Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

23. 4. 2010 - Informace k volbám do Poslanecké sněmovny PČR

28. a 29. května 2010

Právní předpisy:

-zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-vyhláška MV č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů
-ústavní zákon č. 195/2009 Sb., o zkrácení pátého volebního období Poslanecké sněmovny
-zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
-zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Právo volit má:

-každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let

Překážky ve výkonu volebního práva:

-zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
-zbavení způsobilosti k právním úkonům


Každý volič si může ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu voličů a to na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, kancelář č.2 (evidence obyvatel) – pondělí + středa od 8,00 do 17,00 hodin, ostatní dny od 8,00 do 13,00 hodin.
Volit lze také v zahraničí na zastupitelských úřadech. V tomto případě však volič musí nejpozději 40 dnů přede dnem voleb, tj. do 18.4.2010, požádat na příslušném zastupitelském úřadu o zapsání do zvláštního seznamu vedeném tímto úřadem.

Voličský průkaz:

-vydává obecní úřad, kde je volič zapsán v seznamu voličů
-volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, tj. od 8.2.2010
-žádost o voličský průkaz lze podat osobně a to do 26.5.20010 do 16,00 hod. nebo písemně a to do 21.5.2010
-písemná žádost zaslaná poštou musí být opatřena ověřeným podpisem žadatele – voliče
-vydávání voličských průkazů bude zahájeno 15 dní přede dnem voleb, tj. 13.5.2010
-voličský průkaz bude voliči předán osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání průkazu, anebo doručen na adresu uvedenou v v písemné žádosti o vydání průkazu

Vzor písemné žádosti naleznete v příloze. K vyplnění žádosti se můžete dostavit osobně na MěÚ Jílové nebo žádost zaslat na adresu:

Městský úřad Jílové
odbor vnitřních věcí a správních činností
Mírové nám. 280
407 01 Jílové


Hlasování na voličský průkaz:

-voličský průkaz opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku, popřípadě zvláštním volebním okrsku (zastupitelské úřady)
-volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, po prokázání totožnosti a státního občanství ČR je povinen voličský průkaz odevzdat okrskové volební komisi


Hlasovací lístky:

-starosta obce zajistí distribuci hlasovacích lístků a to nejpozději 3 dny přede dnem voleb, tj. do 25.5.2010
-hlasovací lístky budou ve dnech voleb k dispozici také ve volební místnosti


Hlasování:

-volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné
-volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým, služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem
-neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství ČR nebude mu hlasování umožněno
-voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpisu ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování
-po obdržení úřední obálky, popř. hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků
-voliči, který se neodebere do tohoto prostoru, okrsková volební komise hlasování neumožní
-v prostoru pro úpravu hlas. lístků nesmí být s voličem nikdo přítomen
-s voličem, který nemůže sám upravit hlas. lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v tomto prostoru jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise


Hlasování do přenosné schránky:

-ze závažných důvodů, zejména zdravotních může volič požádat obecní úřad a ve dnech voleb také
okrskovou volební komisi, aby mohl hlasovat mimo volební místnost (doma)
-okrsková volební komise vyšle své dva členy s přenosnou volební schránkou
Požádat o možnost tohoto způsobu hlasování můžete na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností, tel. číslo 412 557 714 (p. Némová) nebo ve dnech voleb okrskovou volební komisi přímo ve volební místnosti.


Úprava hlasovacích lístků:

-v prostoru pro úpravu hlas. lístků volič vloží do úřední obálky jeden hlasovací lístek
-na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost
-pokud by volič na hlas. lístku dal přednostní hlas více než 4 kandidátům, počítá se takový hlas. lístek ve prospěch politické strany, hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se nepřihlíží
-ve prospěch politické strany, hnutí, koalice se počítají i takové hlasovací lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána, k takovým úpravám se nepřihlíží


Neplatné hlasovací lístky:

-ty, které nejsou na předepsaném tiskopise
-přetržené
-nejsou vloženy do úřední obálky
-je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků

Případné další informace a dotazy Vám zodpoví osobně na MěÚ Jílové, odboru vnitřních věcí a správních činností (p.Némová) nebo na telefonním čísle 412 557 714 (p.Némová).

 

 

Přílohy ke stažení

DOC Žádost o voličský průkaz - osobní podání [DOC, 27 kB]
PDF Žádost o voličský průkaz - osobní podání [PDF, 113 kB]

DOCŽádost o voličský průkaz - písemné podání [DOC, 27 kB]
PDFŽádost o voličský průkaz - písemné podání [PDF, 113 kB]

Vložil(a): Bc. David Drobný

Přehled aktualit