Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

1. 3. 2014 - Zásadní rozdíl mezi sborem dobrovolných hasičů (SDH) a jednotkou sboru dobrovolných Hasičů obce (JSDHO)

Je třeba si konečně uvědomit zásadní rozdíl mezi sborem dobrovolných hasičů (dále jen „SDH") a jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce JSDHO (dále jen „JSDHO“). Nejsmutnější je, že tento rozdíl si mnohdy vůbec neuvědomuji lidé (politici), kteří bezprostředně ovlivňují chod (akceschopnost) JSDHO, která chrání životy a majetky lidí.

SDH Jílové - Modrá - organizační článek občanského Sdruženi hasičů Čech, Moravy a Slezska,     

                        

§ 75

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že

a) pomáhají vyhledat členy jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí,

c) podílejí se se souhlasem vlastníka údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů,

d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na pravidelně výchovné činnosti mezi občany a mládeží,

e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární ochrany a hasičstva.

 

V současné době si dovolím z pozice velitele JSDHO Jílové – Modrá podoktnout, že některé z výše uvedených úkolů již SDH zdaleka neplní. Současně je ale třeba touto cestou poděkovat vedoucím našich mladých hasičů za jejich výchovu a přípravu pro obměnu generací v JSDHO.

 

Jednoduše jej lze popsat následovně:

Dobrovolná organizace (podobně jako FC Jiskra Modrá, Myslivecký sdružení střela Jílové nebo zahrádkáři), která je postavena na společném zájmu několika osob.

Náplní činnosti je PREVENCE v oblasti požární ochrany, v dnešní době také požární sport a jiné společenské a kulturní akce. V čele SDH stojí starosta (v případě SDH Jílové – Modrá p. Sýkorová) sboru a výkonným orgánem je výkonný výbor sboru. Jedná se o samostatně hospodařící organizaci, která je z velké části finančně závislá na okolních subjektech.

 


 

JSDHO Jílové – Modrá:

 

JSDHO obec zřizuje podle § 29 odst. 1 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

 

§ 29

1.Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního právního předpisu ve svém územním obvodu; členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za hašení požáru a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimopracovní době poskytuje odměnu. 

§ 68

Obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho působnosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení (SDH) působícího na úseku požární ochrany. Činnost člena v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu ve smyslu zákoníku práce. Ke zvýšení akceschopnosti a zkvalitnění činnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce se mohou do této jednotky zařadit i osoby vykonávající tuto službu jako svoje zaměstnání.

Jednotky SDH obcí jsou významným článkem plošného pokrytí. Využitelnost při zásazích se liší podle kategorie a vybavení jednotek technikou a věcnými prostředky PO. 

Jednoduše jej lze popsat následovně:

JSDHO - je to organizační složka, jejíž zřizovatelem je obec nebo město. V čele této složky je velitel jednotky, který je zodpovědný ze své funkce starostovi obce. Tato složka je zcela závislá na rozpočtu obce a veškerá technika, výstroj a výzbroj pořízená pro činnost této jednotky JE MAJETKEM OBCE! Činnost této jednotky je čistě REPRESIVNÍ!

V případě tak často diskutované problematiky čerpání finančních prostředku daňových poplatníků za účelem „obžerství a alkoholového dýchánku“ v příležitosti oslav 135 od vzniku SDH Jílové – Modrá musím z pozice velitele JSDHO zareagovat a podat vysvětlení. Jak jsem již výše zmiňoval, tak JSDHO je zcela závislá na rozpočtu obce. Jednou s položek rozpočtu na činnost a udržení akceschopnosti JSDHO je položka s názvem POHOŠTĚNÍ  s hodnotou 10.000 Kč na rok 2014. Daná částka je určena na zabezpečení stravy  členů JSDHO během zásahové činnosti a při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě. Jistá provázanost však mezi SDH a JSDHO je.

Členové JSDHO jsou vybíráni z členské základny SDH, protože tito lidé jsou již od útlého věku vedeni nejen k preventivní, ale i represivní činnosti v oblasti požární ochrany a záchranářství.

