Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Nejdůležitější používané předpisy

Ústavní Zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky

Usnesení č. 2/1993 Sb. o vyhlášení Listiny základních práv a svobod

Zák. č. 128/2000 Sb. o obcích

Zák. č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávných celků

Zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí

Zák. č. 500/2004 Sb. Správní řád

Zák. č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení

Vyhl. č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a přijmení

Vyhl. č. 207/2001 Sb. k provedení zákona o matrikách

Zák. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství

Zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Zák. č. 254/2001 Sb. Vodní zákon

Zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Zák. č. 361/2000 Sb. o silničním provozu

Vyhl. č. 30/2001 Sb. o pravidlech provozu na pozemních komunikacích

Vyhl. č. 238/2011 Sb. o hygienických požadavcích na koupaliště a sauny

Zák. č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech

Zák. č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

Zák. č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím

Zák. č. 561/2004 Sb. Školský zákon

Zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích

Zák. č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Zák. č. 202/1990 Sb. o loteriích a jiných podobných hrách

Zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání

Zák. č. 563/1991 Sb. o účetnictví

Vyhl. č. 383/2009 Sb. technická vyhláška o účetních záznamech

Vyhl. č. 410/2009 Sb. k provedení z. o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky

Vyhl. č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků

Zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Zák. č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny

Zák. č. 143/1992 Sb. o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech

Zák. č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

Zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád

Zák. č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí

Zák. č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

Vl. nař. č. 397/1992 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie ČR k orgánům obcí a obecní policii

Zák. č. 21/2006 Sb. o ověřování

Zák. č. 107/2006 Sb. o jednostranném zvyšování nájemného z bytu

Zák. č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě

Zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

Vyhl. č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích

Zák. č. 262/2006 Sb. Zákoník práce

Zák. č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných skutečností

Zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech

Zák. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Vyhl. č. 442/2006 Sb. struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu

Vl. nař. č. 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi

Zák. č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy

Zák. č. 227/2000 Sb. o elektronickém podpisu

Zák. č. 94/1963 Sb. o rodině

Zák. č. 352/2001 Sb. o užívání státních symbolů České republiky

Zák. č. 3/1993 Sb. o státních symbolech České republiky

Zák. č. 257/2001 Sb. Knihovní zákon

Zák. č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví

Vl. nař. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Zák. č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů

Zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním

Zák. č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole

Vyhl. č. 64/2002 Sb. k provádění zákona o finanční kontrole

Zák. č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě

Vyhl. č. 191/2009 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby