Město Jílové - centrum mikroregionu Labské skály Město Jílové, okres Děčín, Ústecký kraj, oficiální stránky města Jílové Hledání Mapa stránek Vytisknout Vypnout grafiku RSS kanál CZ EN DE

Aktuality

23. 10. 2014 - Přeložka varovného systému (sirény) v Modré

Orgány obce musí zajistit podle zákona č. 293/2000 Sb., o Integrovaném záchranném systémů (dále jen „zákon o IZS“), připravenost obce na mimořádné události a podílejí se na provádění záchranných a likvidačních prací a na ochraně obyvatelstva.

Dále zajišťuje varování, evakuaci a ukrytí osob před hrozícím nebezpečím, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, vč. varování osob nacházejících se na území obce před hrozícím nebezpečím.  Dle § 23 odst. 2 písm. c), zákona o IZS, pokud krajský úřad zahrne do havarijního plánu kraje nebo vnějšího havarijního plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna strpět umístění zařízení systému varování a vyrozumění na nemovitostech, které mají ve vlastnictví, a umožnit k nim přístup hasičskému záchrannému sboru kraje nebo jím zmocněným osobám za účelem používání, kontroly, údržby a oprav.

V územním obvodu našeho města slouží k varovaní obyvatelstva dvě sirény, a to v Jílovém, ul. Teplická 109 (objekt firmy DS Smith) a dále pak do jara letošního roku siréna na objektu bytového domu v Modré 23, který byl původně ve vlastnictví města, na základě žádosti nájemníků  byl však v červenci 2012 prodán, a v současné době je majetkem bytového družstva, které nájemníci založili. Protože z hlediska  IZS i z pohledu obce (města) je vždy výhodnější umístění varovného systému na objektech ve vlastnictví města (spolehlivost, dostupnost, stabilita systému), bylo zahájeno  jednání s HZS Ústeckého kraje o přemístění sirény. V rámci  ČR jsou  sirény standardně umísťovány na veřejné budovy, často na budovy předškolských a školských zařízení, proto byla i pro přemístění sirény v Modré vybrána budova MŠ (Modrá č.p. 149). Přesun sirény realizovala dne 14.10.2014 odborná firma za asistence (technické pomoci) JSDHO Jílové – Modrá, finanční prostředky s tím spojené poskytl HZS Ústeckého kraje 

Mošner Pavel – velitel JSDHO Jílové – Modrá

 

Varování obyvatelstva v České republice

 Jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.

Ukázka:
 

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.

Ukázka:

První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.

Ukázka:

V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 5 000 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.

Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.

Provázanost systému varování a informování s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

 

V Praze dne 16. 11. 2011

pplk. Ing. Luboš Votípka
oddělení ochrany obyvatelstva
MV-generální ředitelství HZS ČR
tel.: +420 950 819 734
e-mail: lubos.votipka@grh.izscr.cz 

foto: Tomáš Straka

 

Vložil(a): Pavel Mošner

Přehled aktualit