 

Ze strany obce je vhodné vytvářet vhodné podmínky a zázemí pro činnost JSDHO:

-          udržovat pravidelný kontakt s velitelem JSDH

-          ustanovit do funkce velitele JSDH, který splňuje odbornou způsobilost velitele JSDH, má u členů autoritu a aktivně plní povinnosti velitele JSDH. Nepřipustit, aby JSDH zůstala bez velitele, zajistit, aby se velitel JSDH zúčastnil v celém rozsahu odborné přípravy velitelů JSDH, organizované HZS kraje, ve spolupráci se sdružením # # občanů působících na úseku PO, zajistit odbornou přípravu vybraných členů JSDH s velitelskou odborností pro možné zastupování velitele JSDH, případně velitele družstva,

-          zajistit pravidelné lékařské prohlídky členů JSDH,

-          na zasedáních obecní rady  dvakrát ročně, zprávy o stavu JSDHO předkládané velitelem JSDH,

-          zajistit funkčnost - svolávacího systému členů JSDH pro potřeby vyhlášení požárního poplachu,  (siréna, pagery, popř. jiné svolávací prostředky), ohlašoven požáru obce, požární techniky a jiných věcných prostředků PO, vodních zdrojů, jiných prostředků, předaných do užívání JSDH, podle ustanovení § 39 odst. 2 vyhlášky č. 247 / 2001 Sb. "K ověření požárního řádu obce, zejména akceschopnosti jednotky požární ochrany, použitelnosti Zdrojů požární vody, spojení, zařízení pro vyhlášení požárního poplachu a  připravenosti  fyzických osob pro případ vzniku požáru se nejméně jednou ročně vyhlašuje prověřovací cvičení", jehož provedení musí být předem ohlášeno Hasičskému záchrannému sboru kraje (na operační středisko a informační středisko). 

Prostřednictvím velitele JSDHO zajistit:

a) Zpracování plánu odborné přípravy  členů JSDHO - vybrat témata podle Základního zaměření odborné přípravy, vydaného generálním ředitelstvím HZS ČR pro příslušný rok, minimálně jednou ročně provést školení o bezpečnosti práce při zásahu. Odbornou přípravu členů  JSDH se doporučuje provádět alespoň jednou měsíčně v délce dvou hodin.

b) Pravidelnou odbornou přípravu členů JSDH provádět v rozsahu stanoveném plánem odborné přípravy. Provádět praktický výcvik s vlastní požární technikou, nácvik požárního útoku, výcvik v užívaní osobní výstroje, výzbroje a ochranných pracovních prostředků k získání potřebných návyků při zásahu.

c)   U nositelů dýchací techniky zabezpečit pravidelný výcvik (minimálně 1x za 3 měsíce)

d)   Odbornou přípravu strojníků JSDH, jejíž součástí je:

 - pravidelné absolvování povinného školení řidičů, odborná příprava strojníků, pravidelné kondiční jízdy v délce nejméně 10 km u řidičů, kteří v průběhu čtyř týdnů neřídili požární automobil nebo jiný automobil stejné nebo vyšší hmotnostní kategorie (podle § 37 odst.2 # # písm.d) vyhlášky č.247 / 2001 Sb.) , pokud strojník uskutečnil v daném měsíci výjezd k zásahu nebo cvičení, není nutno kondiční jízdu realizovat. Proto občané města Jílového dost často mohou zpozorovat průjezd požárních vozidel JSDHO Jílové – Modrá., který není z důvodů, že by se hasiči nudili a mrhali finančními prostředky města!

e)  Odbornou přípravu členů JSDHO, užívajících speciální požární techniku např. automobilový žebřík a jiné věcné prostředky, na jejichž používání je předepsané pravidelné přezkušování a výcvik, (např. dýchací technika, motorové pily, vyprošťovací hydraulické zařízení apod.).

f)    Jedenkrát týdně pravidelnou kontrolu a údržbu požární techniky a ve stanovených lhůtách údržbu a zkoušení věcných prostředků PO a zařízení PO.

g)   Jedenkrát ročně provedení inventury prostředků svěřených JSDHO.

h)  Aby se zásahu nebo výcviku neúčastnili členové JSDH, kteří jsou momentálně nezpůsobilí k činnosti v JSDHO(nemoc, alkohol apod.) a aby samostatně nevykonávali službu při zdolávání požáru členové JSDH, kteří neabsolvovali základní odbornou přípravu.

 i)  Účast členů na lékařských prohlídkách . U členů, jejichž  zdravotní stav  je hodnocen jako "neschopen", navrhnout obci ukončení členství v JSDH.

j)  Vedení dokumentace o činnosti JSDH a odborné přípravě (§ 19 vyhlášky MV  č.247/2001 Sb.) a vedení dokumentace o zkouškách a kontrole požární techniky a jiných věcných prostředků PO, u nichž je tato povinnost stanovena.

 

zpracoval: Mošner Pavel – velitel JSDHO Jílové – Modrá

 

 

 

Vložil(a): Pavel Mošner

Přehled aktualit