Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

13. 8. 2019 - Veřejná výzva - obsazení pracovní pozice

Referenta MěÚ správce daní a poplatků

Veřejná výzva

Tajemnice Městského úřadu Jílové zveřejňuje v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

veřejnou výzvu k přihlášení zájemců na obsazení pozice:

Referent MěÚ Jílové – správce daní a poplatků

 

Místo výkonu práce:         město Jílové

Druh práce:                     referent MěÚ Jílové

-       komplexní výkon činností souvisejících se správou daní a poplatků (správa místních poplatků) – včetně evidence, kontrolní činnosti, vymáhání pohledávek

-       komplexní výkon činností souvisejících s evidencí soukromoprávních pohledávek

-       výkon státní správy na úseku povolování umístění herního prostoru (dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů)

-       zpracování návrhů obecně závazných vyhlášek města souvisejících s vykonávanými agendami (resp. návrhy jejich změn a aktualizací zejm. v souvislosti se změnami právních předpisů), zpracování důvodových zpráv a předkládání těchto materiálů do jednání zastupitelstva města

-       výkon činnosti souvisejících s evidencí, kontrolou a vymáháním příkazových bloků na místě nezaplacených

Druh pracovního poměru:                   na dobu neurčitou                               

Předpokládaný termín nástupu:           1. 9. 2019, popř. dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle § 4 zák. 312/2002 Sb:

·         státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice

·         věk minimálně 18 let

·         způsobilost k právním úkonům

·         znalost jednacího jazyka

·         bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.

Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru (§6 odst. 2 písm. d)  zák. č. 312/2002 Sb. ):

·         vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou

·         základní orientace v související legislativě (zák. č. 128/2001 Sb., o obcích; zák. č. 280/2009 Sb. daňový řád; zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích; zák. č. 500/2004 Sb., správní řád; zák. č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, zák. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, vše ve znění pozdějších předpisů)

·         výborná komunikace a jednání s lidmi

·         aktivní přístup k řešení problémů

·         výborné organizační a komunikační schopnosti

·         znalost práce s PC

·         psychická odolnost, časová flexibilita

  • schopnost koncepčně a analyticky myslet

výhodou:

·         osvědčení zvláštní odborné způsobilosti dle § 21 zákona č. 312/2002 Sb. a vyhl. č. 512/2002 Sb., pro výkon správních činností:

-          při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu nebo  

-          při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění;

·         prokázání rovnocennosti vzdělání pro výkon výše uvedených činností v souladu s §33 a §34 zák. 312/2002 Sb.

·         řidičské oprávnění skupiny B 

·         znalost AJ, NJ

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

·         jméno, příjmení a titul uchazeče,

·         datum a místo narození uchazeče,

·         státní příslušnost uchazeče,

·         místo trvalého pobytu uchazeče,

·         číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

·         datum a podpis uchazeče

Do přihlášky uveďte prosím též Vaši e-mailovou adresu a telefonický kontakt.

 

K přihlášce doloží uchazeč tyto doklady:

·         životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností,

·         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem,

·         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

 

Platové podmínky:

-          se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy

-          pracovní pozice je zařazena do 9. platové třídy (dle nař. vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů)

 

Lhůta pro podání přihlášky:    do 13.08.2019 (do 12.00 hod.)

Další informace:                     Ing. Radka Tomanová, tajemnice MěÚ Jílové,

tel: 412 557 724, e-mail: taj@mujilove.cz

 

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením: výzva – referent OEI - správce DANÍ A POPLATKŮ“ a „neotvírat:

-          osobně do podatelny MěÚ Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové nejpozději 13.08.2019 do 12.00 hodin  

nebo

-          poštou na adresu: Městský úřad Jílové, k rukám tajemnice, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, a to tak, aby byla doručena na Městský úřad Jílové do 13.08.2019 do 12.00 hodin

 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu Jílové. Po skončení výběrového řízení Vám budou všechny Vámi zaslané materiály vráceny.

 

Místo, datum a čas konání ústního jednání (pohovoru): 

Místo:              budova Městského úřadu Jílové, Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, I. patro, č. dveří 20

Datum a čas:   15.08.2019 od 8:30 hod. (upřesnění času bude všem uchazečům, kteří budou na základně zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení a budou pozvání k ústnímu pohovoru, zasláno e-mailem nejpozději do 14.08.2019 do 12.00 hodin)

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit tuto výzvu bez uvedení důvodu nebo nevybrat na základě této výzvy žádného uchazeče.

 

 

 Jílové,  12.07.2019                                                                                                    

 

Ing. Radka Tomanová v.r.

tajemnice MěÚ Jílové

 

 

 

Vyvěšeno dne .....................................          

 

Sejmuto dne .......................................

 

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit