC Grafik (objekt Elektronistaly) 412 551 201  
SCA Packaging (dříve Obalex) 412 595 111  
Správa a údržba silnic, Děčín 412 544 282
412 544 531
 

SDH Jílové- Modrá,velitel Pavel Mošner

starostka sboru Božena Sýkorová

606 531 538
725 062 587 kriz. číslo
606 336 642 nebo Pekra Modrá - 412 550 586
 

Spojení na  další osoby a orgány v případech povodně jsou uvedena u povodňového plánu a v příloze č. 4 a 5.

Zásahové prostředky

 

Seznam techniky vlastní - Město, odbor MH

 • Multicar Fumo – Carrier : třístranný sklápěč, hydraulická ruka. Nosič výměnných nástaveb – sypač, sněhová radlice
 • Multicar Fumo – Carrier : třístranný sklápěč. Nosič výměnných nástaveb – sypač, sněhová radlice, zametač.
 • Zetor PROXIMA 65. Přípojné zařízení : valník, sněhová radlice nebo bubnová sekačka.
 • Avia 20
 • Nakladač CASE 580K
 • Traktor Zetor 7011
 • 2x vlek za traktor
 • motorová pila Stihl MS 290
 • motorová pila Stihl MS 390
 • křovinořezy
 • elektrocentrála
 • kompresor se sbíjecím kladivem

Přístup k technice mimo pracovní dobu je  prostřednictvím :

 • vedoucí OMH                         Helena Javůrková, V Uličce 129, Jílové, tel. 724 252 661
 • zástupce vedoucí OMH        Bc. Daniela Ehlová, Jílové, tel. 725 776 491
   

Obsluha techniky :

 • Forejt Petr, Družstevní 173, Jílové
 • Petr Forgač,  Horská 21, Jílové

 

 

Dobrovolný hasičský sbor Modrá

 • DA Avia 30k (požární speciál, dopravní automobil, přenosná motorová stříkačka PS12, plovoucí čerpadlo Honda 8)
 • Tatra 148 (požární speciál, cisterna 13.800 litrů a agregát stříkací)
 • šest dýchacích přístrojů
 • elektrocentrála (výroba NDR)
 • motorová pila Stihl 026

Informace poskytované veřejnosti
            Po vzniku havárie se provede operativní vyrozumění obyvatelstva v dané oblasti. K vyrozumění se použije následujících prostředků:

 • vozidlo městské policie vybavené hlasitými reproduktory - náhradní klíče k vozidlu u starosty města
 • spojka
 • siréna
 • prostřednictvím bezpečnostních a záchranných složek (policie, hasiči)
 • v některých specifických případech lze užít i veřejnou vyhlášku

 

Přehled míst možného soustředění evakuovaných osob
Evakuované osoby lze soustředit zejména v těchto objektech:

 • MŠ a ZŠ v Modré, kapacita je 50 osob,
 • ZŠ v Jílovém (tři budovy), kapacita min.  400 osob
 • MŠ v Jílovém (sídliště a ul. Za koupalištěm), kapacita v každé min. 60 osob
 • Jílovský zámek (kapacita min. 400 osob)

Stravování možno zajistit přes školní jídelny nebo prostřednictvím jídelen v podnicích. Ubytování a stravování dále mohou zajistit  chata Mír v Jílovém, další ubytovací zařízení v Jílovém jsou penziony a na Sněžníku hotely a penziony.
Spojení pro tyto případy:

 • Základní škola, Školní ul. 287, Jílové, tel. 412 550 267, ředitel školy Mgr. Markéta Kácová
 • Základní škola, Mírové nám. 227, Jílové, tel. 777 497 827
 • Základní škola, Kostelní 104, Jílové, tel. 773 769 743
 • Mateřská škola, sídliště, Průběžná 299, Jílové, tel. 775 867 078, ředitelka Helena Říhová
 • Mateřská škola, Za koupalištěm 312, Jílové, tel. 412 550 229, zástupkyně ředitelky Hana Kučerová
 • Základní škola a mateřská škola Jílové - Modrá 169, tel. 773 769 741

Přílohy:

 1. Mapa Jílového a okolí, plán města Jílového
 2. Povodňový plán
 3. Plán evakuace ze zátopové oblasti na Jílovském potoce
 4.  Telefonické spojení na povodňovou komisi Městského úřadu v Děčíně
 5. Telefonní čísla pro případ povodní - povodňová komise povodí Ohře
 6. Výzva k poskytnutí věcného prostředku
 7. Potvrzení o využití věcného prostředku
 8. Uložení pracovní povinnosti
 9. Potvrzení o vykonání pracovní povinnosti
 10. Žádost o poskytnutí dobrovolné pomoci
 11. Potvrzení o poskytnutí dobrovolné pomoci

 

Povodňový plán územního obvodu města Jílového

PDF Povodňový plán územního obvodu města Jílového
JPG Příloha č. 3 k Povodňovému plánu územního obvodu města Jílového
JPG Příloha č. 4 k Povodňovému plánu územního obvodu města Jílového
JPG Příloha č. 5 k Povodňovému plánu územního obvodu města Jílového