Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

19. 9. 2010 - Informace k volbám do zastupitelstev obcí

15. a 16. října 2010

Právní předpisy

- zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Právo volit má

- občan ČR, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a v den voleb je v obci přihlášen k trvalému pobytu
- občan jiného státu, který druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, v den voleb je v obci přihlášen k trvalému pobytu a jemuž právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv

Překážky ve výkonu volebního práva

- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodů výkonu trestu odnětí svobody
- zbavení způsobilosti k právním úkonům
- zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
- výkon vojenské základní nebo náhradní služby

Každý volič si může ověřit , zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č.2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hod., ostatní dny od 8,00 do 13,00 hod.. Voliče, který není občanem ČR, zapíše na jeho žádost obecní úřad do dodatku stálého seznamu vedeného jen pro tyto volby, jestliže volič prokáže státní občanství státu, jehož občanům právo volit přiznává mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv. Tento volič musí být dále přihlášen v obci k trvalému pobytu.

Hlasovací lístky

- starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků s to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 12.10.2010
- hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti

Hlasování

- hlasování v první den voleb začíná v pátek 15.10.2010 ve 14,00 hodin a končí ve 22,00 hodin
- hlasování ve druhý den voleb začíná v sobotu 16.10.2010 začíná v 8,00 hodin a končí ve 14,00
  hodin
- volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
- volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem
- jde-li o cizince prokáže totožnost a občanství jiného státu průkazem o povolení k pobytu
- neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR, nebude mu hlasování umožněno
- voliče, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů  a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze seznamu dodatečně a umožní mu hlasovat
- po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
- voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní
- v prostoru pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen

 

- volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče, nikoli
však člena okrskové volební komise

Hlasování do přenosné schránky

- volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi, v jejímž výpisu ze seznamu voličů je zapsán, o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)
- okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky
Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 712, 412 557 714 nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.

 

Hlasování na voličský průkaz není možné!!!!

 

Úprava hlasovacích lístků

- volič může volit nejvýše tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno
- volič může na hlasovacím lístku označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem tohoto kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou uvedeni kandidáti jednotlivých volebních stran
- volič může na hlasovacím lístku označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce s kandidáty volební strany nejvýše jednu volební stranu. Zároveň může označit v rámečku před jménem kandidáta křížkem další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libovolných samostatných sloupcích, ve kterých jsou uvedeny ostatní volební. Takto volí předně jednotlivě označené kandidáty, dále tolik kandidátů označené volební strany, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, kteří mají být zvoleni, a označených jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž jsou kandidáti označené volební strany uvedeni v jejím sloupci.
- po úpravě hlasovacího lístku jej volič vloží do úřední obálky, opustí prostor pro úpravu hlas. lístků a vloží úřední obálku před okrskovou volební komisí do hlasovací schránky

Neplatné hlasovací lístky

- ty, které nejsou na předepsaném tiskopise
- jestliže volič neoznačil na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta
- jestliže volič označil na hlasovacím lístku křížkem ve čtverečku záhlaví sloupce volební strany více než jednu volební stranu
- označil-li volič na hlasovacím lístku křížkem v rámečku před jménem kandidáta více kandidátů než má být voleno členů zastupitelstva obce, bez ohledu na to, že kandidát se kandidatury vzdal nebo byla jeho kandidatura odvolána
- jestliže hlasovací lístek nebyl vložen do úřední obálky
- jestliže je hlasovací lístek přetržen
- je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva obce

Je-li na hlasovacím lístku označena volební strana křížkem ve čtverečku v záhlaví jejího sloupce a současně označeni kandidáti této volební strany křížkem v rámečku před svým jménem, k označení kandidátů se nepřihlíží.
Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrné potřebné údaje. K jiným než zákonem stanoveným úpravám se nepřihlíží.

 

Případné další informace Vám podá a dotazy zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p. Urbanová a p. Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 712 (p. Urbanová), 412 557 714 (p. Némová).

 

 

 

 

Informace pro politické strany a politická hnutí, jejich koalice, nezávislé kandidáty, sdružení nezávislých kandidátů, sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů

 

Náležitosti kandidátní listiny

- § 21, § 22 zákona č.491/2001 Sb.

- název zastupitelstva
- název volební strany a označení o jaký typ volební strany jde (podle § 20 odst. 1), s uvedením názvu politických stran a politických hnutí
- jména a příjmení kandidátů, jejich věk a povolání, část obce, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, název politické strany nebo politického hnutí, jehož jsou členy, pokud nejsou členy žádné politické strany nebo politického hnutí uvede se „bez politické příslušnosti“
- pořadí na kandidátní listině vyjádřené pomocí arabského čísla
- jméno a příjmení zmocněnce volební strany a jeho náhradníka s uvedením místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu, není-li volební stranou nezávislý kandidát
- jde-li o koalici, název politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo
- jde-li o sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, označení politické strany nebo politického hnutí, které kandidáta navrhlo, nebo označení, že jde o nezávislého  kandidáta
- podpis zmocněnce volební strany, u nezávislého kandidáta podpis kandidáta, podává-li kandidátní listinu politická strana, politické hnutí nebo jejich koalice anebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů, jméno a příjmení, označení funkce a podpis osoby oprávněné jednat jejich jménem, popřípadě jménem organizační jednotky, je-li ustavena
- volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy překážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát dále uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, a datum narození.

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí volební strana ke kandidátní listině petici podepsanou voliči podporujícími její kandidaturu. Petici podepisují voliči, kteří mají trvalý pobyt v obci. V záhlaví petice a na každé její další straně musí být uveden název volební strany, název zastupitelstva obce, do kterého volební strana kandiduje, a rok konání voleb. Vedle podpisu voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, jinak tento hlas pro podporu volební strany nelze započítat. Nepočítají se také podpisy kandidátů samých.

Stanovený počet členů zastupitelstva a potřebný počet podpisů na peticích bude uveřejněn na úřední desce.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Úkony zmocněnce je volební strana vázána.
Kandidátní listiny a její přílohy (prohlášení kandidáta) viz vzor č. 6 vyhlášky č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů.

Vložil(a): Bc. David Drobný

Přehled aktualit