Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

18. 7. 2018 - VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

výběrové řízení na obsazení pozice: VEDOUCÍ ODBORU MÍSTNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (MěÚ Jílové)

 

 

č. j. JIL/5275/2018/TAJ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

Tajemnice Městského úřadu Jílové vyhlašuje v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

výběrové řízení na obsazení pozice: vedoucí odboru místního hospodářství (MěÚ Jílové)

 

Místo výkonu práce:                          město Jílové

Druh práce:                                        vedoucí Odboru místního hospodářství (MěÚ Jílové)

   Pracovní náplň  -  základní výčet:

-   vedení, řízení, koordinace a výkon činností spadajících převážně do samostatné působnosti územně samosprávného celku, zejm.: 

-   správa a údržba místních komunikací, veřejné zeleně, veřejného osvětlení, kanalizací (v majetku města), městského hřbitova, městského koupaliště, aj. + výkon všech souvisejících činností a agend včetně administrace příslušných pasportů a evidencí;

-   správa, údržba a zajištění provozuschopnosti dětských hřišť; výroba, správa a údržba městského mobiliáře;

-   zajišťování drobných oprav a údržby bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města;

-   zajištění provozuschopnosti motorových vozidel, údržby a oprav svěřených výrobních prostředků a strojů;

-   aktivní účast na předávání stavenišť, kontrolních dnech, předkolaudačních schůzkách, popř. na jiných místních šetřeních u stavebních i jiných akcí financovaných z rozpočtu odboru, popř. souvisejících s činnostmi a odpovědnostmi  odboru; 

-   zajišťování dílčích úkolů, činností a výstupů v rámci krizového řízení města včetně personálního obsazení vybraných pozic povodňové komise, krizového štábu a zásahových složek;

-   spolupráce na přípravě, zadávání a kontrole veřejných zakázek malého rozsahu (týkajících se činností odboru);

-   vydávání vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných podkladů v rámci správních, stavebních a jiných řízení, za majetkového správce pozemků, staveb, sítí a jiných zařízení v majetku města (konkrétně určeno organizačním řádem)

-   příprava podkladů pro vyřizováním pojistných událostí (škody způsobeným třetím osobám i  škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli), aj.

Další činnosti vedoucího odboru:  vede, řídí, kontroluje a hodnotí podřízené zaměstnance (v souč. době 1 admin.12 dělnické profese + 3 VPP); plní povinností zaměstnavatele přenesené na vykonávaný stupeň řízení včetně zajišťování dílčích činností  BOZP a PO; zodpovídá za hospodaření s finančními prostředky odboru, zpracovává návrh rozpočtu odboru (výdajovou i příjmovou část); hospodaří podle schváleného rozpočtu; spolupracuje s finančním odborem při sledování čerpání rozpočtu a navrhuje rozpočtové změny; zpracovává materiály do jednání rady, zastupitelstva, popř. dalších orgánů města, dle pokynů nadřízených  se účastní jejich jednání; aj.

 Druh pracovního poměru :          na dobu neurčitou (se zkušební dobou 6 měsíců)

Předpokládaný termín nástupu :                   ihned, popř. dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru dle §4 zák. 312/2002 Sb:

·         státní občanství ČR, popř. občanství cizího státu s trvalým pobytem v České republice

·         věk minimálně 18 let

·         způsobilost k právním úkonům

·         znalost jednacího jazyka

·         bezúhonnost ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 312/2002 Sb.

  • splnění dalších předpokladů stanovených zvláštním zákonem (zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů (lustrační zákon).

Jiné požadavky pro vznik pracovního poměru (§6 odst. 2 písm. d)  zák. č. 312/2002 Sb. ):

·         min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

·         min 3 roky praxe v oboru (souvisejícím s výše uvedenou náplní práce) – zejm. komunální služby, stavebnictví, vodohospodářství, odpadové hospodářství, doprava a logistika, inženýring staveb, správa a údržba majetku, apod.

·         základní orientace v níže uvedených právních předpisech:

zák. 128/2000 Sb., o obcích; zák. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích; zák. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; zák. 262/2006 Sb., zákoník práce; zák. 256/2001 Sb., o pohřebnictví; zák. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví; dále: občanský zákoník, základní právní předpisy upravující ochranu jednotlivých složek životního prostředí, základní právní předpisy vztahující se k problematice BOZP a PO 

·         výborné organizační a komunikační schopnosti

·         znalost práce s PC

·         řidičské oprávnění skupiny B

·         psychická odolnost, časová flexibilita

  • schopnost koncepčně a analyticky myslet
  • zkušenost s řízením pracovních kolektivů

Výhodou:

·         vzdělání stavebně technického směru

·         místní znalost

·         znalost AJ, NJ

 

Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti:

·         jméno, příjmení a titul uchazeče,

·         datum a místo narození uchazeče,

·         státní příslušnost uchazeče,

·         místo trvalého pobytu uchazeče,

·         číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana,

·         datum a podpis uchazeče

Do přihlášky uveďte prosím též Vaší e-mailovou adresu a telefonický kontakt.

 

K přihlášce doloží uchazeč tyto doklady:

·         životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností

·         výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem

·         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

·         osvědčení vydané Ministerstvem vnitra ČR o splňování předpokladů podle ustanovení § 2 odst. 1 písm a) a b) zákona č. 451/1991 Sb. a čestné prohlášení o splnění předpokladu podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. d) až h) zákona č. 451/1991 Sb. (§ 4 zákona č. 451/1991 Sb.)

 

Platové podmínky:

-          se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími předpisy

-          pracovní pozice je zařazena do 10. platové třídy (v závislosti na dosaženém vzdělání a zařazení vykonávané práce dle nař. vlády č. 222/2010 Sb.)

Lhůta pro podání přihlášky:           do pondělí  3. 9. 2018 – do 17.00 hodin

Další informace:                                Ing. Radka Tomanová, tajemnice MěÚ Jílové,

tel: 412 557 724, e-mail: taj@mujilove.cz

 

Místo a způsob podání přihlášky:

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením:  výběrové řízení – vedoucí OMH“ a „neotvírat :

-          osobně do podatelny MěÚ Jílové, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové  nejpozději 3. 9. 2018 do 17.00 hodin 

nebo

-          poštou na adresu : Městský úřad Jílové, k rukám tajemnice, Mírové náměstí 280, 407 01 Jílové, a to  tak, by byla doručena na Městský úřad Jílové do  3. 9. 2018

 

Zasláním přihlášky do výběrového řízení společně s výše požadovanými materiály dáváte souhlas s využitím osobních údajů v nich obsažených pro vnitřní potřebu Městského úřadu Jílové. Po skončení výběrového řízení Vám budou Vámi zaslané materiály vráceny.

 

Místo , datum a čas konání ústního jednání (pohovoru): 

 

místo:                    budova Městského úřadu  Jílové,  Mírové nám. 280, 407 01 Jílové, I. patro, č. dveří 20

datum a čas:        11 . 9. 2018  od 8:00 hod  (upřesnění času bude všem uchazečům, kteří budou na základě zaslaných přihlášek splňovat podmínky pro zařazení do výběrového řízení a budou pozváni k ústnímu pohovoru, zasláno e-mailem min 2 dny předem)

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit bez uvedení důvodu toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Jílové,  11. 7. 2018

Ing. Radka Tomanová, v.r.

tajemnice MěÚ Jílové

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit