Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

12. 10. 2012 - Hasiči upozorňují na situace, které jim komplikují práci

Hasiči se při výjezdu k požáru setkávají s množstvím situací, které komplikují jejich práci.

Obrovský problém představují pro hasiče jedoucí k zásahu nejen neukáznění řidiči nerespektující právo přednostní jízdy hasičských vozidel, ale také řidiči parkující svůj vůz na místech, kde je to zakázáno. Vzhledem k problému, který hasičům v našem městě nastal při zdolávání požáru dne 8. 10. 2012, vás upozorňujeme na povinnosti ministerstev a jiných státních orgánů, právnických osob a fyzických osob vykonávajících podnikatelskou činnost podle zvláštních předpisů a fyzických osob, stanovených zákonem č. 133/1985 Sb, o požární ochraně:

 

§ 22 Vstup na nemovitosti

(1) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost k provedení opatření nutných ke zdolání požáru nebo k zamezení jeho šíření, popřípadě k provedení jiných záchranných prací, zejména vyklidit nebo strpět vyklizení pozemku, odstranit nebo strpět odstranění staveb, jejich částí nebo porostů. O potřebě a rozsahu těchto opatření rozhoduje velitel zásahu.
(2) Je-li to nezbytně nutné pro účely cvičení jednotky požární ochrany, vlastník (správce, uživatel) nemovitosti je povinen umožnit vstup na nemovitost; o tomto vstupu musí být hasičským záchranným sborem kraje nebo obcí, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, předem uvědoměn, a to nejméně 24 hodiny před zahájením cvičení. Přitom se musí dbát, aby cvičením jednotky požární ochrany bylo co nejméně rušeno užívání nemovitosti a aby nevznikly škody, kterým lze zabránit.
(3) Nesouhlasí-li vlastník (správce, uživatel) nemovitosti se vstupem na nemovitost podle odstavce 2, rozhodne hasičský záchranný sbor kraje nebo obec, které cvičení jednotky požární ochrany organizují, o tom, zda vstup na nemovitost je pro cvičení této jednotky nutný. To neplatí, jde-li o obydlí, kam lze vstupovat jen s předchozím souhlasem vlastníka nebo uživatele.

Pro úplnost ještě dodejme, co je považováno za přístupovou komunikaci:

Za ni se považuje jednopruhová silniční komunikace s šířkou minimálně 3 m. U objektů s výškou přesahující 12 m musí na přístupovou komunikaci navazovat nástupní plocha s minimální šířkou 3,5 m, která je zpevněná a odvodněná.

Za nedodržení těchto povinnosti lze uložit fyzické osobě pokutu za spáchání přestupku až do výše 25 000 Kč. Při řešení přestupků spolupracuje hasičský záchranný sbor a jednotky SDH obcí s Policií ČR a Městskou policií.

 Pavel Mošner, velitel JSDHO Jílové-Modrá (preventista obce)

 

Vložil(a): Pavel Mošner

Přehled aktualit