Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

17. 1. 2018 - Výběrové řízení - obec Libouchec

V Y H L A Š UJ E VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU NA ODBORU STAVEBNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBECNÍHO ÚŘADU V LIBOUCHCI

  

Obec Libouchec se sídlem Obecního úřadu Libouchec, Libouchec 211, PSČ 40335

telefon:+420 475 222 201, e-mail: obec@libouchec.cz ,

 

Tajemník obecního úřadu

v souladu s ustanovením § 7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

V Y H L A Š UJ E

                  VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ                

NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA

REFERENT STAVEBNÍHO ÚŘADU NA ODBORU STAVEBNÍHO A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OBECNÍHO ÚŘADU V LIBOUCHCI

 

1.      Druh práce: referent stavebního úřadu – výkon správních činností v rámci působnosti obecného stavebního úřadu, v oblasti územního rozhodování a stavebního řádu v obci II. typu

 

2.   Místo výkonu práce: Obecní úřad Libouchec, Libouchec 211, 403 35 Libouchec, okres Ústí nad Labem.

 

3.   Předpokládaná doba trvání pracovního poměru: doba neurčitá.

 

4.   Předpoklady uchazeče: fyzická osoba, státní občan ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá

k právním úkonům, je bezúhonná a ovládá jednací jazyk.

 

5.   Požadavky na uchazeče:

-     kvalifikační požadavky na vzdělání a praxi dle § 13a zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

a)       vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického směru nebo

b)       vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví nebo

c)       střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví;

-        znalost související legislativy (zejm. zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, zák. 500/2004 Sb., správní řád, zák. 128/2000 Sb., o obcích, zák. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, aj. ve znění pozdějších předpisů);

-        zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo splnění předpokladů pro uznání rovnocennosti vzdělání úředníků v souladu s vyhl. 304/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů (pokud uchazeč tuto zkoušku nemá, je povinen do 18 měsíců od nástupu zkoušku úspěšně absolvovat);

-        znalost práce na PC (WORD, EXCEL, Outlook, orientace na internetu);

-         řidičské oprávnění skupiny B;

-        pečlivost, důkladnost, systematičnost, spolehlivost, samostatnost, odpovědný přístup k plnění úkolů.

6.   Platové podmínky: platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců

ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 222/2010 Sb.,


o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Platová třída - 10

7.   Písemná přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul zájemce; datum a místo narození; státní příslušnost zájemce; místo trvalého pobytu zájemce; číslo občanského

průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana a datum, adresa bydliště a podpis zájemce. Do přihlášky uveďte prosím též e-mailovou adresu a telefonický kontakt.

 

8.   Doklady, které zájemce připojí k přihlášce:

- životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních a pracovních činností dle této výzvy;

-       ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání;

-       výpis z rejstříku trestů, ne starší 90 dnů (originál nebo úředně ověřená kopie);

-       souhlas se zpracování osobních údajů pro účely daného výběrového řízení ve smyslu zákona č.

101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (O ochraně osobních údajů);

-       ostatní doklady, které uchazeč pokládá za důležité pro tuto veřejnou výzvu.

 

9.   Lhůta pro podání přihlášky: doručením písemné přihlášky (viz výše bod 7) s požadovanými doklady (viz výše bod 8) do 28. 2. 2018 na adresu uvedenou v následujícím bodě 10)

tohoto výběrového řízení do 11:30 hodin.

 

10.  Místo a způsob podání přihlášky: osobně do podatelny Obecního úřadu Libouchec nebo poštou na adresu Obec Libouchec, Libouchec 211, 40335 Libouchec, k rukám tajemníka obecního úřadu tak, že na obálce bude uvedeno:

-       jméno a adresa podatele přihlášky

-       text „Výběrové řízení – referent stavebního úřadu – neotvírat“.

 

V elektronické podobě lze zaslat přihlášku pouze prostřednictvím datové schránky v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů v platném znění.

 

11.   Předpokládaný nástup do pracovního poměru: 3. 4. 2018, případně dohodou

 

12.   Obec Libouchec si vyhrazuje právo nevybrat žádného z přihlášených uchazečů.

Výběrové řízení proběhne ve dvou kolech, a to pouze z řádně přihlášených zájemců. V prvním kole komise z předložených dokumentů vybere vhodné kandidáty. Vybraní kandidáti budou pozváni telefonicky k ústnímu pohovoru, jehož účelem bude určit prvního v pořadí.

Z výběrového řízení budou vyřazeni zájemci, kteří nesplní podmínky účasti ve VŘ uvedené v této výzvě.

 

V Libouchci dne 15. 1. 2018

 

 

David Škultety, DiS v. r. tajemník obecního úřadu

 

Toto výběrové řízení je zveřejněno též na internetové adrese: www.libouchec.cz

Vložil(a): webmaster _

Přehled aktualit